1, 2. Yumi mas i gat laik long save long wanem tok hait? Bilong wanem yumi laik save long en?

OL TOK HAIT! Planti man i hatwok long larim ol kain tok olsem i stap hait, long wanem, ol tok hait i save kirapim tingting na mekim ol man i tingting planti. Tasol Baibel i tok: “Bikpela i save haitim planti samting long tingting bilong em yet. Olsem na yumi save givim biknem long em.” (Sindaun 25:2) Yes, Jehova em i King na Man Bilong Wokim olgeta samting, olsem na i stret em i haitim sampela tok na ol man i no inap save long en i go inap long taim em i laik kamapim.

2 Tasol i gat wanpela tok hait Jehova i bin kamapim long Baibel na em i kirapim tru tingting. Baibel i kolim dispela olsem tok hait bilong ol samting God i tingting pinis long mekim. (Efesus 1:9) Taim yu save long en, dispela em inapim laik bilong yu long kisim save na i mekim sampela samting moa. Pasin bilong save long dispela tok hait i opim rot long Jehova i ken kisim bek yu, na i givim yu sampela save long bikpela savetingting bilong em.

Kamapim Klia Isi Isi

3, 4. Olsem wanem tok profet i stap long Stat 3:15 i soim olsem ol gutpela samting bai kamap? Wanem tok hait i stap long en?

3 Taim Adam tupela Iv i mekim sin, i luk olsem laik bilong Jehova long kamapim wanpela paradais i gat ol gutpela manmeri long en i no inap kamap. Tasol wantu God i mekim sampela samting bilong stretim dispela hevi. Em i tok: “Bai mi mekim yu [snek] i stap birua bilong meri, na meri i stap birua bilong yu. Na bai mi mekim ol lain bilong yu i birua long lain [“pikinini,” NW] bilong meri. Bai ol i krungutim het bilong yu, na bai yu kaikaim lek bilong ol.”Stat 3:15.

4 Ol dispela tok i kirapim man long tingting planti. Dispela meri em i husat? Snek em i husat? Husat dispela “lain” o  pikinini em bai krungutim het bilong snek? Adam na Iv i no inap save gut long ol dispela samting. Tasol dispela tok bilong God i soim olsem ol gutpela samting inap painim ol gutpela pikinini bilong tupela, maski tupela i no bin stap gut long God. Stretpela pasin bai win. Ol samting Jehova i tingting pinis long mekim bai kamap. Tasol em bai kamap olsem wanem? Dispela em i wanpela tok hait! Baibel i tok em i savetingting bilong God i stap insait long wanpela ‘tok i bin i stap hait.’1 Korin 2:7.

5. Stori long as na Jehova i kamapim tok hait bilong em isi isi?

5 Jehova em i ‘God bilong kamapim as bilong ol tok hait,’ olsem na em bai kamapim ol wan wan samting bilong dispela tok hait. (Daniel 2:28) Tasol em bai kamapim isi isi. Olsem: Yumi inap tingting long olsem wanem gutpela papa bai bekim askim taim liklik pikinini man bilong em i tok: “Papa, mi kamap olsem wanem?” Papa i gat savetingting, em bai kamapim tasol ol tok liklik mangi inap klia gut long en. Taim pikinini i go bikpela liklik, papa bai kamapim sampela tok moa long em. Na olsem tasol, Jehova i save makim wanem taim lain bilong em i redi long kisim sampela save moa long laik bilong em na long ol samting em i tingting pinis long mekim.Sindaun 4:18; Daniel 12:4NW.

6. (a) Kontrak i mekim wanem wok? (b) Bilong wanem pasin bilong Jehova long wokim kontrak wantaim ol man i narapela kain?

6 Olsem wanem Jehova i bin kamapim ol kain tok olsem? Em i kamapim klia as bilong planti tok hait long rot bilong sampela kontrak. Ating sampela taim yu bin mekim wanpela kain kontrak bilong baim haus o kisim dinau o givim dinau samting. Lo i mekim na kain kontrak olsem i gat strong, olsem ol man bai mekim ol samting ol i bin pasim tok long mekim. Tasol bilong wanem Jehova i mas wokim ol kontrak wantaim ol man? Tok bilong em i makim olsem bai i gat truim bilong ol tok promis bilong em, a? Em tru, tasol planti taim God i bin strongim tok bilong em long rot bilong ol kontrak. Ol dispela kontrak i mekim  na i gat as tru na yumi ol man bilong graun inap bilip long ol tok promis bilong Jehova.Hibru 6:16-18.

