MATYU 18:6-20 MAK 9:38-50 LUK 9:49, 50

  • TOK LUKAUT LONG PUNDAUNIM MAN

  • SAPOS WANPELA BRATA I MEKIM SIN

Jisas i tok piksa long pasin em ol aposel bilong em i mas bihainim. Ol i mas kisim pasin bilong ol liklik pikinini, ol i gat pasin daun na ol i no tingting long kisim biknem. Ol disaipel i mas ‘tingim nem bilong Jisas na mekim gut long ol liklik pikinini olsem, ol i mekim gut long em tu.’—Matyu 18:5.

I no longtaim i go pinis, ol aposel i tok pait long husat bai stap nambawan, olsem na ating tok Jisas i mekim i strongim ol. Aposel Jon i stori long wanpela samting i bin kamap, olsem: “Mipela i lukim wanpela man i rausim ol spirit nogut long nem bilong yu na mipela i traim long pasim em, long wanem, em i no wanpela bilong yumi.”—Luk 9:49.

Olsem wanem? Jon i ting ol aposel tasol i gat namba long oraitim ol narapela na rausim ol spirit nogut? Sapos olsem, orait olsem wanem dispela man Juda inap rausim ol spirit nogut? Ating Jon i ting dispela man i no ken mekim ol strongpela wok, long wanem, em i no bihainim Jisas na ol aposel.

Jon i kirap nogut long bekim bilong Jisas, em i tok: “Yupela i no ken traim long pasim em. Man i mekim strongpela wok long nem bilong mi, em bai i no inap kirap kwik long tok nogut long mi. Man i no birua long yumi, em i stap long sait bilong yumi. Man i givim kap wara long yupela long dring, long wanem, yupela i bilong Krais, mi tok tru long yupela, pe bilong em bai i no inap lus.”—Mak 9:39-41.

I no olsem dispela man i mas raun wantaim Krais na bai em i stap pren bilong em, nogat. Long dispela taim kongrigesen Kristen i no kamap yet, olsem na maski dispela man i no bihainim Jisas, dispela i no makim olsem em i man bilong sakim tok o sapotim wok bilong lotu giaman. Dispela man i kamapim klia olsem em i bilip long nem bilong Jisas, olsem na Jisas i tok, wok bilong dispela man i no inap lus nating, em bai kisim pe.

Tasol olsem wanem sapos tok na pasin bilong ol aposel i bin pundaunim dispela man? Jisas i tok: “Man i pundaunim wanpela bilong ol dispela man i no gat nem em ol i bilip long mi, mobeta ol i pasim wanpela bikpela ston long nek bilong en na tromoi em i go daun long solwara.” (Mak 9:42) Jisas i tokim ol aposel bilong em, sapos han, o lek, o ai bilong ol i pulim ol long mekim sin, mobeta ol i rausim na bai ol inap go insait long Kingdom Bilong God. Nogut ol i laik holimpas dispela gutpela samting na bai ol i pundaun na lus olgeta long Gehena em ples daun bilong Hinom. Ol aposel i bin lukim dispela ples daun klostu long Jerusalem em ples bilong kukim ol pipia, olsem na ol i save olsem dispela i makim samting i bagarap na pinis olgeta.

Jisas i tok: “Yupela i mas was gut, yupela i no ken tingim ol dispela man i no gat nem i olsem samting nating. Mi tokim yupela, oltaim ol ensel bilong ol long heven i save stap long ai bilong Papa bilong mi.” Olsem wanem ol “man i no gat nem” i gutpela samting tru long Papa bilong Jisas? Jisas i stori long wanpela man i gat 100 sipsip na wanpela i lus. Dispela man i lusim ol 99 sipsip i  stap na i go painim dispela wanpela sipsip i lus, na taim em i painim pinis em i amamas moa yet long dispela sipsip winim arapela 99. Jisas i tok moa: “Papa bilong mi long heven i no laik bai wanpela bilong ol dispela man i no gat nem i lus.”—Matyu 18:10, 14.

Ating Jisas i tingim ol disaipel bilong em i tok pait long husat bilong ol bai stap nambawan. Olsem na em i tokim ol: “Sol i mas stap long yupela. Holimpas pasin bilong stap bel isi wantaim ol arapela.” (Mak 9:50) Sol i save mekim kaikai i swit. Olsem tasol, sapos man i mekim ol gutpela tok, ol narapela bai i no hatwok long bihainim tok bilong em, na dispela bai kamapim pasin bilong stap bel isi, na ol bai i no kros na tok pait.—Kolosi 4:6.

Sampela taim hevi inap kamap, olsem na Jisas i tokim yumi long rot bilong stretim ol hevi. Em i tok: “Sapos brata bilong yu i mekim sin, orait yu mas i go na kamapim rong bilong em namel long yutupela yet. Sapos em i harim tok bilong yu, orait yu bai kisim bek brata bilong yu.” Tasol olsem wanem sapos em i no harim tok? Jisas i tok: “Kisim wanpela o tupela narapela i go wantaim yu olsem witnes. Tok bilong tupela o tripela witnes bai mekim olgeta samting i stap ples klia.” Na sapos yupela i no inap long stretim dispela hevi, orait yu mas tokim ol elda long “kongrigesen” na ol i ken stretim dispela hevi. Tasol olsem wanem sapos dispela sinman i no senisim pasin bilong em? Orait “long ai bilong yu em i mas stap olsem man bilong narapela lain o olsem wanpela takisman,” em lain ol Juda i no save bung wantaim.—Matyu 18:15-17.

Ol elda i mas bihainim Tok Bilong God taim ol i stretim man. Olsem na taim ol i mekim kot long wanpela man na ol i save em i gat rong na ol i pasim tok, i olsem ‘God i pasim pinis long heven’ na em i mas kisim strafe. Tasol taim ol i save olsem man i no gat rong, orait ‘God i lusim pinis rong long heven.’ Ol dispela stiatok bai helpim ol kongrigesen Kristen long kamap strong moa. Jisas i tok: “Taim tupela o tripela i bung long nem bilong mi, orait mi stap namel long ol.”—Matyu 18:18-20.