God i tokim Adam: “Mi bin wokim yu long graun, na bai yu go bek gen long graun.”—STAT 3:18, 19.

1. Wanem gutpela samting bai painim ol man i dai pinis?

Taim Jisas i kamap long Betani klostu long Jerusalem, pren bilong em Lasarus i bin dai inap 4-pela de i go pinis. Jisas i go long matmat wantaim Marta na Maria, tupela susa bilong dispela man i dai pinis. I no longtaim na planti manmeri i kam bung. Yu inap piksaim long tingting amamas bilong Marta na Maria taim Jisas i kirapim bek Lasarus?Ritim Jon 11:21-24, 38-44.

Marta i save pinis long gutpela samting bai painim ol man i dai pinis. Em i save olsem Jehova bai kirapim bek ol man i dai pinis, na ol bai kisim laip long graun.Ritim Jop 14:14, 15.

2. Ol man i dai pinis i stap olsem wanem?

God i kisim graun na wokim yumi ol man. (Stat 2:7; 3:19) Yumi no gat spirit i stap insait long bodi bilong yumi. Yumi gat bodi bilong graun, olsem na taim yumi dai, yumi no gat wanpela spirit i stap laip yet, nogat. Taim yumi dai, kru bilong yumi tu i dai, na tingting bilong yumi i pinis. Olsem na Lasarus i no mekim wanpela tok long samting i bin painim em taim em i dai pinis, long wanem, taim man i dai em i no gat tingting na save.Ritim Song 146:4; Saveman 9:5, 6, 10.

 Yu ting God i save givim pen long ol man long ples paia bihain long ol i dai? Baibel i kamapim klia olsem ol man i dai pinis, ol i no save long wanpela samting, olsem na bilip bilong helpaia i wanpela bilip giaman na i save bagarapim gutnem bilong God. Dispela tingting bilong givim pen long ol man long ples paia, em samting God i nolaik tru long en.Ritim Jeremaia 7:31.

3. Yu ting ol man i dai pinis inap toktok long yumi?

Ol man i dai pinis i no inap toktok o harim wanpela samting. (Song 115:17) Tasol i gat sampela ensel nogut i stap, na ol inap toktok wantaim ol man, na ol inap giamanim ol man na bai ol i ting olsem spirit bilong daiman i toktok long ol. (2 Pita 2:4) Jehova i tambuim pasin bilong painim rot bilong toktok wantaim ol daiman.Ritim Lo 18:10, 11.

4. Husat bai kirap bek?

Planti milion manmeri husat i dai na stap long matmat bai kirap bek na kisim laip long graun. Maski sampela i no bin save long God na ol i bin mekim pasin nogut, ol tu bai kirap bek.Ritim Luk 23:43; Aposel 24:15.

Ol man i kirap bek ol bai inap long kisim stretpela save long God, na long rot bilong bihainim tok bilong Jisas ol bai kamapim olsem ol i bilip long Jisas. (Revelesen 20:11-13) Ol manmeri husat i kirap bek na i bihainim gutpela pasin, ol bai kisim laip oltaim long graun.Ritim Jon 5:28, 29.

5. Kirap bek i givim wanem save long yumi long Jehova?

God i salim Pikinini bilong em i kam bilong i dai na baim bek yumi, olsem na ol man i dai pinis ol inap wetim gutpela samting. Dispela i kamapim pasin laikim na bikpela pasin helpim bilong Jehova. Taim ol daiman i kirap bek, yu laik bungim husat?Ritim Jon 3:16; Rom 6:23.