Kontrak Wantaim Abraham

7, 8. (a) Jehova i wokim wanem kontrak wantaim Abraham? Dispela i givim wanem save long dispela tok hait? (b) Olsem wanem isi isi Jehova i kamapim klia lain bilong dispela Pikinini em Stat 3:15 i tok long en?

7 Inap tu tausen yia bihain long man i raus long Paradais, Jehova i tokim gutpela wokman bilong em Abraham: “Tru tumas bai mi mekim gut long yu na bai mi mekim ol pikinini bilong yu i kamap planti olsem ol sta long skai . . . na long rot bilong pikinini bilong yu olgeta lain bilong graun bai kisim blesing, long wanem, yu bin bihainim tok bilong mi.” (Stat 22:17, 18, NW) Dispela i no wanpela tok promis tasol; Jehova i wokim kontrak long dispela samting na i mekim tok tru antap. (Stat 17:1, 2; Hibru 6:13-15) Em i wanpela gutpela samting tru long Bikpela King i wokim kontrak bilong blesing ol lain man!

“Bai mi mekim ol lain tumbuna pikinini bilong yu i kamap planti tru olsem ol sta bilong skai”

8 Kontrak God i wokim wantaim Abraham i kamapim olsem dispela Pikinini God i promis long salim i kam, em bai kam olsem wanpela man, long wanem, em i wanpela tumbuna pikinini bilong Abraham. Tasol husat dispela Pikinini? Bihain, Jehova i kamapim olsem pikinini bilong Abraham, Aisak, em bai kamap wanpela tumbuna papa bilong dispela Pikinini. Long tupela pikinini man bilong Aisak, God i makim Jekop. (Stat 21:12; 28:13, 14) Bihain, Jekop i mekim dispela tok profet long wanpela bilong 12-pela pikinini man bilong em. Em i tok: “[Juda] i holim dispela stik i makim strong bilong king, na em bai i stap king oltaim. Em bai i holim dispela namba inap man bilong kisim dispela wok [“Silo,” NW] i kamap, na em bai i bosim olgeta lain manmeri.” (Stat 49:10, sta daunbilo) Nau ol i save olsem dispela Pikinini bai kamap king, na em i kam long lain bilong Juda!

Kontrak Wantaim Lain Israel

9, 10. (a) Jehova i mekim wanem kontrak wantaim lain Israel? Dispela kontrak i lukautim wanem samting? (b) Olsem wanem Lo i soim olsem i mas i gat man bilong baim bek ol manmeri?

9 Long 1513 B.C.E., Jehova i wokim rot bilong kamapim sampela save moa bilong dispela tok hait. Em i wokim kontrak wantaim  ol tumbuna pikinini bilong Abraham, em lain Israel. Dispela kontrak bilong Lo Bilong Moses i no stap moa long nau, tasol em i bikpela samting insait long wok bilong Jehova long kamapim dispela Pikinini bilong promis. Olsem wanem em i bikpela samting? Tingim 3-pela samting. Namba wan, Lo i olsem banis i lukautim lain Israel. (Efesus 2:14) Ol stretpela lo bilong en i olsem banis i stap namel long ol Juda na ol man bilong narapela lain. Long dispela rot Lo i lukautim lain em Pikinini bilong promis bai kamap long en. Gutpela tru na Lo i lukautim lain Israel, olsem na dispela lain i stap yet inap long taim God i makim bilong Mesaia i mas kamap long lain Juda.

10 Namba tu, Lo i kamapim klia tru olsem i mas i gat man bilong baim bek ol manmeri. Lo i gutpela olgeta, na em i kamapim klia olsem ol man i gat sin ol i no inap bihainim tru olgeta tok bilong en. Olsem na Lo i mekim na ‘sin i kamap ples klia na i stap inap long taim dispela pikinini i kamap em bipo God i bin promis long givim ol samting long em.’ (Galesia 3:19) Lo i opim rot na ol animal ol i ofaim i rausim sin bilong ol man long dispela taim. Tasol Pol i tok, “blut bilong ol bulmakau man na bilong ol meme, em i no inap tru long rausim sin,” olsem na ol dispela ofa i piksa tasol bilong ofa bilong Krais long baim bek ol man. (Hibru 10:1-4) Olsem na long ol Juda i stap gut long God, kontrak bilong Lo i kamap ‘waspapa i bringim ol i kam long Krais.’Galesia 3:24.

