1-3. (a) Bilong wanem yumi gat dinau long Jehova? (b) Gutpela Man Bilong Helpim yumi i tokim yumi long mekim wanem?

TINGIM olsem yu stap long sip i laik go daun long solwara na yu no inap ranawe. Taim yu ting yu bai bagarap, wanpela man i kam na pulim yu i kam ausait na yu stap gut. Yu amamas tru taim man i kisim yu i go longwe long sip na i tok: “Nau yu no inap kisim bagarap”! Bai yu tenkyu tru long em na pilim olsem yu gat dinau long em, a? Em i mekim na laip bilong yu i no lus.

2 Dispela i makim sampela samting Jehova i bin mekim bilong helpim yumi. Yumi gat bikpela dinau long em. Em i bin stretim rot bilong pe bilong baim bek ol man, olsem na i gat rot na yumi inap lusim kalabus bilong sin na i dai. Yumi stap bel isi, long wanem, yumi save olsem taim yumi bilip long gutpela ofa bilong Jisas, God bai lusim sin bilong yumi, na yumi inap kisim laip oltaim. (1 Jon 1:7; 4:9) Olsem yumi lukim long Sapta 14, pe bilong baim bek ol man em i nambawan gutpela samting Jehova i bin mekim bilong kamapim stretpela pasin na pasin laikim bilong em. Dispela i mas kirapim yumi long mekim wanem?

3 I gutpela long tingim ol samting gutpela Man Bilong Helpim yumi i tokim yumi long mekim. Long rot bilong profet Maika, Jehova i tok: “Bikpela i tokim yumi pinis long ol gutpela pasin, na em i laik bai yumi mekim pasin olsem tasol. Yumi mas bihainim stretpela pasin, na laikim tru ol arapela man, na daunim tingting bilong yumi yet na i stap wanbel wantaim God bilong yumi, na bihainim em wanpela tasol.” (Maika 6:8) Tingim, wanpela samting Jehova i tokim yumi long mekim em yumi mas “bihainim stretpela pasin.” Olsem wanem yumi ken mekim?

Bihainim Pasin i “Stretpela Olgeta”

4. Olsem wanem yumi save Jehova i laik bai yumi bihainim ol stretpela lo bilong em?

4 Jehova i laik bai yumi bihainim ol lo bilong em i makim ol  samting i stret na ol samting i no stret. Ol lo bilong em i stret, olsem na taim yumi bihainim ol dispela lo, yumi mekim stretpela pasin. Aisaia 1:17 i tok: “Kisim save long mekim gutpela na stretpela pasin.” Baibel i tokim yumi long “mekim pasin i stret.” (Sefanaia 2:3) Baibel i tokim yumi tu long “kamap ol nupela manmeri, em ol manmeri God i mekim ol i kamap nupela na ol i stap olsem God yet, long wanem, pasin bilong ol i stretpela olgeta.” (Efesus 4:24) Pasin i stretpela olgeta i stap longwe long pasin bilong pait na bagarapim man, pasin doti, na pasin pamuk, long wanem, ol dispela pasin i no stret wantaim ol samting i holi.Song 11:5; Efesus 5:3-5.

5, 6. (a) Bilong wanem pasin bilong bihainim ol lo bilong Jehova i no putim hevi long yumi? (b) Olsem wanem Baibel i soim olsem pasin bilong bihainim stretpela pasin em samting man i mas wok long mekim long olgeta taim?

5 Olsem wanem? Pasin bilong bihainim ol stretpela lo bilong Jehova i putim hevi long yumi? Nogat. Man i laik go klostu long Jehova i no save les long lo bilong em. Yumi laikim tru God bilong yumi na ol pasin bilong em, olsem na yumi laik wokabaut long pasin em i laikim. (1 Jon 5:3) Tingim, Jehova “i laikim stretpela pasin.” (Song 11:7) Bilong bihainim tru stretpela pasin bilong God, yumi mas laikim ol samting Jehova i laikim na nolaik tru long ol samting em i nolaik tru long en.Song 97:10.

6 Ol man i gat sin ol i hatwok long bihainim stretpela pasin. Yumi mas rausim ol pasin bilong olpela bel wantaim ol pasin nogut bilong en, na kamap nupela man. Baibel i tok, man i “kamap nupela” long rot bilong kisim stretpela save. (Kolosi 3:9, 10) Dispela tok “kamap nupela” i makim olsem wok bilong kamap nupela man em samting man i mas mekim long olgeta taim, na i mas givim bel long mekim. Maski yumi wok strong tru long mekim pasin i stret, sin i stap long skin bilong yumi i mekim na sampela taim tingting, toktok, o pasin bilong yumi i no stret.Rom 7:14-20; Jems 3:2.

