MATYU 18:21-35

  • FOGIVIM MAN INAP 7-PELA TAIM?

  • TOK PIKSA BILONG WOKBOI NOGUT

Pita i harim Jisas i givim skultok long olsem wanem ol yet i ken stretim hevi, olsem long taim hevi i kamap namel long tupela brata. Tasol Pita i laik save olsem man i mas fogivim narapela inap hamas taim.

Pita i askim em: “Bikpela, hamas taim brata bilong mi i ken mekim sin long mi na mi mas fogivim em? Ating inap 7-pela taim?” Sampela bikman bilong lotu i skulim ol manmeri olsem ol i mas fogivim narapela inap 3-pela taim. Olsem na Pita i ting em i mekim gutpela pasin sapos em i fogivim brata bilong em “inap 7-pela taim.”—Matyu 18:21.

Tasol Jisas i no skulim yumi long pasin bilong kaunim hamas taim narapela i rongim yumi. Olsem na Jisas i stretim Pita na i tok: “Mi tokim yu, i no 7-pela taim, nogat, yu mas mekim inap 77 taim.” (Matyu 18:22) Dispela i makim olsem oltaim man i mas fogivim narapela. Olsem na i no gat mak o hamas taim Pita i mas fogivim brata bilong em.

Jisas i stori long wanpela tok piksa bilong helpim Pita na ol narapela disaipel long luksave olsem em i bikpela samting long fogivim ol narapela. Em i stori long wanpela wokboi husat i no bihainim gutpela pasin bilong king bilong em. King i laik stretim dinau wantaim ol wokboi bilong em. Wanpela wokboi i gat bikpela dinau tru inap olsem 10,000 talen [60 milion denarius] na ol i bringim em i kam long king. Dispela wokboi i no inap long bekim dispela dinau. Olsem na king i tok ol i mas salim dispela man wantaim meri na ol pikinini bilong en na bai em inap bekim dinau. Wokboi i harim dispela tok na em i brukim skru long lek bilong king na i tok: “Givim taim long mi na mi bai bekim olgeta samting long yu.”—Matyu 18:26.

King i sori long dispela wokboi na em i lusim bikpela dinau bilong em. Bihain wokboi i go ausait na em i painim wanpela wanwok husat i gat dinau long em inap 100 koin denarius. Em i holim strong nek bilong wanwok, na i tok: “Bekim dinau bilong yu.” Tasol wanwok i brukim skru long lek bilong em na i tok: “Givim taim long mi na mi bai bekim dinau mi  gat long yu.” (Matyu 18:28, 29) Tasol dispela wokboi em king i bin lusim dinau bilong em i no bihainim gutpela pasin bilong king. Maski wanwok bilong em i gat liklik dinau long em, em i putim em long kalabus inap long em i bekim dinau.

Jisas i tok ol arapela wokboi i lukim dispela samting na ol i go tokim king. King i kros nogut tru na em i singautim dispela wokboi i kam, na em i tok: “Yu wokboi nogut, mi bin pinisim olgeta dinau bilong yu taim yu askim mi long mekim olsem. Olsem na yu mas marimari long wanwok bilong yu olsem mi bin marimari long yu.” Orait king i belhat na em i putim dispela wokboi long han bilong ol woda, inap long em i bekim olgeta dinau bilong en. Jisas i tok: “Olsem tasol, Papa bilong mi long heven bai mekim wankain pasin long yupela sapos long bel yupela i no fogivim ol brata bilong yupela.”—Matyu 18:32-35.

Tok bilong Jisas i skulim yumi long pasin bilong fogivim narapela! God i bin lusim bikpela dinau bilong yumi long sin. Sapos yumi skelim rong ol brata i mekim long yumi wantaim rong bilong yumi em God i fogivim, rong bilong yumi i bikpela moa. Na Jehova i no fogivim yumi wanpela taim tasol, nogat, em i mekim olsem planti tausen taim. Olsem na sapos brata bilong yumi i rongim yumi inap planti taim, maski yumi gat tok long em, i gutpela yumi fogivim em. Long Bikpela Tok Long Maunten, Jisas i tok God bai “fogivim ol rong bilong mipela olsem mipela i fogivim ol man i rongim mipela.”—Matyu 6:12.