11. Kontrak bilong Lo i opim rot long lain Israel i ken kisim wanem gutpela samting? Bilong wanem klostu olgeta bilong lain Israel i no kisim dispela gutpela samting?

11 Namba tri, dispela kontrak i opim rot long lain Israel i ken kisim gutpela samting tru. Jehova i tokim ol olsem sapos ol i stap gut long dispela kontrak, ol bai kamap ‘lain manmeri i mekim wok pris na lain tru bilong God.’ (Kisim Bek 19:5, 6) Ol namba wan lain bilong kamap pris long kingdom bilong heven i kam long Israel bilong skin. Tasol klostu olgeta bilong lain Israel ol i bikhet long kontrak bilong Lo, ol i sakim Pikinini bilong promis, em Mesaia, olsem na ol i no inap kisim dispela gutpela samting. Orait husat bai inapim namba bilong lain pris? Na olsem wanem dispela lain pris i poroman wantaim Pikinini bilong  promis? God bai kamapim ol dispela samting bilong tok hait long taim em yet i makim.

Kontrak Bilong Kingdom God i Wokim Wantaim Devit

12. Jehova i wokim wanem kontrak wantaim Devit? Dispela i givim wanem save moa long dispela tok hait bilong God?

12 Inap 1,000 yia samting paslain long Krais, Jehova i kamapim sampela save moa long dispela tok hait taim em i wokim narapela kontrak. Em i tok promis long gutpela King Devit: “Bai mi mekim wanpela pikinini man bilong yu i kamap king . . . na bai mi no larim wanpela samting i daunim em. . . . Na bai mi mekim ol man long lain bilong em tasol i kamap king oltaim oltaim.” (2 Samuel 7:12, 13; Song 89:3) Nau God i soim olsem Pikinini bilong promis bai kamap long lain bilong Devit. Tasol olsem wanem? Man bilong graun inap mekim wok king inap “oltaim”? (Song 89:20, 29, 34-36) Na kain king olsem inap kisim bek ol manmeri long sin na i dai?

13, 14. (a) Olsem Song 110 i tok, Jehova i mekim wanem tok promis long King em i bin makim? (b) Ol profet bilong Jehova i kamapim wanem save moa long Pikinini bai kamap bihain?

13 Holi spirit i kirapim Devit long tok: “Bikpela i tokim Bikpela bilong mi olsem, ‘Yu sindaun long han sut bilong mi inap mi putim ol birua bilong yu i stap aninit long yu.’ Bikpela i promis pinis long yu olsem, ‘Bai yu stap pris oltaim oltaim. Yu wankain pris olsem Melkisedek.’ Bikpela i tok tru olgeta na em i no inap senisim tok bilong en.” (Song 110:1, 4) Tok bilong Devit i makim stret Pikinini bilong promis, o Mesaia. (Aposel 2:35, 36) Dispela King bai i no stap long Jerusalem na mekim wok, em bai stap long heven long “han sut” bilong Jehova na bosim ol samting. Dispela bai givim namba long em long bosim kantri Israel na graun olgeta. (Song 2:6-8) Sampela samting moa i kamap ples klia. Tingim, Jehova i tok promis olsem Mesaia bai stap “pris . . . wankain pris olsem Melkisedek.” Olsem Melkisedek, husat i bin stap olsem king na pris long taim bilong Abraham, God bai makim dispela Pikinini long mekim wok King na Pris!Stat 14:17-20.

 14 Inap planti yia, Jehova i yusim ol profet bilong em bilong kamapim sampela save moa long dispela tok hait bilong em. Olsem: Aisaia i kamapim olsem dispela Pikinini bai i dai olsem ofa. (Aisaia 53:3-12) Maika i tok profet long ples mama bai karim Mesaia long en. (Maika 5:2) Daniel i tok profet long taim stret bilong Pikinini long kamap na i dai.Daniel 9:24-27.

Tok Hait i Kamap Ples Klia!

15, 16. (a) Olsem wanem “meri i karim” Pikinini Bilong Jehova? (b) Jisas i kisim wanem samting long papamama bilong em long graun? Dispela Pikinini bilong promis i kamap long wanem taim?

