Tok i tru bilong wanem samting? Tok i tru bilong ol bikpela askim ol man i save mekim. Ating sampela taim yu bin tingting long ol kain askim olsem:

  • Tru tru God i save tingim yumi?
  • Woa na pen na hevi bai pinis bihain?
  • Wanem samting i painim yumi taim yumi dai?
  • Gutpela samting bai painim ol man i dai pinis?
  • Bai mi beten olsem wanem na God i ken harim?
  • Olsem wanem mi inap i stap amamas?

Bai yu painim we bekim bilong ol dispela askim? Sapos yu askim narapela narapela man, bai yu kisim narapela narapela bekim. Na maski yu askim ol man i save lotu o ol bikman bilong lotu, bekim bilong ol tu bai i pait wantaim. Ating sampela bekim i gutpela long nau, tasol i no longtaim na ol i no wok moa.

Tasol i gat wanpela buk i stap em yumi inap bilip tru long ol bekim bilong en. Em i wanpela buk i gat tok i tru long en. Jisas Krais i beten long God na tok: “Tok bilong yu i tru olgeta.” (Jon 17:17) Long nau yumi save kolim dispela Tok olsem Baibel. Long ol pes i kamap bihain, yu bai lukim sampela tok bilong Baibel i klia na i tru na i bekim ol dispela askim.

Tru Tru God i Save Tingim Yumi?

Wanpela man i stap namel long ol manmeri

AS NA DISPELA ASKIM I SAVE KAMAP: Yumi stap long graun i pulap long hatpela pasin na pasin i no stret. Planti lotu i save lainim ol man olsem ol pen na hevi yumi karim em laik bilong God.

TOK BAIBEL I MEKIM: I no gat wanpela taim God i as bilong samting nogut. Jop 34:10 i tok: “God I Gat Olgeta Strong i no inap mekim pasin nogut. Nogat tru.” God i laik kamapim gutpela samting tru long ol man. Long dispela as Jisas i skulim yumi long beten olsem: “Papa bilong mipela, yu stap long heven,…Kingdom bilong yu i mas i kam. Mipela i mas bihainim laik bilong yu long graun olsem ol i save bihainim long heven.” (Matyu 6:9, 10) God i save tingim tru yumi na em i bin mekim bikpela samting tru na bai dispela laik bilong em i ken kamap tru.—Jon 3:16.

Lukim tu Stat 1:26-28; Jems 1:13; na 1 Pita 5:6, 7.

Woa na Pen na Hevi Bai Pinis Bihain?

Ol soldia

AS NA DISPELA ASKIM I SAVE KAMAP: Planti manmeri tru i wok long i dai yet long ol woa. Pen na hevi i bin painim yumi olgeta.

TOK BAIBEL I MEKIM: God i tok profet long taim we em bai kamapim bel isi long olgeta hap bilong graun. Taim Kingdom o gavman bilong em long heven i bosim graun, ol man bai i no “skul moa long pait.” Nogat. Ol bai “paitim ol bainat bilong ol i kamap olsem ol ain bilong brukim graun.” (Aisaia 2:4) God bai pinisim tru pasin i no stret na pen na ol hevi. Baibel i tok promis olsem: “[God] bai i mekim drai wara i stap long ai bilong olgeta bilong ol. Na ol manmeri bai i no i dai moa, na ol bai i no bel hevi moa na krai moa, na ol bai i no inap kisim pen gen. Ol dispela samting bilong bipo [na pasin i no stret na pen na ol hevi bilong nau] ol i pinis olgeta.”—KTH 21:3, 4.

Lukim tu Song 37:10, 11; 46:9; na Maika 4:1-4.

Wanem Samting i Painim Yumi Taim Yumi Dai?

Ples matmat

AS NA DISPELA ASKIM I SAVE KAMAP: Klostu olgeta lotu i skulim ol man olsem i gat samting i stap insait long man, na dispela samting i stap laip yet taim man i dai. Sampela i ting ol man i dai pinis ol inap nogutim ol man i stap laip, o ol i ting God i save givim strafe long ol man nogut na tokaut olsem ol i mas stap oltaim oltaim long paia bilong hel.

TOK BAIBEL I MEKIM: Taim man i dai, em i no stap moa. Saveman 9:4, 5 i tok: “Ol man i dai pinis, ol i no inap save long wanpela samting.” Ol man i dai pinis, ol i no inap save o pilim wanpela samting, ol i no inap nogutim—o helpim—ol man i stap laip.—Song 146:3, 4.

Lukim tu Stat 3:18, 19 na Saveman 9:6, 10.

Gutpela Samting Bai Painim Ol Man i Dai Pinis?

Pikinini i bel sori long wanpela em i laikim tumas i dai

AS NA DISPELA ASKIM I SAVE KAMAP: Yumi laik stap laip, na yumi laik stap amamas wantaim ol man yumi laikim ol tru. Yumi ol man i gat bikpela laik long lukim gen ol famili na pren bilong yumi i dai pinis.

