MATYU 9:9-13 MAK 2:13-17 LUK 5:27-32

  • JISAS I SINGAUTIM MATYU, EM MAN BILONG KISIM TAKIS

  • KRAIS I BUNG WANTAIM OL SINMAN BILONG HELPIM OL

Bihain liklik long Jisas i oraitim wanpela paralais man, em i go stap long Kaperneam, em ples klostu long raunwara Galili. Na long dispela hap, bikpela lain manmeri i kam long em na em i kirap long skulim ol. Taim em i wokabaut i go em i lukim Matyu, narapela nem bilong em Livai, em i sindaun long ofis bilong kisim takis. Jisas i tokim em: “Kam bihainim mi.”—Matyu 9:9.

Ating taim Jisas i no singautim yet Matyu, em i save pinis long ol tok Jisas i skulim ol man long en na ol wok em i mekim long dispela hap, na i wankain tu long Pita, Andru, Jems na Jon. Olsem ol arapela aposel i bin mekim, kwiktaim Matyu i bihainim Jisas. Long Gutnius Matyu i raitim, em i tok, “Na em [Matyu yet] i kirap sanap na bihainim” Jisas. (Matyu 9:9) Matyu i lusim wok bilong em olsem man bilong kisim takis na em i kamap wanpela disaipel bilong Jisas.

Wanpela taim, ating Matyu i laik soim olsem em i amamas long Jisas i bin singautim em, olsem na em i wokim bikpela kaikai long haus bilong em. Matyu i invaitim Jisas na ol disaipel bilong em, na tu, em i singautim ol pren na sampela wanwok bilong em long bipo, em ol man bilong kisim takis. Ol takisman i stap olsem wokboi bilong ol Rom, em lain ol Juda i no laikim tru. Ol i save kisim takis long ol sip i kam insait long haba, ol man i go i kam long ol bikrot, na ol man i save baim ol samting long ol narapela kantri. Na tu, ol i save giaman na kisim bikpela mani winim skel bilong takis. Long dispela bung ol ‘sinman’ tu i kam, sampela i gat nem olsem ol man bilong mekim pasin nogut.—Luk 7:37-39.

Ol Farisi i lukim Jisas tu i kam long dispela bung, olsem na ol i askim ol disaipel bilong em olsem: “Bilong wanem tisa bilong yupela i save kaikai wantaim ol takisman na ol sinman?” (Matyu 9:11) Jisas i harim tok ol i mekim na i tok: “Ol man i no gat sik ol i no save go lukim dokta, tasol ol sikman ol i save go lukim dokta. Orait, go nau na kisim save long mining bilong dispela tok: ‘Mi no laikim sakrifais, mi laikim pasin marimari.’ Long wanem, mi no kam bilong singautim ol stretpela man, nogat, mi kam bilong singautim ol sinman.” (Matyu 9:12, 13; Hosea 6:6) Ol Farisi i no amamas taim ol man i kolim Jisas olsem “tisa,” tasol ol inap kisim skul long stretpela pasin bilong em.

Matyu i singautim ol takisman na ol sinman long kam long haus bilong em na harim tok bilong Jisas na bai ol i ken kamap wanbel wantaim God, “planti bilong ol i bin kirap bihainim em.” (Mak 2:15) Jisas i laik helpim ol long pas gut wantaim God. Na em i no bihainim pasin bilong ol Farisi long daunim ol dispela kain man. Pasin laikim na pasin sori bilong Jisas i kirapim em long helpim ol man, em i olsem wanpela dokta bilong bilip husat i helpim ol man long pas gut wantaim God.

Jisas i marimari long ol takisman na ol sinman, i no olsem em i orait long sin bilong ol, tasol em i soim pasin laikim long ol wankain olsem em i mekim long ol man i gat sik. Tingim, Jisas i sori tru long lepraman na i tatsim em na tok: “Mi laik. Yu ken kamap klin.” (Matyu 8:3) Yumi inap bihainim pasin bilong Jisas long sori long ol man na helpim ol, moa yet long pas gut wantaim God.