LUK 17:20-37

  • KINGDOM I STAP NAMEL LONG OL

  • WANEM SAMTING BAI KAMAP TAIM JISAS I KAMAP PLES KLIA?

Ating Jisas i stap yet long Samaria o long Galili. Ol Farisi i askim em long wanem taim Kingdom bai kam. Ol i ting olsem taim Kingdom i kam, bai i gat ol bilaspasin na ol bikpela bung bilong lotu. Tasol Jisas i tok: “Kingdom bilong God bai i no kam long pasin we olgeta man bai luksave long en. Na ol man bai i no inap tok, ‘Lukim, em i stap hia!’ o ‘Em i stap long hap!’ Harim! Kingdom bilong God i stap namel long yupela.”—Luk 17:20, 21.

Olsem na sampela man i ting tok bilong Jisas i makim olsem Kingdom i stap long bel bilong ol wokman bilong God. Tasol tok bilong Jisas i no makim olsem, long wanem, Kingdom i no stap long bel bilong ol Farisi. Kingdom i stap namel long ol, dispela i makim olsem Jisas em King bilong Kingdom Bilong God, na em i stap wantaim ol.—Matyu 21:5.

Taim ol Farisi i lusim ol na i go, ating Jisas i toktok moa wantaim ol disaipel bilong em long Kingdom bai kam. Em i tingting long taim em bai kamap king long Kingdom, na em i tok: “Taim bai kamap na yupela bai laikim tumas long lukim wanpela bilong ol de bilong Pikinini bilong man, tasol yupela bai i no lukim.” (Luk 17:22) Tok bilong Jisas i makim olsem wok king bilong Pikinini bilong man long Kingdom bai kamap long bihain. Paslain long Pikinini bilong man i kam, sampela disaipel bai laik tru long lukim dispela taim, tasol ol i mas wet i go inap long taim God i makim.

Jisas i tok moa: “Ol manmeri bai tokim yupela, ‘Lukim, em i stap long hap!’ o ‘Lukim, em i stap long hia!’ Yupela i no ken kirap i go o bihainim ol. Lait bilong laitning i save lait long wanpela hap bilong skai na i go long narapela hap bilong skai, na em bai wankain tasol long dispela de Pikinini bilong man i kamap.” (Luk 17:23, 24) Olsem wanem ol disaipel bilong Jisas inap lukautim ol yet na bai ol i no bihainim ol giaman mesaia? Jisas i tok taim Mesaia i kam, em bai wankain olsem laitning i pairap na sut i go long olgeta hap bilong skai. Taim em i kamap king long Kingdom, ol mak bilong en bai stap ples klia na ol man inap lukim.

Nau Jisas i stori long ol samting i kamap long bipo bilong soim pasin ol man bai mekim long bihain, em i tok: “Ol samting i bin kamap long taim bilong Noa, wankain samting bai i kamap long taim bilong Pikinini bilong man . . . Samting i kamap bai i wankain long ol samting i bin kamap long taim bilong Lot: Ol manmeri i wok long kaikai, ol i wok long dring, ol i wok long baim ol samting, ol i wok long salim ol samting, ol i wok long planim ol samting, na ol i wokim ol haus. Tasol long de stret em Lot i bin lusim Sodom na i go, paia na salfa i pundaun long skai olsem ren na bagarapim olgeta manmeri. Bai i wankain long dispela taim Pikinini bilong man i kamap.”—Luk 17:26-30.

Jisas i no tok God i bagarapim ol man long taim bilong Noa na Lot, long wanem, ol i mekim ol samting bilong wan wan de olsem kaikai, dring, baim ol samting, planim gaden, na wokim ol haus. Nogat.  Noa na Lot wantaim famili bilong ol, ol tu i bin mekim ol dispela samting. Tasol ol narapela manmeri i no tingim laik bilong God, na ol i no luksave long ol samting i kamap long dispela taim ol i stap long en. Olsem na Jisas i tok lukaut long ol disaipel bilong em long ol i mas putim gut yau long laik bilong God na wok strong long bihainim. Em i tokim ol long rot ol i mas bihainim bilong abrusim bagarap taim God i pinisim ol man nogut.

Ol disaipel i mas wok strong long abrusim “ol dispela samting” bilong graun we inap pulim nabaut tingting bilong ol. Jisas i tok: “Long dispela taim, sapos man i stap long rup bilong haus na ol samting bilong en i stap insait long haus, em i no ken go daun na kisim ol dispela samting. Na man i stap long gaden, em tu i no ken go bek long haus bilong kisim ol samting. Yupela i mas tingim meri bilong Lot.” (Luk 17:31, 32) Wantu em i tanim i kamap sol.

Jisas i stori moa long ol samting bai kamap long taim Pikinini bilong man bai kamap King. Em i tokim ol disaipel: “Long dispela nait tupela man bai stap long wanpela bet, wanpela bai kam na kisim wanpela bilong ol i go na lusim narapela i stap.” (Luk 17:34) Olsem na God bai kisim bek sampela, na ol narapela bai kisim bagarap.

Ol disaipel i askim Jisas: “Bikpela, dispela samting bai kamap long wanem hap?” Em i tok: “Long hap we bodi i stap long en, long dispela hap ol tarangau tu bai go bung.” (Luk 17:37) Ol man i abrusim bagarap ol i olsem ol tarangau. Ol dispela disaipel bai kam bung long Krais, em Pikinini bilong man. Long dispela taim, Jisas bai stiaim ol disaipel bilong em long helpim ol man i bilip long kisim laip.