MATYU 9:27-34; 13:54-58 MAK 6:1-6

  • JISAS I ORAITIM OL AIPAS NA OL MAUSPAS MAN

  • OL NASARET I SAKIM EM

Jisas i mekim planti wok long dispela de. Em i bin kalap long bot long Dekapolis na i kam, long dispela hap em i oraitim wanpela meri i save karim blut, na em i kirapim bek pikinini gel bilong Jairus. Tasol i gat sampela moa wok Jisas i mas mekim long dispela de. Taim Jisas i lusim haus bilong Jairus, tupela aipas man i bihainim em na i wok long singaut olsem: “Pikinini bilong Devit, marimari long mipela.”—Matyu 9:27.

Taim ol i kolim Jisas olsem “Pikinini bilong Devit,” ol i kamapim bilip bilong ol olsem Jisas em i tumbuna pikinini bilong Devit, na em i dispela Mesaia. Tasol Jisas i mekim olsem em i no harim singaut bilong ol, ating em i laik save ol i laik tru long em bai helpim ol o nogat. Taim Jisas i go insait long haus, dispela tupela aipas man i bihainim em i go insait. Jisas i askim tupela: “Yutupela i bilip olsem mi inap mekim dispela samting?” Tupela i tok: “Yes, Bikpela.” Orait Jisas i tatsim ai bilong tupela, na em i tok: “Yutupela i bilip, olsem na dispela samting i ken kamap long yutupela.”—Matyu 9:28, 29.

Wantu tasol ai bilong tupela i op! Jisas i tokim tupela long ol i no ken tokim ol narapela long mirakel em i wokim bilong helpim ol, em i mekim wankain tok long ol man em i bin oraitim long pastaim. Tasol tupela i amamas tru, olsem na bihain ol i go tokaut long olgeta manmeri bilong dispela hap.

Taim tupela i laik i go, ol manmeri i bringim wanpela mauspas man i kam long Jisas, dispela man i gat spirit nogut i stap long em. Tasol Jisas i rausim dispela spirit nogut na kwiktaim dispela man i toktok. Ol manmeri i kirap nogut long dispela, na ol i tok: “I no gat wanpela taim ol man i bin lukim kain samting olsem long Israel.” Ol Farisi tu i stap. Tasol ol i no laik bilip long ol mirakel Jisas i wokim, olsem na ol i sutim tok long Jisas olsem: “Em i rausim ol spirit nogut long strong bilong hetman bilong ol spirit nogut.”—Matyu 9:33, 34.

Bihain liklik, Jisas i go bek long Nasaret em asples bilong em, na ol disaipel i go wantaim em. Klostu wanpela yia i go pinis, long dispela hap em i skulim ol man long sinagog. Pastaim, ol manmeri i amamas long ol tok em i autim, tasol bihain ol i bel nogut long em na painim rot bilong kilim em i dai. Maski i olsem, Jisas i marimari long ol na em i laik helpim ol wanples bilong em.

Long de Sabat, em i go bek long sinagog na skulim ol manmeri. Planti bilong ol i kirap nogut, na ol i tok: “Man ya i kisim we dispela savetingting na save bilong mekim ol dispela strongpela wok?” Ol i tok: “Ating dispela em pikinini bilong kapenta, a? Na nem bilong mama bilong en, em Maria, na ol brata bilong en, em Jems na Josep na Saimon na Judas, a? Na ol susa bilong en, ol i stap wantaim yumi, a? Olsem na dispela man i kisim we ol dispela samting?”—Matyu 13:54-56.

Long tingting bilong ol, Jisas i wankain long ol. Ating ol i tok, ‘Mipela i lukim em i kamap bikpela, bilong wanem ol man i tok em i dispela Mesaia?’ Maski ol i luksave olsem Jisas i gat bikpela savetingting na em i bin wokim ol strongpela mirakel, ol i sakim em. Famili bilong Jisas na ol man bilong Nasaret, ol i save gut long em, tasol ol i no bilip long em. Olsem na Jisas i tokim ol: “Profet i gat nem long olgeta hap, tasol long asples bilong en na namel long ol wanhaus bilong en, nogat.”—Matyu 13:57.

Jisas i kirap nogut long pasin bilong ol, ol i no gat bilip. Olsem na em i no wokim ol mirakel long dispela hap, “em i putim han bilong en long sampela sikman tasol na oraitim ol.”—Mak 6:5, 6.