7. Yumi mas ting olsem wanem taim yumi pundaun maski yumi wok strong long bihainim stretpela pasin?

7 Yumi mas ting olsem wanem taim yumi pundaun maski yumi wok strong long bihainim stretpela pasin? Tru, yumi no laik tok  pasin bilong mekim sin em i liklik samting. Tasol yumi no ken les na ting ol popaia bilong yumi i mekim na yumi no gutpela man long lotuim Jehova. Gutpela God bilong yumi i bin stretim rot long helpim ol man i tanim bel tru long ol i ken stap gut long em. Tingim tok bilong aposel Jon, em i tok: “Mi raitim dispela tok long yupela, bai yupela i no ken mekim sin.” Tasol em i tok moa olsem: “Sapos wanpela man i mekim sin [long wanem, em i no gutpela olgeta], orait yumi gat Helpim bilong yumi, em i stap wantaim Papa. Em Jisas Krais.” (1 Jon 2:1) Yes, Jehova i bin givim Jisas olsem ofa na bai Em i ken orait long ol samting yumi mekim long wok bilong em maski yumi gat sin. Dispela i kirapim yumi long givim bel tru long amamasim Jehova, a?

Gutnius na Stretpela Pasin Bilong God

8, 9. Olsem wanem wok bilong autim gutnius i kamapim stretpela pasin bilong Jehova?

8 Yumi inap kamapim stretpela pasin o kamapim stretpela pasin bilong God long rot bilong givim bel long autim gutnius bilong Kingdom Bilong God long ol narapela. Olsem wanem stretpela pasin bilong Jehova na gutnius i poroman wantaim?

9 Jehova i no inap pinisim pasin nogut bilong dispela graun sapos i no gat tok lukaut long dispela samting pastaim. Long tok profet bilong em long ol samting bai kamap long taim bilong las de, Jisas i tok: “Olgeta lain man i mas harim man i autim gutnius pastaim.” (Mak 13:10; Matyu 24:3) Dispela tok “pastaim” i makim olsem ol narapela samting bai kamap bihain long wok bilong autim tok long olgeta hap. Taim bilong bikpela hevi tru i insait long ol dispela narapela samting, long dispela taim ol man nogut bai bagarap na rot i op long nupela taim i gat stretpela pasin long en inap kamap. (Matyu 24:14, 21, 22) I no gat wanpela man inap tok olsem Jehova i mekim pasin i no stret long ol man nogut. Jehova i givim tok lukaut, olsem na em i givim rot long ol long senisim pasin bilong ol na abrusim bagarap.Jona 3:1-10.

Yumi kamapim stretpela pasin bilong God taim yumi autim gutnius long olgeta man

10, 11. Olsem wanem pasin bilong yumi long autim gutnius i kamapim stretpela pasin bilong God?

10 Olsem wanem pasin bilong yumi long autim gutnius i kamapim  stretpela pasin bilong God? Namba wan samting, i stret yumi mekim ol samting yumi inap mekim bilong helpim ol narapela long kisim laip. Tingim gen tok piksa long wanpela man i helpim yu long abrusim bagarap long sip i laik go daun long solwara. Taim yu stap gut long narapela bot, ating yu gat laik tru long helpim ol narapela man i stap yet long solwara. Na olsem tasol, yumi gat wok long helpim ol man i stap yet long “solwara” bilong pasin nogut bilong dispela graun. Tru, planti man i no laik harim tok yumi autim. Tasol Jehova i no les kwik long ol man, olsem na yumi gat wok long givim rot long ol long “tanim bel” na bai God i ken kisim bek ol.2 Pita 3:9.

11 Taim yumi autim gutnius long olgeta man yumi bungim, yumi kamapim stretpela pasin long wanpela narapela bikpela rot: Yumi mekim wankain gutpela pasin long olgeta man. Tingim, “God i save mekim wankain pasin long olgeta manmeri, maski ol i bilong wanem lain. Long olgeta lain em i save laikim ol manmeri i aninit long em na i mekim stretpela pasin.” (Aposel 10:34, 35) Sapos yumi laik bihainim stretpela pasin bilong Em, yumi no ken skelim hariap ol man. Nogat. Yumi mas autim gutnius long ol man, maski ol i bilong wanem lain, ol i gat wanem kain namba, o ol i gat hamas mani. Taim yumi mekim olsem yumi opim rot long olgeta man i ken harim tok na bihainim gutnius.Rom 10:11-13.

