MATYU 27:15-17, 20-30 MAK 15:6-19 LUK 23:18-25 JON 18:39–19:5

  • PAILAT I LAIK LARIM JISAS I GO FRI

  • OL JUDA I ASKIM LONG BARABAS

  • OL I TOK BILAS NA MEKIM NOGUT LONG JISAS

Pailat i tokim ol manmeri husat i laik bai Jisas i dai olsem: “Mi lukim olsem dispela man i no gat asua long samting yupela i kotim em long en. Na Herot tu i lukim olsem em i no gat asua.” (Luk 23:14, 15) Pailat i traim narapela rot bilong larim Jisas i go fri, na em i tok: “Yupela i gat wanpela pasin olsem, long taim bilong pasova, mi mas lusim wanpela man i go long yupela. Olsem na yupela i laik bai mi lusim dispela king bilong ol Juda i go long yupela, a?”—Jon 18:39.

Pailat i save olsem i gat wanpela man i stap kalabus, em Barabas. Em i wanpela raskolman na em i bin birua long gavman, na tu, em i kilim ol man i dai. Olsem na Pailat i askim ol manmeri: “Yupela i laik bai mi lusim husat i go long yupela, Barabas o Jisas, dispela man ol i kolim em Krais?” Ol bikpris i kirapim ol manmeri long askim Pailat long larim Barabas i go fri, na i no Jisas. Orait Pailat i askim gen: “Yupela i laik bai mi lusim husat bilong dispela tupela man i go long yupela?” Na ol manmeri i singaut olsem: “Barabas”!—Matyu 27:17, 21.

Pailat i bel hevi na em i tok: “Orait bai mi mekim wanem long Jisas, dispela man ol i kolim em Krais?” Ol manmeri i bikmaus na tok: “Nilim em long pos!” (Matyu 27:22) Jisas i no gat asua, tasol ol i strong long kilim em i dai. Olsem na Pailat i tok: “Bilong wanem? Dispela man i mekim wanem rong? Mi no painim wanpela samting inap long em i mas i dai, olsem na mi bai givim strafe long em na larim em i go.”—Luk 23:22.

Planti taim Pailat i strong long lusim Jisas i go fri, tasol ol manmeri i kros na singaut olsem: “Nilim em long pos!” (Matyu 27:23) Ol hetman bilong lotu i kirapim ol manmeri long belhat na ol i laik kilim Jisas i dai! Jisas i no raskolman, na em i no bin kilim wanpela man i dai. Inap 5-pela de i go pinis, ol manmeri i givim biknem long em olsem King taim em i go insait long Jerusalem. Ating ol disaipel bilong Jisas i stap, tasol ol i no laik mekim wanpela tok na bai ol manmeri i luksave long ol.

Pailat i lukim olsem tok bilong em i no inap senisim tingting bilong ol. Ol manmeri i wok long singaut bikpela, olsem na em i kisim wara na wasim han bilong em long ai bilong ol. Em i tokim ol: “Mi no gat asua long blut bilong dispela man. Em samting bilong yupela.” Maski i olsem, ol i no senisim tingting bilong ol. Ol i tok: “Asua bilong blut bilong em i ken i kam long mipela na ol pikinini bilong mipela.”—Matyu 27:24, 25.

Pailat i save long stretpela pasin em i mas mekim, tasol em i sakim, long wanem, em i laik amamasim ol manmeri. Olsem na em i bihainim tingting bilong ol na lusim Barabas i go fri. Em i tokim ol soldia long rausim saket bilong Jisas na wipim em.

 Ol soldia i wipim Jisas nogut tru na ol i kisim em i go long haus bilong gavana. Na nau olgeta soldia i bung na mekim tok bilong rabisim em. Ol i wokim kraun long rop i gat nil na pasim long het bilong em. Na tu, ol i kisim stik pitpit na putim long rait han bilong em, na ol i pasim retpela longpela laplap long em, kain olsem laplap ol king i save werim. Ol i tok bilas long em na tok: “Gude, yu King bilong ol Juda!” (Matyu 27:28, 29) Na ol i spet long Jisas na solapim pes bilong em. Na tu, ol i kisim stik pitpit long han bilong em na paitim het bilong em, olsem na “kraun” i gat nil i givim bikpela pen long em.

Tasol Jisas i sanap strong na em i no mekim wanpela samting bilong nogutim gutnem bilong em. Pailat i lukim dispela, olsem na em i laik bai ol manmeri i senisim tingting bilong ol na em i tok: “Lukim! Mi bringim em i kam ausait long yupela na bai yupela i ken save olsem mi no painim wanpela rong long em.” Ating Pailat i ting sapos em i bringim Jisas i go ausait na ol manmeri i lukim blut i ron na ol mak i stap long skin bilong em, nau ol bai senisim tingting bilong ol. Em i bringim Jisas i kam ausait na tok: “Lukim! Em dispela man!”—Jon 19:4, 5.

Ol soldia i paitim Jisas na em i kisim bagarap long bodi bilong em, tasol em i stap isi na i no bekim wanpela tok. Pailat i luksave long dispela na em i mekim ol tok long pasin i soim olsem em i rispektim Jisas na sori long em.