Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

 Lesen 2

Bilong Wanem Mipela i Kisim Nem Ol Witnes Bilong Jehova?

Bilong Wanem Mipela i Kisim Nem Ol Witnes Bilong Jehova?

Noa

Abraham na Sera

Moses

Jisas Krais

Planti man i ting dispela nem ol Witnes Bilong Jehova, em i nem bilong wanpela nupela lotu. Tasol winim 2,700 yia i go pinis, Baibel i kolim ol wokman bilong God tru olsem ol “witnes” bilong em. (Aisaia 43:10-12) I kam inap long 1931, mipela i bin holim nem olsem ol Sumatin Bilong Baibel. Tasol bilong wanem mipela i kisim nem ol Witnes Bilong Jehova?

Dispela nem i kamapim klia God bilong mipela. Ol olpela rait i kamapim olsem nem bilong God, em Jehova, i stap planti tausen taim long Baibel. Long planti Baibel, ol man i rausim dispela nem na ol i putim ol biknem, olsem Bikpela o God. Tasol God tru i tokim Moses olsem nem bilong em, em Jehova, o Yahweh olsem sampela Baibel i tok, na em i tok: “Em i nem bilong mi oltaim oltaim.” (Kisim Bek 3:15, futnot) Long dispela rot, em i kamapim klia olsem em i narapela kain long olgeta god giaman. Mipela i amamas tru long holim nem holi bilong God.

Dispela nem i kamapim klia wok bilong mipela. Kirap long taim bilong stretpela man Abel na i kam, planti manmeri i bin tokaut long bilip bilong ol long Jehova. Insait long planti handret yia, Noa, Abraham, Sera, Moses, Devit, na ol narapela i bung wantaim dispela “bikpela lain manmeri ol i olsem bikpela klaut.” (Hibru 11:4–12:1) Wankain olsem wanpela witnes i sanap long kot bilong sambai long wanpela man i no gat asua, mipela tu i wok strong long tokaut long God bilong mipela na helpim ol man long kisim stretpela save long em.

Mipela i bihainim pasin bilong Jisas. Baibel i tok, Jisas em i “man [bilong] holimpas wok bilong autim tok na mekim tok tru tasol.” (Revelesen 3:14) Jisas yet i tok em i bin ‘kamapim nem bilong God’ na “tokaut long tok i tru” na helpim ol man long kisim stretpela save long God. (Jon 17:6; 18:37) Olsem na ol disaipel tru bilong Krais i mas holim nem bilong Jehova na tokaut long en. Em samting mipela ol Witnes Bilong Jehova i wok strong long mekim.

  • Bilong wanem ol Sumatin Bilong Baibel i kisim nem ol Witnes Bilong Jehova?

  • Kirap long wanem taim Jehova i gat ol witnes bilong em long graun?

  • Husat em i nambawan gutpela Witnes Bilong Jehova?