Pasin Yumi Mekim Long Ol Narapela

12, 13. (a) Bilong wanem yumi no ken hariap na skelim skelim ol narapela? (b) Wanem mining bilong tok bilong Jisas long “no ken skelim” ol narapela? (Lukim tu sta.)

12 Yumi bihainim stretpela pasin taim yumi mekim wankain pasin long ol narapela olsem Jehova i save mekim long yumi. I no hatwok long skelim ol narapela, na toktok planti long ol pasin kranki bilong ol na skelim skelim bel bilong ol. Tasol husat bilong yumi i laik bai Jehova i skelim skelim bel na pasin kranki bilong yumi na i no marimari liklik long yumi? Jehova i no save mekim kain pasin olsem long yumi. Man bilong raitim song i tok: “Sapos yu kaunim olgeta sin bilong mipela bai husat inap long winim kot bilong yu?” (Song 130:3) Yumi amamas tru  long Jehova i gat stretpela pasin na pasin marimari, em i no laik tingting tasol long ol pasin kranki bilong yumi. (Song 103:8-10) Orait, yumi mas mekim wanem kain pasin long ol narapela?

13 Sapos yumi pilim tru bikpela pasin marimari i insait long stretpela pasin bilong God, bai yumi no hariap long skelim ol narapela long ol samting i no bilong yumi long skelim o i no bikpela samting. Long tok bilong em antap long maunten, Jisas i tok: “Yupela i no ken skelim pasin bilong ol arapela na tok ol i man nogut. Nogut God i mekim wankain pasin long yupela tu.” * (Matyu 7:1; Luk 6:37) Jisas i soim olsem em i save long pasin bilong ol man i gat sin long skelim ol narapela. Ol man i harim tok bilong em na ol i gat dispela pasin, ol i mas lusim.

14. I gat wanem ol as na yumi “no ken skelim” ol narapela?

14 Bilong wanem yumi “no ken skelim” ol narapela? Wanpela as bilong dispela i olsem: Namba yumi holim i gat mak bilong en. Disaipel Jems i tok, Jehova “wanpela tasol i kamapim lo, na em tasol i stap jas.” Olsem na Jems i kamapim dispela askim: “Yu husat na yu sutim tok long ol arapela manmeri?” (Jems 4:12; Rom 14:1-4) Na tu, yumi ol sinman, olsem na yumi no skelim ol narapela long stretpela pasin. Planti tingting bilong yumi—tingting nogut long narapela lain, bel nogut long pasin narapela i mekim long yumi, pasin jeles, na pasin bilong ting yumi yet i stretpela man—inap paulim yumi na yumi no gat stretpela tingting long ol narapela. Yumi gat ol narapela pasin kranki tu, na taim yumi tingim ol, dispela i mas pasim yumi long sutim tok hariap long ol narapela. Yumi no save long bel na tingting bilong ol narapela, na yumi no save long olgeta samting bilong sindaun bilong ol. Olsem na yumi husat na yumi tingting nogut long ol wanbilip o skelim skelim ol samting ol i mekim long wok bilong God? Em i gutpela moa long bihainim pasin bilong Jehova na tingim ol gutpela pasin bilong ol brata na sista, na no ken tingim ol pasin kranki bilong ol!

15. Wanem kain tok na pasin i no ken kamap insait long lain i lotuim God? Bilong wanem i olsem?

 15 Olsem wanem long famili bilong yumi? Sori tru, long nau ol strongpela tok bilong kotim narapela i save kamap long ples we pasin bilong bel isi i mas i stap—em insait long famili. Planti taim yumi harim stori bilong ol man o meri marit, o papamama husat i save bagarapim famili bilong ol long rot bilong tok ol i mekim o pasin bilong paitim ol. Tasol ol hatpela tok, tok i sutim bel, na pasin bilong paitim narapela i no ken kamap insait long lain i lotuim God. (Efesus 4:29, 31; 5:33; 6:4) Yumi mas bihainim tok bilong Jisas long “no ken skelim” ol narapela taim yumi stap wantaim famili tu. Tingim, yumi bihainim stretpela pasin taim yumi mekim wankain pasin long ol narapela olsem Jehova i save mekim long yumi. Na God bilong yumi i no save mekim hatpela pasin o pasin nogut long yumi. Nogat. Em “i save sori moa yet” long ol man i save laikim em.  (Jems 5:11) Em i stap olsem gutpela piksa tru long yumi ken bihainim!

