1. Bilong wanem God i wokim graun?

Jehova i givim graun long ol manmeri. Em ples bilong yumi. Olsem na God i no wokim namba 1 man na meri, Adam na Iv, long karim ol pikinini na kamap planti long heven, nogat. God i wokim pinis ol ensel bilong i stap long heven. (Jop 38:4, 7) God i putim namba 1 man long wanpela naispela paradais, nem bilong en Iden. (Stat 2:15-17) Jehova i opim rot long Adam na ol pikinini bilong em i kamap bihain, long ol i ken stap laip oltaim long graun.Ritim Song 37:29; 115:16.

Pastaim, Paradais i stap long gaden Iden tasol. Namba 1 man na meri, em Adam na Iv, i mas kamapim ol pikinini na pulapim olgeta hap bilong graun. Bihain ol bai bosim graun olgeta na mekim i kamap wanpela ples paradais. (Stat 1:28) Graun bai no inap long bagarap na pinis. Oltaim ol manmeri bai stap long en.Ritim Song 104:5.

2. Bilong wanem graun i no wanpela paradais long nau?

Adam na Iv i sakim tok bilong God, olsem na God i rausim ol long gaden Iden. Paradais i lus, na i no gat wanpela man inap kamapim gen Paradais. Baibel i tok: “God i bin larim ol man bilong mekim pasin nogut i bosim dispela graun.”—Jop 9:24.Ritim Stat 3:23, 24.

Yu ting Jehova i lusim tingting long laik bilong em long pastaim tru? Nogat! Em i gat olgeta strong na em i no inap popaia. (Aisaia 45:18) Em bai kamapim gen gutpela sindaun long ol manmeri olsem em i bin tingting pinis long mekim long bipo.Ritim Song 37:11, 34.

3. Olsem wanem Paradais bai kamap gen long graun?

Paradais bai kamap gen long graun taim Jisas, em King God i bin makim, i mekim wok. Long pait ol i kolim Armagedon, Jisas bai go pas long ol ensel na bagarapim ol man i birua  long God. Na bihain Jisas bai kalabusim Satan inap 1,000 yia. Ol manmeri bilong God bai abrusim bagarap, long wanem, Jisas bai stiaim na lukautim ol. Ol bai amamas long stap oltaim long Paradais long graun.Ritim Revelesen 20:1-3; 21:3, 4.

4. Wanem taim bai pen na hevi i pinis?

Wanem taim bai God i pinisim pasin nogut long graun? Jisas i kolim wanpela “sain” bilong makim olsem pinis i klostu. Ol samting i kamap long nau we i laik bagarapim i stap bilong ol manmeri, i soim olsem yumi stap nau long “pinis bilong dispela taim.”Ritim Matyu 24:3, 7-14, 21, 22.

Insait long 1,000 yia taim Jisas i mekim wok king long heven na bosim graun, em bai pinisim olgeta pen na hevi. (Aisaia 9:6, 7; 11:9) Na tu, em bai mekim wok olsem Hetpris na tekewe sin bilong ol manmeri i laikim tru God. Olsem na long rot bilong Jisas, God bai pinisim sik, lapun, na indai.Ritim Aisaia 25:8; 33:24.

5. Husat bai stap long Paradais i kamap bihain?

Long Haus Kingdom, bai yu bungim ol manmeri husat i laikim tru God na ol i laik lain long pasin bilong amamasim em

Ol manmeri husat i bihainim tok bilong God bai stap long Paradais. (1 Jon 2:17) Jisas i salim ol disaipel bilong em long painim ol man i gat pasin daun na skulim ol na bai God i ken orait long ol. Long nau, Jehova i wok long redim planti milion manmeri bilong i stap long Paradais long graun long bihain. (Sefanaia 2:3) Long ol Haus Kingdom bilong ol Witnes Bilong Jehova, ol manmeri i kisim skul long olsem wanem ol i ken mekim gut moa wok bilong ol olsem maritman na papa, maritmeri na mama. Ol pikinini na ol papamama i lotu wantaim, na kisim skul long olsem wanem ol tok bilong Baibel inap helpim ol.Ritim Maika 4:1-4.