Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Husat i Mekim Laik Bilong Jehova Long Nau?

 Lesen 23

Olsem Wanem Mipela i Raitim na Tanim Tok Bilong Ol Buk na Nius?

Olsem Wanem Mipela i Raitim na Tanim Tok Bilong Ol Buk na Nius?

Dipatmen Bilong Raitim Tok, Amerika

Saut Korea

Amenia

Burundi

Sri Lanka

Bilong autim “gutnius” long “olgeta kantri, na olgeta lain, na olgeta tokples, na olgeta lain pipol,” mipela i save wokim ol buk na nius long winim 700 tokples. (Revelesen 14:6) Olsem wanem mipela inap mekim dispela bikpela wok? Bilong mekim olsem, mipela i gat ol man bilong raitim ol atikol em ol i stap long planti kantri na mipela i gat winim 3,300 trensleta—olgeta i Witnes Bilong Jehova.

Pastaim ol i raitim ol tok long tok Inglis. Gavening Bodi i bosim wok bilong Dipatmen Bilong Raitim Tok i stap long hetkota bilong mipela. Dispela dipatmen i givim ol asainmen long ol brata bilong raitim ol atikol, na ol i stap long hetkota na long sampela brens ofis. Ol dispela brata bilong raitim ol atikol ol i bilong kain kain hap, olsem na ol buk na nius bilong mipela i gat ol stori bilong kain kain kalsa, na ol man bilong olgeta hap i amamas long ritim.

Ol i salim ol atikol i go long ol trensleta. Taim ol i stretim pinis ol atikol na Gavening Bodi i givim tok orait long ol, orait ol bai salim ol atikol long rot bilong kompiuta i go long ol trenslesen tim long olgeta hap. Ol trensleta bai tanim tok, sekim gut, na ritim na skelim gut tok ol i tanim. Ol i wok strong long yusim ol “trupela tok” we bai kamapim gut mining bilong tok Inglis long tokples ol i tanim tok long en.—Saveman 12:10.

Ol kompiuta i hariapim wok. Ol kompiuta i no inap kisim ples bilong ol man i raitim tok na ol man i tanim tok. Tasol ol kompiuta program i helpim ol long mekim hariap wok bilong ol. Ol Witnes Bilong Jehova i bin wokim wanpela kompiuta program ol i kolim MEPS (Multilanguage Electronic Publishing System). Long rot bilong en, ol inap raitim tok bilong planti handret tokples, putim ol piksa, na redim bilong prinim.

Bilong wanem mipela i mekim kain bikpela wok olsem, maski mipela i mas tanim tok i go long ol tokples em sampela tausen manmeri tasol i save mekim? Mipela i mekim olsem, bikos Jehova i laik “kisim bek olgeta kain man na em i laik bai ol i kisim stretpela save long tok i tru.”—1 Timoti 2:3, 4.

  • Wanem ol samting i insait long wok bilong raitim ol buk na nius bilong mipela?

  • Bilong wanem mipela i tanim ol buk na nius bilong mipela long planti tokples tru?