TOK BAIBEL I MEKIM: Klostu olgeta man i dai pinis ol bai kirap bek. Jisas i tok promis olsem “olgeta manmeri i stap long matmat…ol bai i lusim matmat na i kam ausait.” (Jon 5:28, 29) Ol manmeri i kirap bek bai i gat rot long i stap long Paradais long graun, na dispela i stret wantaim laik bilong God long pastaim tru. Long dispela gutpela taim bihain, ol man i bihainim tok bai i no gat sik na ol bai kisim laip i stap gut inap oltaim oltaim. Baibel i tok: “Ol stretpela man bai i kisim graun God i givim ol, na bai ol i stap oltaim long en.”—Song 37:29.

Lukim tu Jop 14:13-15; Luk 7:11-17; na Aposel 24:15.

Bai Mi Beten Olsem Wanem na God i Ken Harim?

Wanpela man i beten

AS NA DISPELA ASKIM I SAVE KAMAP: Ol man bilong olgeta lotu i save beten. Tasol planti ol i ting God i no save harim beten bilong ol na helpim ol.

TOK BAIBEL I MEKIM: Jisas i tok yumi no ken kolim ol wankain tok taim yumi beten. Em i tok: “Taim yupela i mekim prea, maski long mekim planti toktok nating.” (Matyu 6:7) Sapos yumi laik bai God i harim beten bilong yumi, yumi mas bihainim pasin bilong beten em i save orait long en. Bilong mekim olsem, yumi mas kisim save long laik bilong God na beten long ol samting i stret wantaim dispela laik. Namba 1 Jon 5:14 i tok: “Sapos yumi bihainim laik bilong God yet na yumi beten na askim em long wanpela samting, orait em i save harim beten bilong yumi.”

Lukim tu Song 65:2; Jon 14:6, 14; na 1 Jon 3:22.

Olsem Wanem Mi Inap i Stap Amamas?

Wanpela meri i laik i stap amamas na em i ritim Baibel

AS NA DISPELA ASKIM I SAVE KAMAP: Planti man i ting mani, biknem, o gutpela skin bai mekim ol i amamas. So ol i wok strong long kisim ol dispela samting—tasol bihain ol i luksave olsem ol i no amamas.

TOK BAIBEL I MEKIM: Bilong stap amamas Jisas i tok: “Ol man i hangre long kisim save long God, ol i ken amamas, long wanem, kingdom bilong heven em i bilong ol.” (Matyu 5:3, NW) Yumi inap i stap amamas tru sapos yumi inapim nambawan bikpela samting yumi mas kisim—em yumi mas save long God na ol samting em i laik mekim long ol man. Dispela save i stap long Baibel. Taim yumi save long dispela tok, dispela inap helpim yumi long save wanem samting i bikpela samting tru—na wanem samting i no gat. Sapos yumi larim tok i tru bilong Baibel i stiaim ol disisen yumi mekim na pasin bilong yumi, laip bilong yumi bai i gat as tru bilong en.—Luk 11: 28.

Lukim tu Sindaun 3:5, 6, 13-18 na 1 Timoti 6:9, 10.

Yumi bin skelim tok Baibel i mekim bilong bekim sikspela askim. Yu laik kisim sampela save moa? Sapos yu save “hangre long kisim save long God,” bai yu gat laik long kisim sampela save moa. Ating yu gat ol arapela askim tu, olsem: ‘Sapos God i save tingim yumi, bilong wanem em i larim pen na hevi i stap, kirap long bipo yet na i kam inap long nau? Mi ken mekim wanem bilong mekim sindaun bilong famili bilong mi i kamap gutpela moa?’ Baibel i kamapim ol gutpela bekim bilong ol dispela askim na bilong planti askim moa.

Tasol planti man long nau i no laik ritim Baibel. Ol i ting em i bikpela buk tumas na i hatwok long kliagut long en. Yu laik bai wanpela i helpim yu long painim ol bekim i stap long Baibel? Ol Witnes Bilong Jehova i gat tupela tul yu inap kisim bilong helpim yu.

Namba 1, buk Tru Tru Baibel i Tok Wanem? i bilong helpim ol man i gat planti wok na bai ol i ken skelim ol gutpela bekim Baibel i kamapim long ol bikpela askim. Namba 2, yu ken insait long wanpela Baibel stadi kos, no gat pe. Wanpela Witnes i stap long hap bilong yu na i gat save long skulim ol man long Baibel, em inap kam long haus bilong yu o long wanpela narapela hap i gutpela long yu, na lusim liklik hap taim long toktok wantaim yu long Baibel long olgeta wik. Planti milion manmeri long olgeta hap i bin kisim helpim long dispela Baibel stadi kos. Planti bilong ol i bin tokaut olsem: “Mi painim pinis tok i tru!”

Dispela em i nambawan gutpela samting yumi ken painim. Tok i tru bilong Baibel i mekim na ol samting bilong paulim yumi, pasin bilong pret nogut tru, na ol bilip kranki i no ken kalabusim yumi. Na tu, tok i tru i mekim na yumi gat gutpela samting bilong wetim, laip i gat as bilong en, na yumi ken stap amamas. Jisas i tok: “Yupela bai i save long tok tru, na tok tru bai i mekim yupela i kamap fri.”—Jon 8:32.

1. Wanpela man i kisim save long ol tok bilong Baibel; 2. Wanpela meri i kisim save long ol tok bilong Baibel