Kambodia

Yukren

Sapos yu wok long stadi long Baibel wantaim wanpela Witnes Bilong Jehova, ating paslain long stadi, yu save redim hap bilong buk yu bai stadi long en. Bilong miting bilong kongrigesen i ken helpim yu gut, i gutpela long yu mekim wankain, na redim ol miting pastaim. Sapos yumi bihainim gutpela sediul bilong redim ol miting, orait dispela bai kamapim gutpela samting.

Makim taim na ples bilong mekim stadi. Tingting bilong yu i save wok gut long wanem taim? Long moning paslain long yu kirap mekim ol wok bilong yu o long nait taim ol pikinini i slip pinis? Maski yu no inap stadi longpela taim, makim haptaim yu inap lusim bilong mekim stadi, na no ken larim wanpela samting i distebim yu. Painim wanpela hap i no gat nois, na ofim ol samting i save pulim tingting, olsem redio, TV, na mobail fon. Pasin bilong beten paslain long stadi bai helpim yu long putim tingting olgeta long Tok Bilong God, na yu no tingting planti long ol hevi bilong dispela de.Filipai 4:6, 7.

Makim ol bekim, na redi long bekim tok. Pastaim, traim long kliagut long bikpela tok bilong hap bilong miting yu laik redim. Tingim het tok bilong atikol o sapta, skelim olsem wanem ol liklik het tok i sapotim as tok bilong stadi, na skelim gut ol piksa na ol riviu askim i kamapim klia ol bikpela poin. Ritim olgeta wan wan paragraf, na painim bekim bilong ol askim bilong ol paragraf. Ritim ol skripsa em ol i no raitim tok bilong en, na skelim olsem wanem ol i strongim tok bilong paragraf. (Aposel 17:11) Taim yu painim bekim, makim long pen sampela wed o hap tok we inap helpim yu long tingim bekim. Na long taim bilong miting, sapos yu laik, yu ken apim han na mekim sotpela bekim long toktok bilong yu yet.

Taim yu skelim ol narapela narapela tok i kamap long ol miting long olgeta wik, save bilong yu long tok bilong Baibel bai i go bikpela.Matyu 13:51, 52.

  • Yu inap bihainim wanem sediul bilong redim ol miting?

  • Olsem wanem yu inap redi long bekim tok long miting?