MATYU 16:28–17:13 MAK 9:1-13 LUK 9:27-36

  • VISEN LONG BODI BILONG JISAS I SENIS

  • OL APOSEL I HARIM NEK BILONG GOD

Taim Jisas i skulim ol manmeri long hap bilong Sisaria Filipai, em inap olsem 25 kilomita longwe long maunten Hermon, Jisas i mekim tok ol disaipel i kirap nogut long en. Em i tok: “Mi tok tru long yupela olsem, sampela man i sanap long hia bai i no dai yet na ol bai i lukim Pikinini bilong man i kam olsem king.”—Matyu 16:28.

Ating ol disaipel i mas tingting planti long dispela tok bilong Jisas. Bihain long wanpela wik samting, em i kisim 3-pela aposel bilong en, em Pita, Jems, na Jon, na ol i go antap long wanpela maunten. Ating em tudak pinis, long wanem, ai bilong ol disaipel i hevi na ol i laik slip. Jisas i beten i stap na bodi bilong em i senis na i kamap narakain. Ol disaipel i lukim pes bilong em i lait olsem san na klos bilong em i kamap waitpela tru, na i lait moa yet.

Bihain, tupela man i kamap na i toktok wantaim Jisas, em “Moses na Elaija.” Tupela i tokim Jisas long “olsem wanem em bai go, em dispela samting i mas kamap long Jerusalem.” (Luk 9:30, 31) Dispela i makim olsem Jisas bai dai na em bai kirap bek, em samting em yet i bin stori long en. (Matyu 16:21) Na tu, toktok i kamap namel long ol i kamapim klia olsem ol man bai kilim i dai Jisas olsem wanpela man nogut, na i no gat wanpela man inap pasim dispela samting olsem pastaim Pita i bin ting.

Ol disaipel i kirap nogut long lukim samting i kamap, na ai bilong ol i no hevi moa na ol i harim 3-pela i toktok i stap. Ol i lukim ol dispela samting long visen, tasol Pita i pilim olsem ol dispela samting i kamap tru, olsem na em i tok: “Rabai, i gutpela mipela stap long hia. Mipela i ken sanapim 3-pela haus sel, wanpela bilong yu, wanpela bilong Moses, na wanpela bilong Elaija.” (Mak 9:5) Olsem wanem? Yu ting Pita i laik sanapim 3-pela haus sel na bai dispela visen i stap longpela taim?

Taim Pita i toktok yet i stap, wanpela klaut i lait tumas i karamapim ol na wanpela nek i tok: “Dispela em i Pikinini bilong mi, mi laikim em tumas na bel bilong mi i amamas long em. Harim tok bilong em.” Taim ol disaipel i harim nek bilong God, ol i pret na brukim skru na putim pes bilong ol i go daun long graun. Tasol Jisas i tokim ol: “Yupela kirap, na no ken pret.” (Matyu 17:5-7) Taim ol i kirap sanap, ol i lukim Jisas wanpela tasol i stap. Dispela visen ol i lukim i pinis. Tulait i kamap pinis na ol i lusim maunten na wokabaut i go daun, na Jisas i tokim ol: “No ken tokim wanpela man long dispela visen inap long taim Pikinini bilong man i kirap bek long indai.”—Matyu 17:9.

Ol disaipel i bin lukim Elaija long dispela visen, olsem na ol i askim Jisas: “I gat wanem as na ol saveman bilong Lo i tok olsem Elaija i mas kam pastaim?” Na Jisas i tokim ol: “Elaija i kam pinis na ol i no luksave long em.” (Matyu 17:10-12) Jisas i stori long Jon Bilong Baptais, em i mekim wankain wok olsem bilong Elaija. Elaija i bin redim rot bilong Elisa, olsem tasol Jon i redim rot bilong Krais.

Dispela visen i strongim tru bilip bilong Jisas na ol disaipel! Em i soim bikpela namba na strong Krais bai kisim taim em i kamap King long Kingdom. Ol disaipel i lukim “Pikinini bilong man i kam olsem king,” olsem Jisas i bin tok promis long en. (Matyu 16:28) Taim ol i stap wantaim em long maunten, ol i tok “mipela i lukim long ai bilong mipela yet, olsem em i bikman tru.” Maski ol Farisi i laik bai Jisas i wokim mirakel na bai ol i ken save em i dispela man God i makim bilong kamap King, em i no bin mekim olsem. Tasol ol gutpela disaipel bilong Jisas i lukim bodi bilong Jisas i kamap narakain, na dispela i strongim ol tok profet i stori long Kingdom. Olsem na bihain Pita i tok: “Mipela i bilip strong moa long ol tok profet.”—2 Pita 1:16-19.