MATYU 15:21-31 MAK 7:24-37

  • JISAS I ORAITIM PIKININI GEL BILONG MERI FONISIA

  • EM I ORAITIM WANPELA MAN I YAUPAS NA MAUSPAS

Jisas i krosim ol Farisi, long wanem, ol i save bihainim ol lo bilong ol tumbuna bilong ol. Na nau em wantaim ol disaipel i lusim dispela hap na i go long ol hap bilong Tair na Saidon long Fonisia, em ples i stap planti kilomita long hap not wes.

Jisas i painim wanpela haus bilong i stap long en na em i no laik bai ol manmeri i save long dispela hap. Tasol ol manmeri i save pinis. Wanpela meri bilong lain Grik em mama i karim em long Fonisia, em i kam bungim Jisas na i askim em long helpim em, em i tok: “Bikpela, Pikinini bilong Devit, marimari long mi. Wanpela spirit nogut i stap long pikinini meri bilong mi na pikinini i stap nogut tru.”—Matyu 15:22; Mak 7:26.

Bihain liklik ol disaipel i tokim Jisas olsem: “Salim em i go, long wanem, em i wok long singaut singaut long yumi.” Na Jisas i kamapim klia risen na em i no putim yau long dispela meri, em i tok: “God i salim mi i kam long ol sipsip bilong lain Israel i lus pinis, na i no long ol arapela lain.” Tasol dispela meri i no givap, em i kam na brukim skru long Jisas na i tok: “Bikpela, helpim mi!”—Matyu 15:23-25.

Jisas i laik traim bilip bilong dispela meri, olsem na em i kamapim tingting bilong ol Juda, em ol i no save laikim ol manmeri bilong ol arapela lain, na em i tok: “I no stret long kisim bret bilong ol pikinini na tromoi i go long ol liklik dok.” (Matyu 15:26) Taim Jisas i tok “ol liklik dok,” em i kamapim olsem em i sori long ol manmeri ol i no bilong lain Juda. Pes na nek bilong em tu i kamapim olsem em i sori long ol.

Dispela meri i no kros long tok bilong Jisas, nogat. Em i luksave olsem tok bilong Jisas i kamapim pasin bilong lain Juda long luk daun long ol man bilong narapela lain, olsem na long pasin daun em i tok: “Bikpela, yu tok tru. Tasol ol liklik dok i save kaikai ol pipia bilong bret i pundaun long tebol bilong ol papa bilong ol.” Jisas i luksave olsem dispela meri i gat gutpela bel, olsem na em i tok: “Meri, bilip bilong yu i bikpela tru. Samting yu laikim i ken kamap long yu.” (Matyu 15:27, 28) Na dispela i kamap tru olsem Jisas i tok, liklik gel i kamap orait! Taim meri i go bek long haus, em i lukim pikinini i slip long bet na “spirit nogut i lusim em pinis”!—Mak 7:30.

Jisas na ol disaipel i lusim Fonisia, na ol i go brukim wara Jordan. Na ol i go long hap bilong Dekapolis, em long hap not bilong raunwara Galili. Long dispela hap, ol i go antap long wanpela maunten, tasol ol manmeri i kam painim ol long dispela hap. Ol i wok long bringim ol manmeri ol i lek nogut, bodi i bagarap, ol aipas, na ol mauspas i kam long Jisas. Ol i putim ol dispela manmeri klostu long lek bilong Jisas na em i oraitim ol. Ol manmeri i kirap nogut na ol i litimapim nem bilong God bilong Israel.

Jisas i pilim tru hevi bilong wanpela man i yaupas na mauspas. Yu inap pilim tingting bilong dispela man taim em i stap namel long bikpela lain manmeri. Ating Jisas i luksave olsem em i pret, olsem na Jisas i kisim em i go longwe long ol man. Nau tupela tasol i stap na Jisas i tokim em long samting em bai mekim bilong helpim em. Jisas i putim pinga bilong em long tupela yau bilong dispela man, na bihain em i spet long pinga bilong em na tatsim tang bilong dispela man. Na nau Jisas i lukluk i go long heven na i tok “Efata,” mining bilong dispela tok i olsem, “Yu op.” Na yau bilong dispela man i op, na maus i no hevi moa na em i kirap long toktok gut. Jisas i no laik bai ol man i stori long ol narapela long dispela samting, nogat. Em i laik bai ol man yet i lukim na harim ol tok em i mekim na ol i ken bilip long em.—Mak 7:32-36.

Ol manmeri “i kirap nogut tru” taim ol i lukim bikpela strong bilong Jisas long oraitim ol sikman. Na ol i tok: “Olgeta samting em i mekim i gutpela. Em i mekim ol yaupas i harim tok na ol mauspas i toktok.”—Mak 7:37.