Ol Elda i Kamapim “Stretpela Pasin”

16, 17. (a) Jehova i laik bai ol elda i mekim wanem? (b) Ol elda i mas mekim wanem taim man i bin mekim rong i no kamapim olsem em i tanim bel tru? Bilong wanem ol i mas mekim olsem?

16 Yumi olgeta i gat wok long mekim stretpela pasin, tasol ol elda long kongrigesen Kristen i gat bikpela wok moa long mekim olsem. Tingim tok profet i tok long ol “bikman” o ol elda, em Aisaia i bin raitim: “Harim. I gat wanpela king bai i kamap, na dispela king wantaim ol bikman bilong kantri bai ol i bihainim gutpela na stretpela pasin tasol na bosim gut ol manmeri.” (Aisaia 32:1) Yes, Jehova i laik bai wok bilong ol elda i mas helpim stretpela pasin. Olsem wanem ol inap mekim olsem?

17 Ol dispela man i strong long ol samting bilong spirit i save olsem bilong bihainim stretpela lo kongrigesen i mas i stap klin. Sampela taim ol elda i mas stretim ol man i bin mekim bikpela rong. Taim ol i mekim olsem, ol i save tingim stretpela pasin bilong God i marimari long man sapos i gat rot long mekim. Olsem na ol i traim long kirapim man i bin mekim rong long tanim bel. Tasol olsem wanem sapos man i no kamapim ol pasin i soim olsem em i tanim bel tru, maski ol elda i traim long helpim em? Stretpela lo bilong Baibel i tok, ol i mas strong na mekim wanpela samting. Em i tok: “Yupela i mas rausim dispela man nogut i stap namel long yupela.” Dispela tok i makim olsem man i mas raus long kongrigesen. (1 Korin 5:11-13; 2 Jon 9-11) Ol elda i no amamas long mekim dispela samting, tasol ol i save ol i mas mekim olsem na bai kongrigesen i stap klin long ol samting bilong spirit na long pasin bilong en. Na maski ol i mas rausim man i mekim rong, ol i laik tru long em bai kisim stretpela tingting na kam bek long kongrigesen.Luk 15:17, 18.

18. Ol elda i tingim wanem samting taim ol i givim tok kaunsel bilong Baibel long ol narapela?

18 Bilong kamapim stretpela pasin, ol elda i mas givim tu tok kaunsel long Baibel taim i gat wok long mekim olsem. Ol elda i no wok long painim ol pasin kranki bilong ol narapela, na ol i no  laik stretim narapela long olgeta taim. Tasol wanbilip inap “mekim sin” paslain long em i luksave long dispela. Ol elda i tingim olsem stretpela pasin bilong God i no gat hatpela pasin long en na i save tingim bel bilong man, na dispela i kirapim ol long “mekim pasin isi long dispela man na helpim em long stretim pasin bilong em.” (Galesia 6:1) Olsem na ol elda i no ken krosim man i mekim rong o mekim ol hatpela tok long em. Tasol tok kaunsel ol i givim long gutpela pasin i strongim bel bilong man. Taim ol elda i givim strongpela tok kaunsel—tokaut klia long wanem ol hevi bai kamap taim wanpela i sakim gutpela tingting—ol i tingim olsem wanbilip i popaia em i wanpela sipsip long lain bilong Jehova. * (Luk 15:7) Taim pasin bilong laikim narapela i as na ol elda i givim tok kaunsel o tok bilong stretim man, na ol i givim long gutpela pasin sori, ating dispela tok inap stretim tingting bilong man i popaia.

19. Ol elda i mas skelim wanem ol samting? Ol i mas larim wanem samting i stiaim ol?

19 Planti taim ol elda i mas pasim tok long ol samting ol i mas mekim na dispela inap mekim bikpela samting long ol wanbilip. Olsem: Sampela taim ol elda i bung wantaim bilong skelim olsem ol brata insait long kongrigesen i winim mak bilong kamap elda o kongrigesen sevent o nogat. Ol elda i save em i bikpela samting long ol i no ken tingim sampela brata tasol. Lo bilong God yet i kamapim ol mak ol brata i mas winim bilong holim ol dispela wok, na ol elda i larim dispela i stiaim ol, tingting bilong ol yet, nogat. Olsem na ol i ‘mekim wankain pasin long olgeta man, ol i no mekim gutpela pasin long ol bikman na ol wantok tasol.’1 Timoti 5:21.

