1. Wanem gutpela nius i kam long God?

God i laik bai ol man i stap amamas long graun. Em i wokim graun na olgeta samting i stap long en bikos em i laikim tru ol manmeri. Klostu nau em bai kamapim gutpela taim long ol manmeri bilong olgeta hap. Em bai pinisim ol samting i givim pen na hevi long ol man.Ritim Jeremaia 29:11.

I no gat wanpela gavman inap pinisim pasin bilong pait na bagarapim man, ol sik, o indai. Tasol i gat gutpela nius. Klostu nau, God bai senisim olgeta gavman bilong ol man na kamapim gavman bilong em yet. Ol man i stap aninit long dispela gavman bai stap bel isi na ol bai gat gutpela helt.Ritim Aisaia 25:8; 33:24; Daniel 2:44.

2. Bilong wanem gutpela nius i bikpela samting long nau?

Pen na hevi bai pinis taim God i rausim ol man nogut long graun. (Sefanaia 2:3) Dispela samting bai kamap long wanem taim? Baibel i tok profet long ol samting i kamap long nau we inap bagarapim ol manmeri bilong graun. Ol dispela samting i soim olsem klostu nau God bai kirap mekim samting.Ritim 2 Timoti 3:1-5.

3. Yumi mas mekim wanem?

Yumi mas kisim save long God long rot bilong Baibel. Baibel i olsem wanpela pas em gutpela papa i salim i kam long yumi. Em i tokim yumi long rot bilong stap gut long nau, na rot bilong kisim laip oltaim long graun long bihain. Tru, ating sampela bai no amamas long yu kisim helpim long kliagut long ol tok bilong Baibel. Tasol God i promis olsem yumi inap kisim gutpela sindaun long bihain, olsem na yumi no ken larim ol narapela i pasim yumi long kisim save long dispela samting.Ritim Sindaun 29:25; Revelesen 14:6, 7.