Amerika

Skul Gileat, Patterson, New York

Panama

Ol Witnes Bilong Jehova i gat nem long wokim kain kain skul bilong Baibel. Ol i redim ol spesel skul bilong ol lain husat i lusim bikpela haptaim bilong ol long autim tok bilong Kingdom na bai ol i ken “inapim tru wok bilong God.”—2 Timoti 4:5.

Skul Bilong Wok Painia. Taim painia oltaim i inapim fes yia bilong em long fultaim sevis, ol bai makim em long insait long wanpela skul we bai kamap inap 6-pela de. Ating skul bai kamap long wanpela Haus Kingdom i stap klostu. Wok bilong dispela skul em bilong helpim painia long i go klostu moa long Jehova, mekim gut moa wok autim tok, na stap gut yet long wok bilong God.

Skul Bilong Ol Kingdom Evanselis. Dispela skul em bilong 2-pela mun. Em bilong givim trening long ol painia i save gut long wok na ol i orait long lusim ples na bai ol i ken helpim wok long narapela hap. I olsem ol i tok, “Salim mi” bikos ol i laik bihainim pasin bilong nambawan Evanselis husat i bin mekim wok long graun, em Jisas Krais. (Aisaia 6:8; Jon 7:29) Taim ol i go stap long narapela hap, dispela inap makim olsem ol i no inap holim planti samting bilong skin. Ating kalsa, weda, na kaikai bai narapela kain olgeta long ol samting ol i lain pinis long en. Ating ol bai gat wok long lainim tu narapela tokples. Ol singel brata na ol singel sista na ol marit, em krismas bilong ol i namel long 23 i go 65, ol inap insait long dispela skul. Dispela skul bai helpim ol long kisim moa yet ol pasin Kristen we inap helpim ol long mekim gut asainmen bilong ol, na opim rot long Jehova na oganaisesen bilong em long givim sampela wok moa long ol.

Wastaua Baibel Skul Bilong Gileat. Long tok Hibru, “Gileat” i makim “Hip Witnes.” Skul Gileat i kirap long 1943, na i kam inap nau winim 8,000 i bin gretiuet long dispela skul. Ol i salim ol i go olsem ol misineri bilong mekim wok witnes “long olgeta hap,” na wok i kamap gut tru. (Aposel 13:47) Taim ol fes sumatin i gretiuet na i go long Peru, i no gat ol kongrigesen long dispela kantri. Nau winim 1,000 kongrigesen i stap. Taim ol misineri bilong yumi i kirap mekim wok long Japan, namba bilong ol Witnes long dispela kantri i no winim 10-pela. Nau namba bilong ol Witnes long Japan i winim 200,000. Dispela skul i bilong 5-pela mun na ol i stadi gut tru long Baibel. Ol painia salim, ol misineri, ol lain i wok long ol brens ofis, na ol wasman sekit inap kisim invatesen long i go long dispela skul. Ol i kisim gutpela trening bilong strongim na helpim wok i kamap gutpela moa long olgeta hap.

  • Wanem wok bilong Skul Bilong Wok Painia?

  • Husat inap insait long Skul Bilong Ol Manmeri i Autim Gutnius Bilong Kingdom?