1, 2. Jehova i bin tingting pinis long kamapim wanem samting long de namba 7? Wanem samting i kamap long kirap bilong dispela de na dispela i traim savetingting bilong Jehova?

BAGARAP PINIS! Man na meri, em nambawan gutpela samting God i wokim long de namba 6, na wantu dispela gutpela samting i bagarap tru. Jehova i “lukim olgeta dispela samting” em i bin wokim, man na meri tu, na i tok em “i gutpela.” (Stat 1:31) Tasol long kirap bilong de namba 7, Adam tupela Iv i laik bihainim pasin bikhet bilong Satan. Nau ol i gat sin, pasin kranki, na ol bai dai.

2 I luk olsem ol samting Jehova i laik kamapim long de namba 7 i no inap kamap. Longpela bilong dispela de, olsem ol 6-pela de paslain long en, em planti tausen yia. Jehova i bin tok dispela de i holi, na taim dispela de i no pinis yet graun olgeta bai kamap wanpela paradais we ol manmeri i gutpela olgeta i pulap long en. (Stat 1:28; 2:3) Tasol bihain long pasin bikhet i bin kamap, olsem wanem dispela kain paradais inap kamap? God bai mekim wanem? Dispela em i bikpela traim, ating em i nambawan bikpela samting i traim savetingting bilong Jehova.

3, 4. (a) Bilong wanem ol samting Jehova i mekim taim pasin bikhet i kamap long Iden i kamapim klia gutpela savetingting bilong em? (b) Pasin daun i mas kirapim yumi long tingim wanem tok i tru taim yumi stadi long savetingting bilong Jehova?

3 Wantu Jehova i mekim sampela samting. Em i makim strafe ol bikhetman long Iden i mas kisim, na tu, em i tok long ol gutpela samting bai kamap bihain. Olsem: Em i tingting pinis long stretim ol hevi Adam na Iv i bin kamapim. (Stat 3:15) Ol samting Jehova i tingting pinis long mekim i kirap long Iden na i kam i kam planti tausen yia inap long nau, na bai go inap long bihain tru. Dispela samting i no narakain na bai man i no inap klia gut long en, tasol em i bikpela samting tru na man bilong ritim Baibel inap lusim planti yia bilong stadi long en na tingim  tingim long bel. Na tu, yumi ken bilip tru olsem samting Jehova i tingting pinis long mekim bai kamap gutpela. Em bai pinisim olgeta kain pasin nogut, sin, na i dai. Ol man i stap gut long God ol bai kamap gutpela olgeta. Olgeta dispela samting bai kamap paslain long de namba 7 i pinis, olsem na maski hevi i bin kamap, Jehova bai kamapim laik bilong em long graun na long ol manmeri long taim stret!

4 Kain savetingting olsem i kirapim yumi long daun na rispek tru long God, a? Aposel Pol i tok: ‘Olaman! Savetingting bilong God i daun tumas olsem solwara.’ (Rom 11:33) Taim yumi stadi long dispela pasin bilong God, pasin daun i mas kirapim yumi long tingim dispela bikpela tok i tru: Maski yumi givim bel long stadi long bikpela savetingting bilong Jehova, yumi inap kisim liklik save tasol long en. (Jop 26:14) Orait, pastaim yumi ken skelim mining bilong dispela narakain gutpela pasin.

Savetingting Bilong God Em Wanem Samting?

5, 6. Olsem wanem save na savetingting i poroman wantaim? Save bilong Jehova i bikpela olsem wanem?

5 Savetingting i no wankain olsem save. Ol kompiuta inap bungim planti save tru, tasol yumi no inap tok ol dispela masin i gat savetingting. Tasol savetingting na save i poroman wantaim. (Sindaun 10:14) Olsem: Sapos yu laik kisim sampela savetingting long pasin bilong oraitim wanpela bikpela sik, bai yu askim wanpela man i gat liklik save tasol long wok dokta? Ating nogat! Olsem na stretpela save i bikpela samting na bai man i ken kisim savetingting.

6 Jehova i gat bikpela save tru. Em i “King bilong oltaim,” na em wanpela tasol i bin stap inap oltaim. (KTH 15:3, NW) Na insait long ol dispela planti bilion yia, em i save long olgeta samting i bin kamap. Baibel i tok: “I no gat wanpela samting God i bin wokim, em inap hait long pes bilong God. Nogat tru. Olgeta samting i op olgeta na i stap ples klia tru long ai bilong God. Na God tasol bai i skelim olgeta pasin yumi mekim.” (Hibru 4:13; Sindaun 15:3) Jehova i bin wokim olgeta samting, olsem na em i save gut tru long ol samting em i bin kamapim, na em i bin lukim olgeta samting ol manmeri i bin mekim kirap long taim ol  i bin kamap. Em i skelim bel bilong olgeta man, na em i save long olgeta tingting na laik. (1 Stori 28:9) Jehova i bin wokim yumi bilong stap fri long skelim ol samting yumi laik mekim, na em i amamas taim em i lukim yumi makim ol gutpela rot bilong bihainim. Em i Man bilong “harim beten,” na em i save harim planti beten long wankain taim! (Song 65:2) Na Jehova i no inap lusim tingting long wanpela samting.

