Frans

Polan

Rasia

Jisas Krais i tokim ol disaipel bilong em olsem: “Lait bilong yupela i mas stap ples klia long ai bilong ol man, na bai ol inap lukim ol gutpela wok bilong yupela na givim glori long Papa bilong yupela long heven.” (Matyu 5:16) Bilong mekim olsem, mipela i save mekim gutpela wok long teknoloji, na Intenet tu. Web-sait bilong mipela long Intenet, jw.org, i givim save long ol man long ol bilip na wok bilong ol Witnes Bilong Jehova. Wanem ol samting i stap long dispela Web-sait?

Ol bekim bilong Baibel long ol askim planti man i gat. Yu inap painim bekim bilong ol bikpela askim ol man i gat. Bekim bilong 6-pela kain askim olsem i stap long liklik nius Yu Laik Save Long Tok i Tru?, we i stap nau long Web-sait bilong mipela long winim 400 tokples. Na tu, dispela Web-sait i gat Baibel New World Translation long winim 100 tokples na i gat planti buk bilong stadi long Baibel, olsem buk Tru Tru Baibel i Tok Wanem? na ol nupela Wastaua na Kirap!x Yu inap ritim o harim rekoding bilong planti bilong ol dispela buk na nius, na tu, yu ken daunlodim long odio, PDF o EPUB format. Yu inap prinim tu sampela pes na givim long wanpela man long tokples bilong em yet! I gat ol buk na nius i stap long vidio long planti tokples sain. Yu inap daunlodim Baibel ritim, ol Baibel drama, na ol naispela musik bilong yu ken harim.

Ol stori tru long wok bilong ol Witnes Bilong Jehova. Long dispela Web-sait i gat tu ol sotpela vidio na stori long wok bilong mipela long olgeta hap, na ol samting i painim ol Witnes Bilong Jehova, na ol stori bilong rilif wok mipela i save mekim. I gat toksave bilong ol kibung bai kamap na atres bilong ol brens ofis bilong mipela.

Long ol dispela rot, mipela i mekim lait bilong tok i tru i kamap klia long ol longwe hap bilong graun. Ol manmeri bilong olgeta kontinen, na Antaktika tu, i kisim helpim. Mipela i beten olsem “tok bilong Jehova i ken wok yet long spit i go” long olgeta hap bilong graun, bilong litimapim nem bilong God.—2 Tesalonaika 3:1.

  • Olsem wanem jw.org i helpim planti manmeri moa long kisim save long tok i tru bilong Baibel?

  • Yu laik lukim wanem samting long Web-sait bilong mipela?