15 Ol dispela tok profet bai kamap tru olsem wanem, em i wanpela samting i stap hait i go inap long taim dispela Pikinini i kamap ples klia. Galesia 4:4 i tok: “Long taim stret God i bin makim, em i salim Pikinini bilong en i kam. Meri i karim em.” Long yia 2 B.C.E., ensel i tokim wanpela meri Juda i no bin slip wantaim man em nem bilong em Maria, olsem: “Harim. Yu bai kisim bel na karim wanpela pikinini man. Na yu mas kolim nem bilong en Jisas. Em bai i stap bikman. Na bai ol i kolim em Pikinini bilong God Antap Tru. Na God bai i putim em i stap king olsem tumbuna bilong en Devit. . . . Holi Spirit bai i kam long yu, na strong bilong God Antap Tru bai i karamapim yu. Olsem na dispela pikinini bihain bai yu karim, em bai i stap gutpela na stretpela man bilong God, na ol bai i kolim em Pikinini Bilong God.”Luk 1:31, 32, 35.

16 Bihain, Jehova i putim laip bilong Pikinini bilong em i stap long heven i go long bel bilong Maria, na bai meri inap karim em. Maria i gat sin. Tasol Jisas i no kisim sin long em, long wanem, em i “Pikinini Bilong God.” Na tu, papamama bilong Jisas long graun ol i tumbuna pikinini bilong Devit, olsem na long rot bilong ol Em i kisim ol samting pikinini bilong Devit inap kisim na ol samting lo i tok em i ken kisim. (Aposel 13:22, 23) Taim Jisas i kisim baptais long 29 C.E., Jehova i makim em long holi spirit na i tok: “Dispela em i Pikinini bilong mi. Mi laikim em tumas.” (Matyu 3:16, 17) Em nau, Pikinini i kamap pinis! (Galesia 3:16) Em taim bilong kamapim sampela save moa long dispela tok hait.2 Timoti 1:10.

17. Olsem wanem ol man i kisim sampela save moa long mining bilong Stat 3:15?

 17 Taim Jisas i mekim wok bilong em hia long graun, em i kamapim klia dispela snek Stat 3:15 i tok long en, em Satan, na lain bilong Satan em ol man na ensel i bihainim em. (Matyu 23:33; Jon 8:44) Bihain, em i kamap ples klia olsem wanem dispela lain bai bagarap na pinis olgeta. (KTH 20:1-3, 10, 15) Na meri i makim “Jerusalem i stap long heven,” em oganaisesen bilong Jehova long heven i gat ol ensel, olsem meri bilong Jehova. *Galesia 4:26; KTH 12:1-6.

Nupela Kontrak

18. Wanem wok bilong “nupela kontrak”?

18 Ating nambawan bikpela save bilong dispela tok hait i kamap klia long nait paslain long Jisas i dai, taim em i tokim ol gutpela disaipel bilong em long wanpela “nupela kontrak.” (Luk 22:20) Olsem kontrak bilong Lo Bilong Moses, dispela nupela kontrak bai kamapim ‘lain bilong mekim wok pris.’ (Kisim Bek 19:6; 1 Pita 2:9) Tasol dispela kontrak bai no kamapim wanpela lain bilong skin, nogat; em bai kamapim lain bilong spirit, “Israel tru bilong God,” em ol Kristen God i bin makim. (Galesia 6:16) Ol dispela man insait long nupela kontrak ol bai wok wantaim Jisas long blesim ol lain man!

19. (a) Bilong wanem nupela kontrak inap kamapim ‘lain bilong mekim wok pris’? (b) Bilong wanem Baibel i kolim ol Kristen God i bin makim olsem “nupela man”? Hamas bai mekim wok long heven wantaim Krais?

19 Tasol bilong wanem nupela kontrak inap kamapim wanpela ‘lain bilong mekim wok pris’ bilong blesim ol lain man? Long wanem, dispela kontrak i no kotim ol disaipel bilong Krais na tok ol i sinman, nogat; em i opim rot na ofa bilong Krais i ken rausim sin bilong ol. (Jeremaia 31:31-34) Taim ol i kamap stretpela man long ai bilong Jehova, em i kisim ol i kam insait long famili bilong em long heven na i makim ol long holi spirit. (Rom  8:15-17; 2 Korin 1:21) Long dispela rot ol i kisim ‘nupela laip i strongim ol long wetim ol gutpela samting ol i kisim long taim ol i stap long heven.’ (1 Pita 1:3, 4) Dispela kain bikpela namba i nupela samting tru long ol man, olsem na Baibel i kolim ol Kristen God i bin makim olsem “nupela man.” (2 Korin 5:17) Baibel i tok 144,000 manmeri bai mekim wok king long heven na bosim ol lain man God i bin kisim bek ol.KTH 5:9, 10; 14:1-4.

