Israel

Sek Ripablik

Benin

Ol Ailan Keiman

Olsem wanem? Yu laik mekim sampela wok painimaut bilong kisim sampela save moa long Baibel? Yu laik save gut moa long wanpela skripsa, wanpela man, wanpela ples, o wanpela samting em Baibel i stori long en? O yu laik save sapos Tok Bilong God inap helpim yu long karim hevi bilong yu o nogat? Sapos olsem, yu ken yusim laibreri bilong Haus Kingdom.

Laibreri i gat ol samting i helpim yu long mekim wok painimaut. Ating yu no gat olgeta buk na nius bilong Baibel em ol Witnes Bilong Jehova i bin wokim long tokples bilong yu. Tasol laibreri bilong Haus Kingdom i gat ol nupela buk na nius bilong mipela. Ating long laibreri i gat ol narapela narapela Baibel trenslesen, gutpela dikseneri, na sampela narapela buk. Yu ken yusim laibreri paslain na bihain long miting. Sapos i gat kompiuta long laibreri, ating kompiuta i gat Watchtower Library long en. Dispela em i wanpela kompiuta program i gat planti buk na nius bilong mipela long en, na i isi long yusim bilong mekim wok painimaut long wanpela tok o skripsa.

Laibreri i helpim ol sumatin bilong Skul Tiokratik Bilong Autim Tok. Sapos yu insait long skul, ating yu inap mekim gutpela wok long laibreri bilong Haus Kingdom taim yu redim tok bilong yu. Wasman skul i lukautim laibreri. Em wok bilong em long stretim gut ol buk samting na putim ol nupela buk na nius long laibreri. Wasman skul o Baibel tisa bilong yu inap soim olsem wanem yu inap mekim wok painimaut. Tasol no ken kisim na karim i go ol buk i stap long laibreri. Na taim yu ritim ol dispela buk, holim gut na no ken putim sampela mak long en.

Baibel i tok olsem bilong “save gut long God,” yumi mas redi long painim dispela kain save olsem yumi painim “mani samting ol i bin haitim.” (Sindaun 2:1-5) Laibreri bilong Haus Kingdom inap helpim yu long mekim olsem.

  • Laibreri bilong Haus Kingdom i gat wanem ol samting bilong helpim yumi long mekim wok painimaut?

  • Husat inap helpim yu long yusim laibreri?