Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Husat i Mekim Laik Bilong Jehova Long Nau?

 Lesen 11

Bilong Wanem Mipela i Save Go Long Ol Bikpela Kibung?

Bilong Wanem Mipela i Save Go Long Ol Bikpela Kibung?

Meksiko

Jemani

Botswana

Nikaragua

Itali

Bilong wanem ol manmeri long dispela piksa i amamas tru? Ol i stap long wanpela kibung bilong mipela. God i bin tokim ol wokboi bilong em long bipo long bung wantaim inap 3-pela taim long olgeta yia, na olsem tasol mipela tu i save amamas long bung wantaim long ol bikpela kibung. (Lo 16:16) Long olgeta yia, mipela i gat 3-pela bikpela bung: 2-pela wan de kibung sekit, na 3-pela de rijinel kibung. Olsem wanem ol dispela kibung i save helpim mipela?

Ol kibung i save strongim lain brata Kristen bilong mipela. Lain Israel i bin amamas long litimapim nem bilong Jehova “namel long ol manmeri i bung bilong lotu,” na mipela tu i save amamas long lotuim Jehova long ol spesel bung. (Song 26:12; 111:1) Ol dispela bung i opim rot long mipela inap bungim ol Witnes bilong ol narapela kongrigesen na ol narapela kantri tu. Mipela i save bringim lans, na long belo mipela i kaikai wantaim long ples kibung, dispela i save strongim gutpela pasin pren i stap long ol dispela bung bilong lotu. (Aposel 2:42) Long ol dispela kibung, mipela i pilim pasin laikim we i save bungim mipela “olgeta wanbilip” i stap long olgeta hap.1 Pita 2:17.

Ol kibung i helpim mipela long pas gut moa wantaim God. Lain Israel i kisim helpim long rot bilong “save gut” long buk bilong God, em ol pris i skulim ol long en. (Nehemia 8:8, 12) Mipela tu i amamas long skul mipela i kisim long Baibel long ol kibung bilong mipela. Olgeta wan wan kibung i gat as tok bilong en i kam long Baibel. Long rot bilong ol gutpela tok na soim, mipela i lain long pasin bilong bihainim laik bilong God long laip bilong mipela. Mipela i kisim strong taim mipela i harim ekspiriens bilong ol bratasista husat i bihainim pasin Kristen, maski i hatwok long mekim olsem long dispela taim nogut. Long ol rijinel kibung i gat ol drama, na ol i save helpim mipela long pilim tru ol stori bilong Baibel na kisim skul long en. Long ol kibung, ol lain husat i dediket pinis long God, ol i ken kisim baptais.

  • Bilong wanem ol kibung i taim bilong amamas?

  • Sapos yu go long wanpela kibung, olsem wanem dispela inap helpim yu?