20. (a) Long 36 C.E., wanem narapela samting bilong dispela tok hait i kamap ples klia? (b) Husat bai kisim ol blesing God i tok promis long en long Abraham?

20 Olsem Jisas, ol dispela Kristen God i bin makim i kamap “pikinini bilong Abraham.” * (Galesia 3:29) Namba wan lain God i makim em ol Juda bilong skin. Tasol long 36 C.E., narapela samting bilong dispela tok hait i kamap ples klia: Ol man bilong narapela lain, olsem ol man i no Juda, ol tu inap kisim laip long heven. (Rom 9:6-8; 11:25, 26; Efesus 3:5, 6) Olsem wanem? Ol Kristen God i bin makim, ol tasol inap kisim ol blesing God i tok promis long en long Abraham? Nogat, long wanem, ofa bilong Jisas i helpim olgeta lain manmeri. (1 Jon 2:2) Bihain, Jehova i kamapim olsem “planti manmeri tru” em yumi no inap kaunim namba bilong ol, ol bai abrusim bagarap taim pasin nogut bilong graun bilong Satan i pinis. (KTH 7:9, 14) Na planti manmeri moa bai kirap bek na ol inap i stap oltaim long Paradais!Luk 23:43, NW; Jon 5:28, 29; KTH 20:11-15; 21:3, 4.

Savetingting Bilong God na Tok Hait

21, 22. Long wanem ol rot tok hait i kamapim klia savetingting bilong Jehova?

21 Dispela bikpela tok hait em i wanpela narakain samting tru i kamapim klia “gutpela tingting na save” bilong God. (Efesus 3:8-10) Jehova i bihainim savetingting taim em i mekim dispela tok hait, na bihain kamapim isi isi! Em i bihainim savetingting na i tingim skel bilong ol man long kisim save, na i larim ol i kamapim tingting tru i stap long bel bilong ol.Song 103:14.

 22 Jehova i soim bikpela savetingting bilong em taim em i makim Jisas long kamap King. Yumi inap bilip tru long Pikinini Bilong Jehova, winim olgeta man na ensel long heven na graun. Taim Jisas i stap olsem man bilong graun, em i karim kain kain hevi. Em i pilim tru ol hevi bilong ol man. (Hibru 5:7-9) Na olsem wanem long lain i wok king wantaim Jisas? Insait long planti handet yia, God i bin makim long holi spirit ol man na meri bilong olgeta kain lain na skin, tok ples, na sindaun. I no gat wanpela kain hevi em sampela bilong dispela lain i no bin karim na winim. (Efesus 4:22-24) Bai yumi amamas tru long stap aninit long wok bos bilong ol dispela king na pris i gat pasin marimari!

23. Ol Kristen i gat wanem gutpela wok bilong mekim long dispela tok hait bilong Jehova?

23 Aposel Pol i tok: “Long olgeta taim bipo dispela tok i stap hait, na olgeta lain manmeri i no bin save long en . . . i kamap ples klia pinis long ai bilong ol manmeri bilong God.” (Kolosi 1:26) Yes, ol Kristen Jehova i bin makim ol i bin kisim bikpela save long dispela tok hait, na ol i autim dispela save long planti milion manmeri. Yumi olgeta i gat gutpela wok tru bilong mekim! Jehova i bin kamapim dispela tok hait long ol samting em i tingting pinis long mekim. (Efesus 1:9) Yumi mas autim dispela gutpela tok hait long ol narapela man, na helpim ol long tingim bikpela savetingting bilong God Jehova!

^ par. 17 “Tok hait bilong . . . pasin bilong givim bel long God,” dispela tu i kamap klia long Jisas. (1 Timoti 3:16, NW) Inap longpela taim dispela samting i stap hait, olsem i gat man inap stap gut olgeta long Jehova o nogat. Jisas i kamapim bekim bilong dispela askim. Em i stap gut long Jehova, maski Satan i givim wanem wanem traim long em.Matyu 4:1-11; 27:26-50.

^ par. 20 Jisas i mekim tu kontrak wantaim dispela lain bilong ‘givim kingdom long ol.’ (Luk 22:29, 30) Jisas i mekim kontrak wantaim “liklik lain sipsip” bilong ol i mekim wok king wantaim em long heven olsem namba tu lain bilong pikinini bilong Abraham.Luk 12:32.