MATYU 2:1-12

  • OL GLASMAN I BIHAINIM WANPELA “STA” I GO LUKIM JISAS

Sampela man i kam long hap bilong Is. Em ol glasman, ol i save lukluk long ol sta bilong kisim save, na ol i tok long dispela rot ol inap tokim ol man long risen bilong ol samting i painim ol. (Aisaia 47:13) Taim ol i stap long ples bilong ol long hap Is, ol i lukim wanpela “sta” na ol i bihainim dispela sta inap planti handret kilomita i go long Jerusalem, na ol i no go long Betlehem.

Taim ol glasman i kamap long Jerusalem, ol i tok: “Dispela pikinini mama i karim bilong kamap king bilong ol Juda, em i stap we? Mipela i lukim sta bilong en taim mipela i stap long hap bilong Is, na mipela i kam long brukim skru long em.”—Matyu 2:1, 2.

King Herot long Jerusalem i harim dispela stori na em i kros nogut tru. Olsem na em i singautim ol bikpris na ol hetman bilong lotu Juda na em i askim ol long ples Krais bai bon long en. Ol i kolim tok bilong Rait Holi na tok: “Long Betlehem.” (Maika 5:2; Matyu 2:5) Orait long pasin hait, Herot i singautim ol glasman i kam na em i tokim ol: “Yupela go na wok strong long painim dispela pikinini. Taim yupela i painim em pinis, orait kam bek na tokim mi na bai mi tu i ken i go na brukim skru long em.” (Matyu 2:8) Tasol tru tru, Herot i painim dispela pikinini bilong kilim em i dai!

Taim ol glasman bilong sta i lusim Herot na i go, wanpela narakain samting i kamap. Dispela “sta” ol i bin lukim taim ol i stap long hap Is, em i go pas long ol. Dispela i soim olsem em i no wanpela sta nating, nogat, dispela sta i kamap bilong stiaim ol. Ol glasman i bihainim dispela sta inap long sta i kam sanap antap long haus em Josep na Maria i stap long en wantaim pikinini bilong ol.

Taim ol glasman i go insait long haus, ol i lukim Maria wantaim liklik pikinini, em Jisas. Olsem na ol i brukim skru long em. Na ol i givim ol presen long em olsem gol, frenkinsens, na mer. Tasol taim ol i laik go bek long Herot, God i kamap long ol long driman na tokim ol long ol i no ken go long em. Olsem na ol i bihainim narapela rot na ol i go long ples bilong ol.

Yu ting husat i kamapim dispela “sta” bilong stiaim ol glasman? Tingim, dispela sta i no stiaim ol i go long Jisas long Betlehem, nogat. Em i stiaim ol i go long Jerusalem, na ol i bungim King Herot, em man husat i laik kilim Jisas i dai. Herot inap long kilim Jisas i dai sapos God i no bin kamap long ol dispela glasman long driman na tokim ol long no ken tokim Herot long ples Jisas i stap long en. I klia tru olsem Satan em birua bilong God i laik kilim Jisas i dai, na em i yusim dispela sta bilong mekim samting em i tingting pinis long mekim.