MATYU 9:18, 23-26 MAK 5:22-24, 35-43 LUK 8:40-42, 49-56

  • JISAS I KIRAPIM BEK PIKININI MERI BILONG JAIRUS

Jairus i lukim Jisas i oraitim wanpela meri i save karim blut. Olsem na em i bilip olsem Jisas inap oraitim pikinini meri bilong em, maski em i pilim olsem ‘pikinini meri bilong em i dai pinis.’ (Matyu 9:18) Yu ting Jisas inap helpim dispela liklik gel?

Jisas i toktok yet wantaim meri em i bin oraitim sik bilong em, na sampela man i kam na tokim Jairus olsem: “Pikinini meri bilong yu i dai pinis! Maski long givim hevi moa long Tisa.”—Mak 5:35.

Dispela tok i bagarapim tru bel bilong Jairus! Em i gat biknem long ples bilong em na ol man i save rispektim em, tasol nau em i no inap mekim wanpela samting bilong helpim pikinini bilong em. Em i gat wanpela pikinini meri tasol, na nau em i dai. Taim Jisas i harim olsem pikinini meri bilong Jairus i dai, em i strongim bel bilong Jairus na i tok: “No ken pret, yu mas i gat bilip.”—Mak 5:36.

Jisas i go wantaim Jairus long haus bilong em. Taim ol i kamap long haus, ol i harim bikpela nois na ol manmeri i krai na bikmaus planti, na paitim bros bilong ol. Jisas i go insait long haus na tokim ol: “Pikinini i no dai, em i slip tasol.” (Mak 5:39) Taim ol manmeri i harim dispela tok, ol i lap long Jisas. Long wanem, ol i save olsem liklik gel i dai pinis. Tasol Jisas i laik bai ol i save olsem God i givim strong long em long kirapim bek ol man i dai pinis, wankain long taim wanpela man i slip na wanpela i go kirapim em.

Jisas i tokim olgeta man long go ausait long haus, tasol em i kisim Pita, Jems, Jon na papamama bilong liklik gel na ol i go insait long rum we pikinini i slip i stap. Em i holim han bilong pikinini na em i tok: “‘Talita kumi,’ mining bilong en i olsem: ‘Liklik gel, mi tokim yu, “Kirap”’”! (Mak 5:41) Wantu dispela liklik gel i kirap sanap na wokabaut. Taim Jairus na meri bilong em i lukim dispela samting, ol i amamas tru! Bilong soim olsem tru tru liklik meri i stap laip, Jisas i tokim ol long givim sampela kaikai long em.

Pastaim, Jisas i bin oraitim sampela man na em i tokim ol long no ken tokaut long samting em i bin mekim long helpim ol, na em i mekim wankain tok long papamama bilong liklik gel. Tasol papamama bilong dispela gel na ol arapela i amamas tru long lukim mirakel Jisas i wokim, olsem na ol i tokim ol narapela na dispela stori “i go nabaut long dispela hap olgeta.” (Matyu 9:26) Sapos yu lukim Jisas i kirapim bek wanpela wanfamili bilong yu husat i bin dai, bai yu pilim olsem wanem? Bai yu amamas tru long tokim ol narapela long dispela samting. Dispela em namba 2 taim Jisas i kirapim bek wanpela daiman.