LUK 10:1-24

  • JISAS I MAKIM 70 DISAIPEL NA SALIM OL I GO AUTIM TOK

Jisas i kisim baptais klostu 3-pela yia i go pinis, na nau em pinis bilong yia 32 C.E. I no longtaim i go pinis, Jisas na ol disaipel bilong em i go long Bikpela De Bilong Ol Haus Lotu Sel long Jerusalem. Na ating ol i stap klostu liklik long dispela hap. (Luk 10:38; Jon 11:1) Long laspela 6-pela mun bilong Jisas long graun, em i autim tok long hap bilong Judia o long hapsait bilong wara Jordan long distrik bilong Perea. Em i raun long ol dispela hap na bai ol man i harim gutnius.

Bihain long Pasova bilong 30 C.E., Jisas i bin autim tok long Judia inap sampela mun na raun i go olsem long Samaria na i go. Na klostu long taim bilong Pasova long 31 C.E., ol Juda long Jerusalem i laik kilim em i dai. Olsem na Jisas i go long Galili na skulim ol man long hap not inap 1 na hap yia. Insait long dispela haptaim, planti manmeri i kamap disaipel bilong em. Long Galili, Jisas i trenim ol aposel bilong em na salim ol i go na tokim ol olsem: “Autim tok olsem: ‘Kingdom bilong heven i kam klostu pinis.’” (Matyu 10:5-7) Orait nau em i oganaisim wok bilong autim tok long Judia.

Bilong kirapim dispela wok, Jisas i makim 70 disaipel na salim ol i go 2-pela 2-pela. Ol i autim tok bilong Kingdom long dispela taun we “planti kaikai i mau pinis, tasol i no gat planti wokman.” (Luk 10:2) Ol i mas go pastaim long ol ples, na ating bihain Jisas bai go long ol dispela hap. Ol dispela 70 disaipel i mas oraitim ol sikman na autim wankain tok em Jisas i bin autim long ol man.

Ol disaipel i no ken skulim ol man long ol sinagog, nogat. Jisas i tokim ol long go long haus bilong ol man, em i tok: “Taim yupela i go insait long wanpela haus, pastaim yupela i mas tok: ‘Bel isi i ken i stap long dispela haus.’ . . . Sapos i gat pren bilong bel isi i stap, orait bel isi bilong yupela i ken i stap long em.” Ol i mas autim wanem tok? Jisas i tok: “Tokim ol olsem: ‘Kingdom bilong God i kam klostu pinis long yupela.’”—Luk 10:5-9.

Ol tok Jisas i givim long 70 disaipel i wankain liklik long tok em i bin givim long 12-pela aposel inap 1-pela yia i go pinis, taim em i salim ol i go autim tok. Em i tok sampela man tasol bai amamas long harim tok ol i autim. Tasol wok ol i mekim bai redim ol man i gat gutpela bel na bihain taim Jisas i kam, planti bai amamas long bungim Bosman na kisim skul long em.

I no longtaim na dispela 70 man bilong autim gutnius bilong Kingdom i kam bek long Jisas. Ol i amamas na tok: “Bikpela, mipela i mekim wok long nem bilong yu na ol spirit nogut i daun long mipela.” Dispela gutpela ripot i amamasim Jisas na em i tok: “Mi lukim Satan i pundaun pinis kain olsem laitning i kam daun long skai. Harim! Mi givim namba long yupela long krungutim ol snek na ol skopion.”—Luk 10:17-19.

Jisas i strongim ol disaipel bilong em na tokim  ol olsem ol bai winim ol samting we inap bagarapim ol. I kain olsem ol i krungutim ol snek na ol skopion. Na tu, ol i ken bilip tru olsem bihain God bai rausim Satan i kam long graun. Na tu, Jisas i helpim ol 70 disaipel long luksave long wanem samting i bikpela samting moa long bihain. Em i tokim ol: “Yupela i no ken amamas long yupela i kisim namba long daunim ol spirit nogut, nogat. Tasol yupela i mas amamas, long wanem, God i raitim pinis nem bilong yupela long heven.”—Luk 10:20.

Jisas i amamas tru na i litimapim nem bilong Papa bilong em, long wanem, Papa i yusim ol dispela wokman i gat pasin daun long mekim bikpela wok tru. Jisas i tanim long ol disaipel bilong em na i tok: “Ol man em ai bilong ol i lukim ol samting yupela i lukim, ol i ken amamas. Mi tokim yupela: Planti profet na ol king i bin i gat laik long lukim ol samting nau yupela i lukim, tasol ol i no lukim ol dispela samting. Na ol i bin i gat laik long harim ol samting nau yupela i harim, tasol ol i no harim.”—Luk 10:23, 24.