7, 8. Olsem wanem Jehova i kamapim pasin bilong pilim tru ol samting, pasin bilong skelim gut ol samting, na savetingting?

7 Jehova i no gat save tasol. Em i luksave tu long olsem wanem save bilong wanpela samting i helpim save bilong narapela samting, na olsem wanem pasin bilong skelim planti liklik samting i helpim bikpela tok long kamap ples klia. Em i save skelim gut ol samting, em i save wanem samting i gutpela na wanem samting i nogut, na bikpela samting o samting nating. Na em i no lukluk long skin tasol, em i save skelim gut bel bilong man. (1 Samuel 16:7) Jehova i pilim tru ol samting na i gat pasin bilong skelim gut ol samting, em ol pasin i bikpela samting tru, winim save. Tasol savetingting i winim olgeta dispela pasin.

8 Savetingting i bungim save, na pasin bilong skelim gut ol samting, na pasin bilong pilim tru ol samting, na i mekim wok long en. Sampela tok ol i bin raitim Baibel pastaim long en na ol i tanim olsem “savetingting” i makim “pasin bilong kamapim planti samting” o “savepasin.” Olsem na savetingting bilong Jehova i no wanpela tok nating tasol. Em i wok gut na i kamapim ol gutpela samting. Jehova i gat bikpela save na i pilim tru ol samting, olsem na oltaim em i save skelim gut ol samting em i laik mekim, na i kamapim ol dispela samting long nambawan gutpela rot. Dispela em i savetingting tru! Jehova i soim olsem tok bilong Jisas i tru. Em i tok: “Ol wok bilong God i soim olsem save [“savetingting,” NW] bilong en em i samting tru.” (Matyu 11:19) Ol samting Jehova i bin wokim long heven na graun i kamapim klia bikpela savetingting bilong em.

Ol Samting i Soim Savetingting Bilong God

9, 10. (a) Jehova i kamapim wanem kain savetingting? Olsem wanem em i kamapim? (b) Olsem wanem sel i kamapim klia savetingting bilong Jehova?

9 Olsem wanem? Sampela taim yu bin kirap nogut long  gutpela save bilong man i wokim ol naispela samting long han bilong em na ol dispela samting i wok gut? Dispela i wanpela kain gutpela savetingting. (Kisim Bek 31:1-3) Jehova yet i gat dispela kain savetingting na em i as bilong en. King Devit i tok long Jehova olsem: “Mi pret long yu, olsem na mi save litimapim nem bilong yu. Olgeta samting yu wokim i narakain na i nambawan tru. Mi save gut long dispela samting na mi pilim tru.” (Song 139:14) Taim yumi kisim sampela save moa long skin bilong man, bai yumi kirap nogut moa long savetingting bilong Jehova.

10 Olsem: Taim laip bilong yu i kirap, yu wanpela sel tasol—kiau bilong bel bilong mama bilong yu na melek bilong papa bilong yu i mekim na kiau i gat laip long en. Bihain liklik, dispela sel i bruk na i kamap planti. Bihain, taim yu kamap, yu gat 100 trilion sel. Ol sel i liklik tru. Olsem: Inap 10,000 sel inap i stap long het bilong liklik pin. Tasol olgeta wan wan sel i narakain samting tru em yumi kirap nogut long en. Sel i winim tru olgeta kain masin o faktori man inap wokim. Ol saientis i tok wanpela sel i olsem taun em banis i raunim—em i gat ol dua i gat was long en, rot bilong kisim ol samting i go i kam insait long en, rot bilong salim tok, ol haus pawa, ol faktori, rot bilong rausim pipia na klinim ol samting na mekim wok gen long en, ol samting bilong lukautim sel na em i no ken bagarap, na wanpela kain gavman i bosim ol samting insait long en. Na tu, sel inap wokim wankain sel olsem em yet insait long sampela aua tasol!

11, 12. (a) Wanem samting i mekim na ol sel bilong pikinini i stap blut yet i kamap narapela narapela kain? Olsem wanem dispela i stret wantaim Song 139:16? (b) Olsem wanem kru bilong man i soim olsem God i bin wokim yumi i “nambawan tru”?

