LUK 17:1-10 JON 11:1-16

  • PUNDAUNIM NARAPELA EM BIKPELA RONG

  • FOGIVIM NARAPELA NA KAMAPIM BILIP

Inap sampela taim Jisas i bin stap long Perea, em ples long “hapsait bilong wara Jordan.” (Jon 10:40) Nau em i lusim dispela hap na i go long hap saut, long Jerusalem.

Jisas i go wantaim ol disaipel bilong em, “bikpela lain manmeri,” na ol takisman na ol sinman. (Luk 14:25; 15:1) Ol Farisi na ol saveman bilong lo tu i stap, ol i save kros long ol tok na pasin Jisas i mekim. Ol i bin harim Jisas i kamapim ol tok piksa long sipsip i lus, pikinini i lus, na maniman na Lasarus, na nau ol i gat wok long tingim gut ol dispela samting.—Luk 15:2; 16:14.

Ating Jisas i tingim yet ol tok ol birua bilong em i sutim long em, na nau em i toktok long ol disaipel bilong em. Em i kamapim gen sampela bikpela tok em i bin skulim ol long en long Galili.

Jisas i tok: “No ken ting ol samting bilong pundaunim man i no inap kamap, nogat, ol bai kamap. Tasol sori tru long man i mekim narapela i pundaun! . . . Was gut long yupela yet. Sapos brata bilong yu i mekim sin, orait givim tok long em. Na sapos em i tanim bel, orait fogivim em. Maski sapos em i mekim sin long yu 7-pela taim long olgeta wan wan de na 7-pela taim em i kam long yu na tok, ‘Mi tanim bel pinis,’ orait yu mas fogivim em.” (Luk 17:1-4) Ating laspela hap tok bilong Jisas i kirapim Pita long tingim bek askim em i bin mekim long fogivim man inap 7-pela taim.—Matyu 18:21.

Olsem wanem? Ol disaipel bai mekim ol samting olsem Jisas i tok? Ol i tokim Jisas: “Yu mas mekim bilip bilong mipela i kamap bikpela moa.” Na em i strongim bel bilong ol olsem: “Sapos bilip bilong yupela i kain olsem sais bilong sid mastet, orait yupela bai tokim dispela diwai malberi, ‘Kamautim ol rop bilong yu na go sanap long solwara!’ na em bai harim tok bilong yupela.” (Luk 17:5, 6) Yes, maski man i gat liklik bilip, em inap mekim ol bikpela wok.

Jisas i skulim ol moa olsem em i bikpela samting long ol i mas kisim pasin daun, na holim stretpela tingting long ol yet. Em i tokim ol aposel: “Husat bilong yupela i gat wanpela wokboi i wok long brukim graun o lukautim ol sipsip na taim em i lusim gaden na i kam bek, yupela i tokim em, ‘Kam hariap na sindaun long tebol’? Bai yupela i no tok olsem, nogat. Yupela bai tokim em, ‘Redim samting bilong mi long kaikai bilong apinun, na pasim laplap na tilim ol samting long mi inap long mi kaikai na dring pinis, na bihain yu ken i go kaikai na dring.’ Ating yupela bai i tok tenkyu long wokboi i bin mekim ol wok bilong em? Nogat. Olsem na yupela tu, taim yupela i mekim pinis ol wok bilong yupela, yupela i mas tok, ‘Mipela ol wokboi nating. Wok mipela i bin mekim, em wok bilong mipela na i stret mipela i mekim.’”—Luk 17:7-10.

Olgeta wokman bilong God i mas kliagut olsem em i bikpela samting long putim wok bilong God i stap nambawan samting long laip bilong ol. Na tu, olgeta wan wan i mas tingim olsem em gutpela samting long ol i ken lotuim God na stap insait long lain bilong em.

I no longtaim na wanpela man i kam kamap, Maria na Marta i bin salim em i go. Tupela i susa bilong Lasarus, na ol i save stap long Betani long Judia. Dispela man i tok: “Bikpela, harim! dispela man yu laikim tumas, em i sik.”—Jon 11:1-3.

Jisas i kisim save olsem pren bilong em Lasarus i sik nogut tru, tasol bel hevi i no daunim em olgeta. Em i tok: “Dispela sik i no bilong mekim man i dai, nogat, em bilong givim glori long God, bai Pikinini bilong God inap kisim glori long rot bilong en.” Jisas i stap yet long hap inap 2-pela de pinis na em i tokim ol disaipel bilong em: “Yumi go bek long Judia.” Tasol ol i tok: “Rabai, i no longtaim i go pinis ol Juda i laik stonim yu, na nau yu laik go bek gen long hap, a?”—Jon 11:4, 7, 8.

Jisas i tokim ol: “San i save lait inap 12-pela aua, a? Sapos man i wokabaut taim san i lait, em i no inap bam long wanpela samting, long wanem, em i lukim lait i bilong ol manmeri. Tasol sapos man i wokabaut long nait, em bai bam long wanpela  samting, long wanem, lait i no stap long em.” (Jon 11:9, 10) Ating Jisas i laik tok haptaim God i makim bilong em long mekim wok autim tok i no pinis yet. Insait long dispela sotpela haptaim, Jisas i mas inapim gut olgeta wok bilong em.

Jisas i tok: “Pren bilong yumi Lasarus, em i slip. Tasol mi bai go long hap na kirapim em.” Ating ol disaipel i ting Lasarus i slip tasol na em bai kirap, olsem na ol i tok: “Bikpela, sapos em i slip, em bai kamap orait.” Jisas i tokaut stret long ol: “Lasarus i dai pinis. . . . Kam, yumi go long em.”—Jon 11:11-15.

Ol i save olsem ol man inap kilim Jisas i dai long Judia, tasol Tomas i laik helpim Jisas, na em i tokim ol arapela disaipel olsem: “Yumi tu go na yumi ken i dai wantaim em.”—Jon 11:16.