Jisas i gat wanem ol pasin na ol arapela i amamas long go long em?—MATYU 11:29; MAK 10:13-16.

1. Laip bilong Jisas i kirap olsem wanem?

I no gat narapela man i olsem Jisas. Paslain long mama i karim em long graun, em i bin stap long heven olsem wanpela ensel. (Jon 8:23) Em i namba 1 samting God i bin wokim, na em i helpim God long wokim olgeta narapela samting. Jehova yet i bin wokim Jisas, olsem na i stret Baibel i kolim Jisas olsem “pikinini tru” bilong God. (Jon 1:14) Jisas i mekim wok olsem Mausman Bilong God, olsem na Baibel i kolim em “Tok.”Ritim Sindaun 8:22, 23, 30; Kolosi 1:15, 16.

2. Bilong wanem Jisas i kam long graun?

God i salim Pikinini bilong em i kam long graun, em i kisim laip bilong Jisas long heven na putim long bel bilong wanpela meri Juda husat i no bin slip wantaim man, nem bilong em Maria. Olsem na Jisas i no gat wanpela papa bilong graun. (Luk 1:30-35) Jisas i kam long graun (1) bilong skulim ol manmeri long tok i tru bilong God, (2) bilong stap gutpela piksa long yumi long pasin bilong bihainim laik bilong God, long taim bilong hevi tu, na (3) bilong givim laip bilong em i gutpela olgeta olsem ofa bilong “baim bek” ol man.Ritim Matyu 20:28.

3. Bilong wanem yumi mas i gat pe bilong baim bek yumi?

Dispela tok baim bek i makim pe bilong helpim man na bai em i no ken i dai. (Kisim Bek 21:29, 30) Em i no laik bilong God long pastaim tru long ol man i go lapun na dai, nogat. Olsem wanem yumi save long dispela? God i tokim namba 1 man Adam olsem sapos em i mekim sin, em bai i dai. Sapos Adam i no bin mekim sin, em i no inap i dai.  (Stat 2:16, 17; 5:5) Baibel i tok dai “i kamap” long rot bilong Adam. Olsem na olgeta tumbuna pikinini bilong Adam i kamap bihain, ol i kisim sin na dai long em. Yumi mas i gat pe bilong baim bek yumi long dai em yumi bin kisim long Adam.Ritim Rom 5:12; 6:23.

Husat inap givim pe bilong baim bek yumi long indai? Taim yumi dai, dispela em i pe bilong ol sin bilong yumi yet. Yumi ol man i no gutpela olgeta, olsem na yumi no inap baim bek ol narapela long sin bilong ol.Ritim Song 49:7-9.

4. Bilong wanem Jisas i dai?

Jisas i gutpela olgeta, em i no olsem yumi. Olsem na em i no dai long sin bilong em yet—em i no bin mekim wanpela sin. Em i dai bilong baim bek sin bilong ol narapela. God i kamapim pasin bilong em long laikim tru ol manmeri, taim em i salim Pikinini bilong em i kam na i dai bilong helpim yumi. Na tu, Jisas i laikim tru yumi, na em i kamapim dispela long rot bilong bihainim ol tok bilong Papa bilong em, na em givim laip bilong em bilong baim bek sin bilong yumi.Ritim Jon 3:16; Rom 5:18, 19.

5. Jisas i mekim wanem long nau?

Taim Jisas i stap long graun em i oraitim ol sikman, kirapim bek ol man i dai pinis, na helpim ol man i karim bikpela hevi. Em i kamapim long ples klia samting em bai mekim long bihain long olgeta man i bihainim tok bilong em. (Matyu 15:30, 31; Jon 5:28) Bihain long Jisas i dai, God i kirapim em bek olsem wanpela spirit. (1 Pita 3:18) Jisas i wet i stap long han sut bilong God inap long taim Jehova i givim strong long em bilong stap King na bosim olgeta hap bilong graun. (Hibru 10:12, 13) Nau Jisas i mekim wok King long heven, na ol disaipel bilong em i autim dispela gutpela nius long olgeta hap.Ritim Daniel 7:13, 14; Matyu 24:14.

Klostu nau, Jisas bai yusim strong bilong em olsem King bilong pinisim olgeta pen na hevi, na ol manmeri husat i save kamapim ol dispela hevi. Olgeta man husat i bilip long Jisas na bihainim tok bilong em, ol bai kisim laip oltaim long Paradais long graun.Ritim Song 37:9-11.