20, 21. (a) Ol elda i laik tru long stap olsem wanem? Bilong wanem ol i mekim olsem? (b) Ol elda i ken mekim wanem bilong helpim ol man i bel hevi?

20 Ol elda i kamapim stretpela pasin bilong God long ol  narapela rot tu. Aisaia i tok ol elda bai mekim wok bilong kamapim “stretpela pasin,” na bihain em i tok: “Ol wan wan bikman bai i helpim gut ol manmeri i kam bilong kisim helpim bilong ol. Ol bai i stap olsem ol ples hait ol manmeri i ken i go na hait long en long taim bilong bikpela win na ren. Na bai ol i stap tu olsem wara i ran i go long ples drai na olsem bikpela ston i haitim san long ples drai na ol man i kam sindaun long ples kol bilong en na malolo long taim bilong hatpela san.” (Aisaia 32:2) Olsem na ol elda i laik tru long stap olsem man i mekim gut bel bilong ol wanbilip na givim nupela strong long ol.

21 Long nau i gat ol hevi i save bagarapim bel bilong planti man, olsem na i mas i gat man i strongim bel bilong ol. Ol elda, yupela inap mekim wanem bilong helpim ol man i bel hevi? (1 Tesalonaika 5:14) Putim gut yau na pilim tok bilong ol. (Jems 1:19) Ating ol i “wari” long sampela samting na ol i laik autim dispela long wanpela man ol i bilip long em. (Sindaun 12:25)  Tokim ol olsem Jehova na ol brata na sista i amamas tru long ol, na i ting ol i gutpela samting, na i laikim ol tru. (1 Pita 1:22; 5:6, 7) Na tu, yu ken beten wantaim ol na yu ken beten long God i ken helpim ol. Taim ol i harim elda i beten na askim God long helpim ol, dispela inap mekim gut tru bel bilong ol. (Jems 5:14, 15) God bilong stretpela pasin bai tingim hatwok yu mekim bilong helpim ol man i bel hevi.

Ol elda i kamapim stretpela pasin bilong Jehova taim ol i strongim bel bilong ol man i bel hevi

22. Long wanem ol rot yumi inap bihainim stretpela pasin bilong Jehova? Dispela bai kamapim wanem samting?

22 Tru tumas, yumi go klostu moa long Jehova long rot bilong bihainim stretpela pasin bilong em! Taim yumi bihainim ol stretpela lo bilong em, taim yumi autim gutnius bilong helpim ol man long kisim laip, na taim yumi tingim ol gutpela pasin bilong ol man na i no tingim ol pasin kranki bilong ol, orait yumi kamapim stretpela pasin bilong God. Ol elda, taim yupela i lukautim kongrigesen na bai em i ken stap klin, taim yupela i givim gutpela tok bilong Baibel i strongim bel, na taim yupela i mekim wankain pasin long olgeta man, na taim yupela i strongim bel bilong ol man i bel hevi, orait yupela i kamapim stretpela pasin bilong God. Jehova i amamas tru taim em i lukluk i kam daun na lukim lain bilong em i givim bel tru long “bihainim stretpela pasin” taim ol i wokabaut wantaim God bilong ol!

^ par. 13 Sampela Baibel i tanim dispela tok olsem “no ken kotim” narapela. Dispela tok inap makim olsem “no ken kirap long kotim” narapela. Tasol ol man i bin raitim Baibel, ol i raitim dispela tok bilong makim pasin ol man i no ken mekim, tasol ol i wok long mekim. Olsem ol i wok long kotim ol narapela, tasol dispela pasin i mas pinis.

^ par. 18 Long 2 Timoti 4:2, Baibel i tok sampela taim ol elda i mas ‘givim strongpela tok long ol man, na kirapim ol long tanim bel.’ Tok Grik i makim “kirapim ol long tanim bel” (pa·ra·ka·leʹo) inap makim “strongim bel.” Wanpela tok Grik i wankain liklik, pa·raʹkle·tos, inap makim man i mekim tok long kot bilong helpim narapela. Olsem na taim ol elda i givim strongpela tok kaunsel, ol i stap olsem man bilong helpim ol narapela i gat hevi long ol samting bilong spirit.