MATYU 4:13-22 MAK 1:16-20 LUK 5:1-11

  • JISAS I SINGAUTIM OL DISAIPEL LONG BIHAINIM EM FULTAIM

  • OL MAN BILONG KISIM PIS I KAMAP MAN BILONG KISIM OL MAN

Ol man bilong Nasaret i laik kilim Jisas i dai, olsem na em i go stap long biktaun Kaperneam, em ples i stap klostu long raunwara Galili, ol i kolim tu olsem “raunwara Genesaret.” (Luk 5:1) Dispela i truim tok profet bilong Buk Aisaia, em i tok ol manmeri bilong Galili husat i stap klostu long wara bai i lukim bikpela lait.—Aisaia 9:1, 2.

Tru tumas, long Galili Jisas i wok yet long tokaut olsem “Kingdom bilong heven i kam klostu pinis.” (Matyu 4:17) Jisas i bungim fopela disaipel bilong em. Ol i bin raun wantaim Jisas, tasol taim ol i lusim Judia na kam bek, ol i kirap gen long mekim wok bisnis bilong ol long kisim pis. (Jon 1:35-42) Tasol nau ol i mas go wantaim Jisas long ol hap em i raun long en na bai em i ken skulim ol long mekim yet wok autim tok bihain long em i go bek long heven.

Taim Jisas i wokabaut long nambis, em i lukim Saimon Pita, brata bilong em Andru, na sampela pren bilong ol i wok long stretim ol umben bilong kisim pis. Jisas i go kalap long bot bilong Pita na i tokim em long subim bot i go longwe liklik long nambis. Taim ol i go longwe liklik, Jisas i sindaun long bot na em i stat long skulim bikpela lain manmeri i stap long nambis long tok i tru bilong Kingdom.

Bihain, Jisas i tokim Pita: “Go aut long hap we wara i dip na tromoi ol umben bilong yupela i go daun bilong kisim pis.” Na Pita i tok: “Tisa, long nait olgeta mipela i wok hat tru na mipela i no kisim wanpela pis. Tasol yu tokim mipela long mekim, olsem na mi bai tromoi ol umben i go daun.”—Luk 5:4, 5.

Ol i tromoi umben i go daun na ol i kisim planti pis na klostu umben i laik bruk! Kwiktaim ol i tromoi han na singautim ol poroman bilong ol long narapela bot long kam helpim ol. Ol i kam na ol i pulimapim ol pis long tupela bot, tasol hevi bilong ol pis i mekim na tupela bot wantaim i laik sink. Taim Pita i lukim dispela samting em i brukim skru klostu long Jisas, na em i tok: “Bikpela, lusim mi na go. Mi wanpela sinman.” Tasol Jisas i tokim em: “No ken pret. Stat long nau na i go, yu bai i gat wok long kisim ol man.”—Luk 5:8, 10.

Jisas i tokim Pita na Andru: “Kam bihainim mi, bai mi mekim yupela ol man bilong kisim pis i kamap ol man bilong kisim ol manmeri.” (Matyu 4:19) Na tu, em i singautim Jems na Jon, tupela i pikinini man bilong Sebedi na ol i man bilong kisim pis. Kwiktaim tupela i go bihainim Jisas. So dispela fopela man i lusim bisnis bilong ol long kisim pis na ol i kamap ol fes disaipel bilong Jisas long raun fultaim wantaim em.