MATYU 25:14-30

  • JISAS I TOK PIKSA LONG OL TALEN

Jisas i stap yet wantaim ol aposel bilong em long maunten Oliv, na em i mekim narapela tok piksa. Sampela de i go pinis long Jeriko, em i tok piksa long ol maina bilong soim olsem Kingdom i stap longwe tru. Planti samting long tok piksa em i kamapim long nau i wankain long tok piksa bilong maina. Jisas i mekim dispela tok piksa bilong bekim askim bilong ol aposel long wanem taim em bai kam i stap na pasin nogut bilong dispela graun bai pinis. Dispela tok piksa i kamapim klia olsem ol disaipel bilong em i mas mekim gut wok em i givim long ol.

Jisas i tok: “I kain olsem wanpela man i laik i go long wanpela longwe ples. Em i singautim ol wokboi bilong en i kam na putim ol samting bilong en long han bilong ol.” (Matyu 25:14) Ol aposel i bin harim Jisas i tok em i olsem wanpela man i raun i go long longwe ples “bilong kisim namba olsem king,” olsem na ol i save dispela “man” long tok piksa i makim Jisas.—Luk 19:12.

Paslain long dispela man i raun i go long longwe ples, em i givim ol gutpela samting bilong em long ol wokboi bilong em. Olsem na long tok piksa “ol wokboi” i makim ol disaipel. Insait long 3 na hap yia bilong wok autim tok bilong Jisas, em i putim tingting olgeta long autim gutnius bilong Kingdom Bilong God, na em i skulim ol disaipel long bihainim wankain pasin. Klostu nau em bai lusim ol, tasol em i bilip tru olsem ol bai mekim yet dispela wok.—Matyu 10:7; Luk 10:1, 8, 9; skelim Jon 4:38; 14:12.

Long tok piksa, dispela man i skelim ol talen olsem wanem? Jisas i tok: “Em i givim 5-pela talen long wanpela, na em i givim 2-pela talen long narapela, na em i givim 1-pela talen long laspela. Em i givim samting i stret long save na strong bilong wan wan na em i go.” (Matyu 25:15) Ol dispela wokboi bai mekim wanem long ol talen ol i kisim? Ol bai mekim gut wok long ol dispela talen bosman i givim long ol? Jisas i tokim ol aposel olsem:

“Wantu dispela wokboi i bin kisim 5-pela talen em i go na mekim wok bisnis long en na kisim 5-pela talen moa. Na wokboi i bin kisim 2-pela talen em tu i mekim olsem na i kisim 2-pela talen moa. Tasol dispela wokboi i bin kisim 1-pela talen em i go na digim graun na haitim dispela silva mani bilong bosman bilong en.” (Matyu 25:16-18) Wanem samting bai kamap taim bosman i kam bek?

Jisas i tok: “Longpela taim i go pinis na bosman bilong ol dispela wokboi i kam na skelim wok ol i bin mekim long mani bilong en.” (Matyu 25:19) Tupela wokboi i mekim olgeta samting ol inap mekim, inap tru long “save na strong bilong wan wan.” Ol i givim bel na mekim gut wok, olsem na gutpela samting i kamap. Dispela wokboi i kisim 5-pela talen i wok strong na em i kisim 5-pela talen moa, na wokboi i kisim 2-pela talen, em i wok strong na kisim 2-pela talen moa. (Long bipo, wokboi i mas wok strong inap 19 yia  bilong kisim 1-pela talen.) Bosman i tok amamas long tupela wokboi olsem: “Yu gutpela wokboi, yu mekim gutpela wok tru! Yu bin lukautim gut sampela samting bilong mi. Olsem na mi bai makim yu long lukautim planti samting moa. Kam na amamas wantaim bosman bilong yu.”—Matyu 25:21.

Tasol wokboi i kisim 1-pela talen i no mekim olsem. Em i tok: “Bos, mi save olsem yu hatpela man, yu save kisim ol kaikai long hap we yu no bin planim, na yu save bungim ol wit em ol arapela i bin rausim ol pipia bilong en. Olsem na mi pret na mi go haitim talen bilong yu long graun. Em ya, kisim samting bilong yu.” (Matyu 25:24, 25) Em i no mekim wok long mani, na tu, em i no putim mani long benk na taim bosman i kam bek em i ken kisim mani wantaim intres. Samting wokboi i mekim i no stret wantaim tingting bilong bosman.

Olsem na i stret bosman i tokim em, ‘Yu wokboi nogut na yu lesman.’ Bosman i kisim bek samting em i holim na givim i go long wokboi husat i mekim gut wok. Bosman i putim lo olsem: “Man i gat samting, em bai kisim sampela samting moa na bai em i gat planti samting. Tasol man i no gat samting, orait samting em i holim, wanpela bai rausim long em.”—Matyu 25:26, 29.

I gat planti samting long dispela tok piksa em ol disaipel i mas tingim. Ol i luksave olsem Jisas i givim ol wanpela bikpela wok tru, em wok bilong kamapim disaipel. Na em i laik bai ol i mekim gut dispela gutpela wok. Jisas i no tok olgeta i mas lusim wankain taim na strong long autim tok, nogat. Olsem tok piksa i kamapim, olgeta i mas mekim dispela wok inap tru long “save na strong bilong wan wan.” Tasol Jisas i no orait long lesman husat i no mekim gut wok Bosman i givim long em, nogat, em i amamas long man i givim bel olgeta long mekim dispela wok.

Ol aposel i amamas tru long harim tok bilong Jisas olsem: “Man i gat samting, em bai kisim sampela samting moa na bai em i gat planti samting.”