MATYU 27:45-56 MAK 15:33-41 LUK 23:44-49 JON 19:25-30

  • JISAS I DAI LONG POS

  • JISAS I DAI NA OL NARAPELA KAIN SAMTING I KAMAP

Nau em “namba 6 aua,” em taim bilong belo. Narapela kain “tudak i karamapim olgeta hap, na tudak i stap i go inap long namba 9 aua,” em 3 klok long apinun. (Mak 15:33) Mun i no pasim ai bilong san na ples i tudak, nogat. Kain samting i save kamap long taim bilong nupela mun. Tasol nau em Pasova na em taim bilong ful mun. Na tudak i stap sampela aua moa winim ol minit we mun i save pasim ai bilong san. Olsem na dispela i soim olsem God yet i kamapim dispela tudak!

Tingim, ating lain i tok bilas long Jisas i gat wanem tingting taim dispela samting i kamap? Long taim ples i stap tudak, 4-pela meri i kam klostu long diwai pos Jisas i hangamap long en. Ol dispela meri em mama bilong Jisas, Salome, Maria Makdala, na Maria em mama bilong namba 2 Jems.

Maria i krai i stap “klostu long diwai pos,” na aposel Jon i stap wantaim em. Em i lukim pikinini bilong em i karim bikpela pen na hangamap long diwai pos. Dispela i mekim na em i pilim olsem ol birua i kisim “longpela bainat” na sutim em. (Luk 2:35; Jon 19:25) Maski Jisas i pilim bikpela pen, em i tingim mama bilong em. Olsem na em i tanim na lukluk long Jon na tokim mama bilong em: “Meri, lukim! Em pikinini bilong yu!” Bihain em i lukluk long Jon na tok: “Lukim! Em mama bilong yu!”—Jon 19:26, 27.

Ating mama bilong Jisas i bin stap wido, olsem na Jisas i tokim Jon em aposel em i laikim tumas long lukautim em. Jisas i save olsem ol brata tru bilong em, em ol narapela pikinini bilong Maria, ol i no bilip yet long em. Olsem na em i stretim rot bilong lukautim Mama long bilip na haus na kaikai samting. Em i stap gutpela eksampel yumi ken bihainim!

Klostu long taim tudak i laik pinis, Jisas i tok: “Nek bilong mi i drai.” Na dispela i inapim tok i stap long Rait Holi. (Jon 19:28; Song 22:15) Ating Jisas i pilim olsem Papa i no sambai moa long em, na em i mas kamapim klia olsem em bai i stap gut yet long Papa i go inap long taim em i dai. Olsem na Krais i singaut long tokples Aram long nek bilong ol Galili na em i tok: “‘Eli, Eli, lama sabaktani?’ mining bilong en: ‘God bilong mi, God bilong mi, bilong wanem yu lusim mi?’” Sampela lain i sanap klostu long em i no klia long tok em i mekim, olsem na ol i tok: “Harim! Em i singautim Elaija.” Wanpela bilong ol i ran i go na putim spans long wain ol i miksim wantaim marasin i pait, na pasim spans long stik pitpit na givim long Jisas. Tasol ol narapela i tok: “Larim em! Yumi lukim, Elaija bai kam na kisim em i kam daun o nogat.”—Mak 15:34-36.

Bihain Jisas i singaut na tok: “Em pinis nau!” (Jon 19:30) Yes, em i pinisim olgeta wok em Papa i salim em i kam bilong mekim long graun. Nau Jisas i mekim laspela tok olsem: “Papa mi putim strong bilong laip bilong mi i go long han bilong yu.” (Luk 23:46) Jisas i putim laip bilong em long han bilong Jehova, long wanem, em i bilip olsem God bai kirapim em bek. Krais i no holim 2-pela tingting long God, nogat, em i bilip tru long God, olsem na em i daunim het na em i dai.

Long dispela taim stret, bikpela guria i kamap na i mekim ol traipela ston i bruk. Guria i strong tru na i mekim ol matmat ausait long Jerusalem  i op na i tromoi bodi bilong ol daiman i kam ausait. Ol manmeri i wokabaut i lukim ol dispela samting i kamap, na ol i go insait long “taun holi” na tokim ol narapela long ol samting ol i bin lukim.—Matyu 12:11; 27:51-53.

Taim Jisas i dai, longpela keten namel long Rum Holi na Rum Holi Tru long tempel bilong God i bruk long 2-pela hap, kirap long antap na i go daun olgeta. Dispela samting i kamapim klia belhat bilong God long ol man husat i kilim Pikinini bilong em, na tu, em i soim klia olsem rot i op nau long ol man inap kisim laip long heven.—Hibru 9:2, 3; 10:19, 20.

Olsem na yumi ken ting ol manmeri i pret nogut tru. Ofisa bilong ol soldia husat i kilim Jisas i tok: “Tru tumas, dispela man em i Pikinini Bilong God.” (Mak 15:39) I luk olsem dispela ofisa i stap tu taim Pailat i laik painimaut sapos tru tru Jisas em i Pikinini Bilong God. Nau em i bilip olsem Jisas em i stretpela man, na tru tumas em i Pikinini Bilong God.

Ol arapela i tingting planti taim ol i lukim ol dispela samting i kamap, na ol i “paitim bros bilong ol” bilong soim olsem ol i bel hevi tru na sem long pasin ol i mekim. (Luk 23:48) Namel long ol lain i sanap longwe liklik na lukim ol birua i kilim i dai Jisas, em ol disaipel meri. Ol tu i pilim tru ol dispela samting i kamap.