JON 7:32-52

  • OL OFISA I GO BILONG ARESTIM JISAS

  • NIKODEMUS I HELPIM JISAS

Jisas i stap yet long Jerusalem bilong mekim bung bilong Bikpela De Bilong Ol Haus Lotu Sel o Haus Win. Em i amamas olsem “planti manmeri i bilip long em.” Tasol ol bikman bilong lotu i no amamas. Olsem na ol i salim ol ofisa i go bilong arestim Jisas. Ol dispela ofisa i mekim wok olsem ol polisman bilong lotu. (Jon 7:31, 32) Jisas i save olsem ol i kam bilong kisim em i go, tasol em i no hait long ol.

Jisas i wok yet long skulim ol man long ol pablik ples long Jerusalem, na em i tok: “Bai mi stap liklik taim moa wantaim yupela paslain long mi go long man i salim mi i kam. Yupela bai painim mi, tasol yupela bai i no lukim mi. Na hap mi stap long en, yupela i no inap kam.” (Jon 7:33, 34) Ol Juda i no klia long tok bilong em, olsem na ol i toktok namel long ol yet olsem: “Dispela man i laik go we na bai yumi no lukim em? Ating em i gat tingting long go long ol Juda i stap namel long ol Grik na skulim ol Grik, a? Wanem mining bilong dispela tok em i mekim olsem, ‘Yupela bai painim mi, tasol yupela bai i no lukim mi. Na hap mi stap long en, yupela i no inap kam’?” (Jon 7:35, 36) Tasol Jisas i toktok long em bai dai na bihain em bai kirap bek na i go long heven, na ol birua bilong em i no inap bihainim em i go long dispela hap.

Namba 7 de bilong bikpela bung i kamap. Long olgeta moning bilong dispela bikpela bung, wanpela pris i save kisim wara long Hulwara Bilong Siloam, na em i kapsaitim wara na bai wara i ran i go long as bilong alta bilong tempel. Ating Jisas i laik bai ol manmeri i tingim dispela samting, olsem na em i tok: “Sapos nek bilong wanpela man i drai, em i ken kam long mi na dring. Olsem Rait Holi i tok, man i bilip long mi, ‘Wara bilong laip bai kamap insait tru long bel bilong en na ran i go.’”—Jon 7:37, 38.

Jisas i stori long ol samting bai kamap taim God i makim ol disaipel bilong em long holi spirit na ol bai kisim laip long heven. God bai makim ol bihain long Jisas i dai. Long yia bihain, long kirap bilong  de Pentikos, ol disaipel em God i bin makim long holi spirit i autim tok i tru long ol manmeri, dispela i truim tok bilong Jisas olsem wara bilong laip i kirap long ron.

Ol man i harim tok Jisas i autim na ol i tok: “Tru tumas em i dispela Profet,” ating ol i tingim tok profet long wanpela profet i winim Moses bai kamap. Sampela i tok: “Dispela em i Krais.” Tasol ol narapela i tok: “Krais i no inap kamap long Galili, nogat. Rait Holi i tok olsem Krais bai kamap long lain bilong Devit, na long Betlehem, dispela taun bipo Devit i stap long en.”—Jon 7:40-42.

Ol manmeri i gat narapela narapela tingting. Sampela i laik bai ol i arestim Jisas, tasol i no gat man i putim han long em. Taim ol ofisa i go bek long ol bikman bilong lotu, na ol i no bringim Jisas i go wantaim ol, ol bikpris na ol Farisi i askim ol: “Bilong wanem yupela i no bringim em i kam?” Ol ofisa i tok: “I no gat wanpela man i bin mekim kain tok olsem, nogat tru.” Ol bikman bilong lotu i belhat na ol i tok bilas long ol na tok: “Em i giamanim yupela tu, a? Ating i gat wanpela hetman o wanpela Farisi i bilip long em? Nogat tru. Tasol dispela lain em ol i no save long Lo, ol i lain bilong bagarap tasol.”—Jon 7:45-49.

Taim Nikodemus i harim ol i mekim dispela tok, em i mekim tok bilong helpim Jisas. Long dispela taim, Nikodemus em wanpela Farisi na memba bilong Sanhedrin. Inap 2 na hap yia paslain, Nikodemus i bin kam lukim Jisas long nait na em i tokaut olsem em i bilip long Jisas. Orait nau Nikodemus i tok: “Lo bilong yumi i no save kotim man paslain long man i mekim toktok na kamapim ol samting em i mekim, a?” Ol bikman bilong lotu i bekim tok bilong strongim sait bilong ol, ol i tok: “Ating yu tu yu man Galili, a? Skelim Rait Holi na bai yu lukim olsem i no gat profet bai kamap long Galili.”—Jon 7:51, 52.

Tok i stap long ol Rait Holi i no tokaut stret olsem wanpela profet bai kamap long Galili. Tasol Tok Bilong God i kamapim klia olsem Krais bai kamap long dispela hap. Em i tok profet olsem ol man bai lukim “wanpela bikpela lait” long ‘Galili, em dispela distrik i gat planti manmeri bilong ol arapela kantri i stap long en.’ (Aisaia 9:1, 2; Matyu 4:13-17) Na tu, olsem tok profet i bin kamapim, Jisas i bon long Betlehem, na em i tumbuna pikinini bilong Devit. Ol Farisi i save long dispela, tasol ating ol yet i kirapim planti manmeri long kisim tingting kranki long Jisas.