Aislan

Meksiko

Gini-Bisau

Filipins

Long ol piksa i stap long dispela buklet, yu luksave long pasin bilong ol Witnes Bilong Jehova long bilas gut taim ol i go long ol kongrigesen miting bilong ol? Bilong wanem mipela i save tingim gut klos na bilas bilong mipela?

Bilong soim rispek long God bilong mipela. Tru, God i no save tingim lukluk bilong man. (1 Samuel 16:7) Tasol taim mipela i bung bilong lotuim em, mipela i laik soim rispek long em na long ol wanbilip bilong mipela. Sapos yumi go sanap long ai bilong wanpela king o praim minista, bai yumi bilas gut bilong soim rispek long namba bilong ol. Na olsem tasol, taim mipela i bilas gut na go long ol miting, mipela i soim rispek long “Jas bilong olgeta graun,” em God Jehova, na long ples mipela i bung bilong lotuim em.Stat 18:25.

Bilong kamapim klia olsem mipela i bihainim ol tok bilong Baibel. Baibel i kirapim ol Kristen long bilas “long pasin i soim rispek na gutpela tingting.” (1 Timoti 2:9, 10) Bilas long “pasin i soim rispek” i makim olsem mipela i no laik werim ol klos i pulim ai na tingting bilong ol narapela, kirapim bel bilong ol, o i no haitim gut skin. Na tu, “gutpela tingting” i helpim mipela na mipela i no baim ol klos i bikpela tumas o i narapela kain. Maski i olsem, mipela inap makim yet wanem kain ol klos na stail mipela i laik werim we i stret wantaim ol dispela stiatok. Taim mipela i bilas gut na werim klos i stret, dispela i “litimapim tok bilong Seivia bilong yumi” na “givim glori long God.” (Taitus 2:10; 1 Pita 2:12) Taim mipela i bilas gut na go long ol miting, dispela i stiaim tingting ol arapela i gat long pasin bilong lotuim Jehova.

Maski sapos yu no gat gutpela klos, yu welkam yet long kam long ol miting long Haus Kingdom. Bilong werim ol klos i stret na i klin, i no olsem yumi mas werim ol klos i stail tru o i gat bikpela pe.

  • Olsem wanem pasin bilong bilas gut taim mipela i lotuim God i bikpela samting?

  • Wanem ol stiatok i stiaim mipela long makim ol klos na bilas?