LUK 12:1-34

  • TOK PIKSA BILONG MANIMAN

  • JISAS I STORI LONG OL KOTKOT NA OL PLAUA

  • “LIKLIK LAIN SIPSIP” BAI INSAIT LONG KINGDOM

Jisas i kaikai i stap long haus bilong Farisi, na planti tausen manmeri i wet ausait bilong lukim em. Kain samting i bin painim em long Galili. (Mak 1:33; 2:2; 3:9) Hia long Judia, planti man i laik lukim em na harim tok bilong em. Pasin ol i mekim i narapela kain long ol Farisi i stap long dispela kaikai.

Jisas i mekim tok i gat bikpela insait bilong en long ol disaipel bilong em, em i tok: “Lukaut long yis bilong ol Farisi, em pasin bilong tupela maus.” Jisas i bin givim dispela tok lukaut bipo, tasol samting em i lukim long dispela kaikai i soim olsem em i bikpela samting long ol i mas tingim dispela tok lukaut. (Luk 12:1; Mak 8:15) Ol Farisi i laik haitim pasin nogut bilong ol na soim olsem ol i lotuman, tasol ol inap nogutim ol narapela long sait bilong bilip. Olsem na ol man i mas save long dispela. Jisas i tok: “Olgeta samting man i haitim gut tru bai kamap ples klia, na olgeta samting i stap hait bai kamap ples klia.”—Luk 12:2.

Ating planti bilong ol dispela lain i kam bung na raunim Jisas, ol i bilong Judia na ol i no bin harim ol tok Jisas i skulim ol man long en long Galili. Olsem na em i kolim gen ol bikpela tok em i bin mekim pastaim. Em i tokim ol man i putim yau, olsem: “No ken pret long ol man husat inap kilim i dai bodi na bihain ol i no inap mekim wanpela samting moa.” (Luk 12:4) Olsem Jisas i bin mekim long pastaim, em i strongim ol disaipel bilong em long ol i mas trastim God long lukautim ol. Na tu, ol i mas bilip long Pikinini bilong man na save olsem God bai helpim ol.—Matyu 10:19, 20, 26-33; 12:31, 32.

Orait wanpela man namel long bikpela lain manmeri i kamapim wari bilong em, olsem: “Tisa, tokim brata bilong mi long tilim ol samting bilong Papa na givim hap long mi.” (Luk 12:13) Lo i tok olsem fesbon pikinini man bai kisim 2-pela hap bilong olgeta samting bilong papa, so i no gat wok long askim long dispela samting. (Lo 21:17) Tasol i luk olsem dispela man i laik kisim sampela samting moa. Jisas i bihainim savetingting na em i no laik insait long dispela. Olsem na em i tok: “Husat i makim mi long stap jas bilong yutupela o man bilong makim samting yutupela i mas mekim?”—Luk 12:14.

Nau Jisas i tokim ol manmeri olsem: “Ai bilong yupela i mas op na yupela i mas sakim olgeta kain pasin mangal, long wanem, maski man i gat planti samting, em i no kisim laip long ol dispela samting em i holim.” (Luk 12:15) Maski man i gat planti mani kago, em bai no inap kisim olgeta dispela samting i go wantaim em long taim em i dai. Jisas i mekim tok piksa em ol man inap tingim bilong strongim dispela tok, na tu, dispela tok piksa i soim olsem em i bikpela samting long kisim gutnem long ai bilong God.

Em i tok: “Graun bilong wanpela maniman i kamapim planti kaikai. Olsem na em i tingting olsem, ‘Bai mi mekim wanem? Mi no gat hap bilong bungim ol kaikai bilong mi.’ Na em i tok, ‘Bai mi mekim olsem: Mi bai brukim olgeta bakstua bilong mi na wokim ol bikpela bakstua, na mi bai bungim ol wit na ol gutpela samting bilong mi long ol dispela bakstua. Na mi bai tok long mi yet olsem: “Mi bungim planti gutpela samting bilong lukautim mi inap planti yia, mi ken stap isi, kaikai, dring, na amamas.”’ Tasol God i tokim em, ‘Yu longlong man, nau long dispela nait ol bai tekewe laip bilong yu. Olsem na husat bai kisim ol samting yu bin bungim?’ Em bai wankain long man i bungim ol gutpela samting bilong em yet, tasol em i stap rabis long ai bilong God.”—Luk 12:16-21.

Ol disaipel bilong Jisas na ol manmeri i putim yau long em, ol inap kalabus long pasin bilong kisim o bungim planti mani kago. Na ol samting bilong wan wan de inap pulim tingting bilong ol na ol i no mekim wok bilong Jehova. Olsem na Jisas i kolim gen dispela gutpela tok em i bin mekim long  Bikpela Tok Long Maunten inap 1 na hap yia i go pinis.

Jisas i tok: “Lusim pasin bilong tingting planti long laip bilong yupela, olsem yupela bai kaikai wanem samting o werim wanem samting long bodi bilong yupela. . . . Tingim gut ol kotkot. Ol i no save planim sid o bungim kaikai, na ol i no gat haus o bakstua bilong putim kaikai. Tasol God i givim kaikai long ol. Yupela i winim tru ol pisin. . . . Tingim gut olsem wanem ol plaua i gro, ol i no save hatwok o wokim laplap. Tasol mi tokim yupela: Maski Solomon i pasim klos bilong king, bilas bilong en i no winim ol dispela plaua. . . . Olsem na lusim pasin bilong tingting planti long wanem samting yupela bai kaikai o wanem samting yupela bai dring. . . . Papa bilong yupela i save olsem yupela i nidim ol dispela samting. . . . Wok oltaim long painim Kingdom bilong em, na em bai givim ol dispela samting long yupela.”—Luk 12:22-31; Matyu 6:25-33.

Husat bai wok long painim Kingdom Bilong God? Jisas i tokaut olsem sampela manmeri tasol husat i stap gut long God bai mekim wok king wantaim em long Kingdom, em i kolim ol olsem “liklik lain sipsip.” Bihain namba bilong ol bai kamap ples klia, em inap 144,000. Ol bai kisim wanem gutpela samting? Jisas i tok promis long ol olsem: “Papa bilong yupela i orait long givim Kingdom long yupela.” Ol i no wok strong long bungim ol gutpela samting long graun we ol stilman inap stilim, nogat. Ol i tingim ‘ol gutpela samting long heven we i no inap pinis,’ em ples ol bai mekim wok king wantaim Krais.—Luk 12:32-34.