Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Husat i Mekim Laik Bilong Jehova Long Nau?

 Lesen 15

Olsem Wanem Ol Elda i Save Helpim Kongrigesen?

Olsem Wanem Ol Elda i Save Helpim Kongrigesen?

Finlan

Wok tisa

Sepeding visit

Autim tok

Insait long oganaisesen bilong mipela, mipela i no gat ol pris pasto i kisim pe bilong mekim wok, nogat. Olsem ol i bin mekim long taim kongrigesen Kristen i kirap long pastaim, ol i save makim ol wasman bilong “lukautim kongrigesen bilong God.” (Aposel 20:28) Spirit bilong God i stiaim ol dispela elda long go pas long kongrigesen, na lukautim ol sipsip bilong God. Ol i ‘no mekim olsem wanpela i subim ol long mekim, nogat, ol i amamas long mekim. Ol i no mekim bilong kisim ol samting bilong helpim ol yet, nogat. Ol i gat bikpela laik long mekim dispela wok.’ (1 Pita 5:1-3) Ol i save mekim wanem ol wok bilong helpim mipela?

Ol i was na lukautim mipela. Ol elda i save yusim tok bilong Baibel long helpim na stiaim kongrigesen long stap klostu long Jehova. Ol i save olsem God i bin givim dispela bikpela wok long ol, na ol i no bosim strong lain bilong God, nogat, ol i helpim kongrigesen long stap gut na amamas. (2 Korin 1:24) Olsem ol wasman i save tingim gut olgeta wan wan sipsip bilong ol, ol elda i save wok strong long kisim save long olgeta wan wan insait long kongrigesen.Sindaun 27:23.

Ol i skulim mipela long mekim laik bilong God. Long olgeta wik, ol elda i lukautim ol miting bilong kongrigesen bilong strongim bilip bilong mipela. (Aposel 15:32) Ol dispela man i go pas tu long wok autim tok, wok wantaim mipela, na skulim mipela long bihainim olgeta kain rot bilong autim tok.

Ol i strongim mipela wan wan. Bilong helpim mipela wan wan long strongim pasin bilong mipela long pas gut wantaim Jehova, ol elda i ken visitim mipela long haus bilong mipela, o toktok wantaim mipela long Haus Kingdom bilong helpim na strongim mipela long rot bilong ol tok bilong Baibel.Jems 5:14, 15.

Ol elda i gat wok bilong kongrigesen, na tu, planti bilong ol i mas lusim taim bilong ol long mekim wok mani na lukautim famili. Yumi mas rispek long ol dispela brata husat i save wok strong.1 Tesalonaika 5:12, 13.

  • Ol elda bilong kongrigesen i mekim wanem ol wok?

  • Long wanem ol rot ol elda i soim olsem ol i tingim mipela wan wan?