LUK 14:25-35

  • LUSIM SAMPELA SAMTING BILONG STAP DISAIPEL

Jisas i kaikai long haus bilong wanpela bikman bilong ol Farisi na em i givim ol gutpela skultok. Taim Jisas i wokabaut i go olsem long Jerusalem, bikpela lain manmeri i go wantaim em. Bilong wanem ol i bihainim em? Yu ting ol i gat laik long kamap ol disaipel tru bilong em? Ol i redi long mekim ol samting bilong stap disaipel?

Taim ol i wokabaut long rot i go, Jisas i kamapim sampela tok we inap mekim ol i kirap nogut, em i tok: “Sapos wanpela man i kam long mi, tasol em i no birua long papa na mama na meri na ol pikinini na ol brata na ol susa bilong em, na i no birua long em yet tu, orait em i no ken stap disaipel bilong mi.” (Luk 14:26) Wanem insait bilong tok bilong em?

Jisas i no tok ol man i kamap disaipel bilong em i mas birua long ol famili bilong ol, nogat. Tok bilong em i makim olsem ol i mas laikim em moa winim ol famili bilong ol. Sapos ol i no mekim olsem, ol i olsem dispela man long tok piksa long kaikai bilong apinun, em i no bin orait long dispela spesel invatesen, long wanem, nau tasol em i marit. (Luk 14:20) Tumbuna bilong ol Juda em Jekop i “no laikim tumas” Lea, em i laikim tumas Resel. I no olsem em i les long Lea, nogat, tasol em i laikim Resel moa winim Lea.—Stat 29:31.

Tingim, Jisas i tok olsem man i stap disaipel, em i mas “birua long em yet.” Dispela i makim olsem disaipel tru i mas laikim Jisas moa winim laip bilong em, na em i mas redi long lusim laip bilong em yet sapos em i mas mekim olsem. I klia tru olsem bilong kamap disaipel bilong Krais, dispela i wanpela bikpela wok. Olsem na pastaim man i mas skelim gut ol samting bilong kamap wanpela disaipel.

Taim man i stap disaipel, ol hevi inap painim em na ol man inap birua long em, Jisas i tok: “Man i no wok long karim diwai pos bilong en na bihainim mi i kam, em i no ken stap disaipel bilong mi.” (Luk 14:27) Yes, disaipel tru bilong Jisas i mas redi long karim hevi olsem Jisas. Jisas i bin tok tu olsem em bai dai long han bilong ol birua bilong em.

Olsem na bikpela lain manmeri i wokabaut wantaim Jisas, ol i mas skelim gut ol samting ol i mas mekim bilong i stap disaipel bilong Krais. Jisas i kamapim dispela samting long rot bilong wanpela tok piksa. Em i tok: “Sapos wanpela bilong yupela i laik wokim wanpela taua, orait husat bilong yupela bai i no sindaun pastaim na skelim gut pe bilong dispela samting, na bai em i ken save olsem em i gat ol samting inap long pinisim dispela wok o nogat? Nogut em i wokim as bilong taua na em i no inap pinisim.” (Luk 14:28, 29) Olsem na paslain long ol i kamap disaipel bilong Jisas, ol manmeri i wokabaut wantaim em i go long Jerusalem i mas pasim tok long bel olsem ol bai inapim dispela wok. Em i kamapim narapela tok piksa bilong strongim dispela tingting, em i tok:

“Sapos wanpela king i mats i go bilong bungim narapela king long woa, ating pastaim em bai sindaun na kisim tingting bilong ol arapela olsem em wantaim 10,000 soldia bilong en inap winim narapela  king i kam wantaim 20,000 soldia o nogat? Na sapos em i no inap winim pait, orait taim narapela king i stap longwe yet em bai salim ol ambasada i go bilong stretim toktok bilong mekim pait i dai. Olsem tasol, sapos wanpela bilong yupela i no lusim ol samting bilong en, em i no inap stap disaipel bilong mi.”—Luk 14:31-33.

Jisas i no mekim dispela tok tasol long ol manmeri i wokabaut wantaim em long rot, nogat. Olgeta man i kisim save long Krais i mas redi long mekim ol samting em i toktok long en. Dispela i makim olsem ol i mas redi long lusim olgeta samting bilong ol, na laip bilong ol yet tu, sapos ol i laik stap disaipel bilong em. Em samting man i mas tingim gut na beten long en.

Orait nau Jisas i kolim wanpela tok em i bin mekim long Bikpela Tok Long Maunten, em i tok ol disaipel bilong em i olsem “sol bilong graun.” (Matyu 5:13) Jisas i save olsem sol i save helpim kaikai long i stap longpela taim, olsem tasol tok ol disaipel bilong em i autim inap helpim ol manmeri long i stap oltaim, na i lukautim ol na ol i no lusim stretpela pasin na pasin bilong lotuim God. Klostu nau wok bilong Jisas long graun i laik pinis, olsem na em i tok: “Sol i gutpela samting. Tasol sapos sol i lusim strong bilong en, orait wanem samting bai mekim em i kisim bek strong bilong en?” (Luk 14:34) Ol man i harim tok bilong em i save olsem taim sol i miks wantaim graun samting em bai i no klin, na nau ol man i no inap mekim wok long en.

So Jisas i kamapim klia olsem man i stap disaipel bilong em inap longpela taim, em i mas tingting strong long stap gut na em i no ken larim wanpela samting i daunim em. Sapos em i no mekim olsem, orait em i no inap mekim wanpela wok moa, kain olsem sol i lusim strong bilong em. Na ol manmeri bilong graun inap tok bilas long em. Na moa yet, em i bagarapim nem bilong God na God i no inap orait long em. Jisas i kamapim olsem em i bikpela samting long abrusim dispela pasin, em i tok: “Man i gat yau, em i mas harim dispela tok.”—Luk 14:35.