LUK 10:25-37

  • ROT BILONG KISIM LAIP OLTAIM

  • GUTPELA MAN SAMARIA

Taim Jisas i stap yet klostu long Jerusalem, ol Juda i kam long em. Sampela i laik kisim skul long em na ol narapela i laik traim em. Wanpela bilong ol i save gut long Lo i askim Jisas olsem: “Tisa, mi mas mekim wanem bilong kisim laip oltaim?”—Luk 10:25.

Jisas i luksave olsem tru tru dispela man i no laik kisim save. Ating em i laik bai Jisas i mekim wanpela tok i bagarapim bel bilong ol Juda. Jisas i luksave olsem dispela man i tingting pinis long tok em bai mekim. Olsem na long savepasin, Jisas i bekim tok i kirapim dispela man long kamapim tingting bilong em.

Jisas i askim em: “Wanem tok i stap long Lo? Yu ritim olsem wanem?” Dispela man i bin stadi long Lo Bilong God, olsem na em i kolim tok i stap long Lo 6:5 na Wok Pris 19:18, olsem: “‘Yu mas laikim Jehova, God bilong yu. Yu mas laikim em long bel olgeta bilong yu, long laip olgeta bilong yu, long strong olgeta bilong yu, na long tingting olgeta bilong yu’ na ‘yu mas laikim narapela olsem yu laikim yu yet.’” (Luk 10:26, 27) Yu ting em i bekim stret?

Jisas i tokim em: “Yu bekim stret, ‘yu mas mekim olsem yet na yu bai kisim laip.’” Tasol yu ting dispela i pinisim toktok bilong ol? Nogat. Dispela man i no laik kisim wanpela bekim stret. Em i laik “soim olsem em i stretpela man” na em i laik bai Jisas i wanbel long tok bilong em, na dispela bai kamapim klia olsem pasin em i mekim long ol narapela i stret. So em i askim Jisas: “Dispela narapela mi mas laikim, em i husat?” (Luk 10:28, 29) Dispela sotpela askim i gat bikpela mining bilong en. Bilong wanem i olsem?

Ol Juda i ting dispela tok “narapela” o wantok, i makim tasol ol man husat i save bihainim pasin na kastam bilong ol Juda, na i luk olsem ol i kisim tok bilong Wok Pris 19:18 bilong sapotim dispela tingting. Ol Juda i tok i “tambu tru” long bung wantaim ol man husat i no bilong lain Juda. (Aposel 10:28) Olsem na dispela man na ating sampela disaipel bilong Jisas i ting ol i stretpela man sapos ol i mekim gutpela pasin long ol wantok Juda bilong ol. Na i no gat wok long ol i mekim gut long ol man i no bilong lain Juda, long wanem, ol i no wantok bilong ol.

Olsem wanem Jisas inap stretim tingting bilong dispela man long gutpela pasin na bai tok bilong em i no bagarapim bel bilong dispela man na ol arapela Juda? Em i mekim olsem long rot bilong wanpela stori. Em i tok: “Wanpela man i lusim Jerusalem na i go daun long Jeriko na ol raskol i bungim em, na ol i kisim olgeta samting bilong em na paitim em. Em i hap indai na ol i lusim em na i go. Orait wanpela pris i kam daun long dispela rot, tasol taim em i lukim dispela man, em i go long hapsait bilong rot na wokabaut i go. Na wanpela Livai tu i mekim olsem, taim em i kam daun long dispela hap na lukim em, em i go long hapsait bilong rot na wokabaut i go. Tasol wanpela man Samaria i wokabaut long dispela rot na i kam kamap long em, na taim em i lukim em, em i sori tru.”—Luk 10:30-33.

Dispela man em Jisas i toktok wantaim i save olsem planti pris na ol Livai husat i save helpim wok bilong tempel, ol i stap long Jeriko. Taim ol i lusim tempel na i kam, ol i mas wokabaut i go daun long wanpela rot inap 23 kilomita. Ol inap bungim hevi, long wanem, planti raskol i save hait arere long rot. Sapos wanpela pris o Livai i lukim wanpela wantok Juda i kisim bagarap, orait ol i gat wok long helpim em. Long dispela stori, Jisas i tok ol i no mekim olsem. Tasol man Samaria i bin helpim dispela man Juda, maski em i bilong wanpela lain em ol Juda i save heitim.—Jon 8:48.

Olsem wanem man Samaria i helpim dispela man Juda i kisim bagarap? Jisas i tok: “Em i go long em na kapsaitim oil na wain long ol sua bilong em na pasim. Na em i putim em antap long donki bilong em yet na bringim em i go long wanpela haus pasindia na lukautim em. Long de bihain em i kisim 2-pela denarius na givim long papa bilong haus pasindia na em i tok: ‘Lukautim em, na hamas mani moa yu lusim bilong lukautim em, mi bai bekim long  yu taim mi kam bek long hia.’”—Luk 10:34, 35.

Bikpela Tisa Jisas i kamapim dispela stori, na nau em i tromoi wanpela askim bilong kirapim dispela man long wokim tingting. Em i tok: “Orait yu ting husat bilong dispela 3-pela man i mekim pasin laikim long dispela man i kisim hevi long ol raskol?” Ating dispela man i pilim hatwok long bekim olsem “man Samaria,” olsem na em i tok: “Em man i mekim pasin marimari long em.” Orait Jisas i kamapim klia skul ol inap kisim long dispela stori, na em i tok: “Yu go na yu tu i mas mekim wankain pasin.”—Luk 10:36, 37.

Man! Em wanpela gutpela rot tru bilong skulim ol man! Sapos Jisas i tokim dispela man olsem ol man i no bilong lain Juda ol tu i wantok bilong em, yu ting dispela man na ol arapela Juda bai wanbel long tok bilong Jisas? Ating nogat. Tasol long rot bilong wanpela sotpela stori, ol man i kliagut long bekim bilong dispela askim, “Dispela narapela mi mas laikim, em i husat?” Man i stap olsem narapela o wantok, em man husat i save mekim pasin laikim na pasin helpim long ol narapela olsem Baibel i tok long yumi mas mekim.