LUK 7:11-17

  • KIRAPIM BEK DAIMAN LONG NAIN

Bihain tasol long Jisas i oraitim wokboi bilong ofisa bilong ami, Jisas i lusim Kaperneam na em i go long Nain, em taun i stap 32 kilomita long hap saut-wes. Ol disaipel na bikpela lain manmeri i go wantaim em. Ating em apinun pinis na ol i kamap klostu long Nain. Long dispela hap ol i bungim sampela lain Juda, ol i karim bodi bilong wanpela yangpela man i dai pinis i go ausait long taun bilong planim.

Mama bilong dispela yangpela man i wokabaut namel long bikpela lain manmeri. Em i bel hevi tru, em i wanpela wido na dispela wanpela pikinini tasol em i gat, nau em i dai. Maski man bilong em i dai, dispela pikinini man em i laikim tumas i bin stap wantaim em. Yumi ken ting olsem em i pas gut wantaim pikinini bilong em, na em i ting pikinini bai helpim na lukautim em long ol samting em i nidim. Tasol nau pikinini tu i dai. Husat bai stap wantaim em na helpim em?

Taim Jisas i lukim dispela meri i krai sori na i bel hevi, em i pilim tru hevi bilong em. Long pasin sori Jisas i strongim bel bilong em na i tok: “No ken krai moa.” Na em i go klostu na tatsim bet ol i karim bodi long en. (Luk 7:13, 14) Ol manmeri i kirap nogut long tok Jisas i mekim na pasin em i bihainim, na kwiktaim ol i stop long krai na ol i lukluk long em. Planti man i ting, ‘Wanem insait bilong tok bilong em na em bai mekim wanem?’

Ol manmeri i wokabaut wantaim Jisas i bin lukim ol strongpela wok em i mekim na em i oraitim planti sikman. Tasol ol i no bin lukim Jisas i kirapim bek wanpela man i dai pinis. Long bipo sampela man i bin kirapim bek ol man i dai pinis. Olsem wanem? Jisas inap mekim olsem? (1 King 17:17-23; 2 King 4:32-37) Jisas i tokim man i dai pinis: “Yangpela man, mi tokim yu: Kirap!” (Luk 7:14) Na em i kirap sindaun na stat long toktok! Jisas i givim yangpela man long mama bilong en. Mama i kirap nogut na em i amamas tru. Nau em i no stap wanpis moa.

Taim ol manmeri i lukim dispela yangpela man i kirap bek na i stap laip, ol i litimapim nem bilong  Man Bilong Givim Laip, em Jehova, na ol i tok: “Wanpela bikpela profet i kamap namel long yumi.” Sampela i amamas long ol gutpela wok Jisas i mekim, na ol i tok: “God i tingim lain bilong en.” (Luk 7:16) Kwiktaim stori bilong dispela mirakel i go nabaut long ol ples i stap klostu na ating long asples bilong Jisas, em Nasaret, em ples i stap longwe inap olsem 10 kilomita. Na tu, stori i go nabaut long ples i stap long hap saut, em Judia.

Jon Bilong Baptais i stap yet long kalabus, na em i laik tru long save long ol wok Jisas i mekim. Olsem na ol disaipel bilong Jon i go long em na tokim em long ol dispela mirakel. Jon i ting olsem wanem long ol dispela samting?