11 Olgeta sel i no wankain. Taim pikinini i stap blut yet, ol sel i wok long kamap planti na kisim ol narapela narapela wok. Sampela bai kamap sel bilong rop wailis, ol narapela bai kamap sel bilong bun, masol, blut, o ai. Sel i gat samting i olsem laibreri i gat ol buk lo long en, ol i kolim DNA, na dispela i bosim ol sel na ol i kamap narapela narapela kain. Holi spirit i kirapim Devit long tokim Jehova olsem: “Ai bilong yu i lukim mi taim mi stap blut yet insait long bel bilong mama, na . . . yu raitim pinis olgeta  hap skin bilong mi long buk bilong yu.”Song 139:16NW.

12 Sampela hap bilong skin bilong man i narakain tru na i hatwok long save gut long en. Tingim kru bilong man. Sampela i tok kru i wanpela samting i hatwok tru long save gut long en, winim olgeta narapela samting long heven na graun. Kru i gat 100 bilion sel bilong rop wailis—em wankain namba olsem bilong ol sta i stap long galaksi bilong yumi. Olgeta dispela wan wan sel i putim planti tausen rop i go long ol narapela sel. Ol saientis i tok, kru bilong man inap holim save i stap long olgeta laibreri bilong graun, na kru inap bungim planti save tru, ating i no gat pinis bilong en. Maski ol saientis i bin stadi inap planti yia pinis long dispela “nambawan” samting God i bin wokim, ol i no ting ol bai inap kisim gut save long kru i wok olsem wanem.

13, 14. (a) Olsem wanem ol anis na ol narapela animal i soim olsem “savetingting” i stap long skin bilong ol? Dispela i lainim yumi long wanem samting long Man Bilong Wokim ol? (b) Bilong wanem yumi ken tok God i bin bihainim “savetingting” taim em wokim ol haus spaida samting?

13 Tasol skin bilong man i wanpela samting tasol i kamapim savetingting bilong Jehova long wokim ol samting. Song 104:24 i tok: “Bikpela, yu bin wokim planti samting. Yu gat bikpela save [“savetingting,” NW] na yu wokim olgeta dispela samting. Ol samting yu bin wokim i pulap tru long dispela graun.” Savetingting bilong Jehova i kamap ples klia long olgeta samting em i bin wokim. Olsem: Em i “putim savetingting” long skin bilong ol anis. (Sindaun 30:24, NW) Ol bikpela lain anis i save stretim gut tru wok bilong ol. Sampela lain anis i save lukautim, givim haus, na kisim kaikai long wanpela kain binatang, i olsem ol dispela binatang i bulmakau samting bilong ol. Sampela narapela anis i mekim wok bilong fama, ol i kamapim ol talinga samting. Planti narapela binatang na animal i gat lo i stap long skin bilong ol na dispela i kirapim ol long mekim ol narakain samting. Lang inap flai gut tru, ol gutpela balus ol man i wokim i no inap flai gut olsem. Ol pisin i flai i go long longwe hap, ol i stiaim raun bilong ol long rot bilong ol sta, o wanpela strong bilong graun i wok olsem magnet, o long rot bilong wanpela kain mep i stap long skin bilong ol. Ol saientis i bin lusim planti yia long skelim pasin bilong ol animal na binatang samting em wanpela  i bin putim lo long skin bilong ol. Man Bilong Putim Lo long skin bilong ol em i mas i gat bikpela savetingting!

14 Savetingting bilong Jehova long wokim ol samting i bin skulim ol saientis long planti samting. I gat sampela ensinia i save skelim gut ol animal na binatang samting, na ol i wok long bihainim pasin bilong ol animal na binatang long wokim ol samting. Olsem: Ating yu bin lukim haus spaida na yu kirap nogut long en. Tasol long ai bilong ol ensinia haus spaida i narakain samting tru. Ol dispela liklik rop i luk olsem ol i no strong tumas, tasol ol i strong tru. Ol rop i strong olsem wanem? Sapos ol rop bilong haus spaida i wankain sais olsem ol rop bilong umben bilong ol bikpela bot bilong kisim pis, orait dispela umben inap stopim bikpela balus i flai long antap! Yes, Jehova i bin bihainim “savetingting” taim em i wokim ol kain samting olsem.

Husat i wokim ol binatang na animal na “putim savetingting” long skin bilong ol?

Savetingting Long Ples Antap

15, 16. (a) Olsem wanem ol sta i kamapim klia savetingting bilong Jehova? (b) Olsem wanem wok bilong Jehova olsem Nambawan Komanda bilong bosim planti ensel i kamapim klia savetingting bilong dispela Bosman?

15 Savetingting bilong Jehova i kamap ples klia long ol samting i stap long heven na graun. Ol sta, em yumi bin stori gut long en long Sapta 5, ol i no stap nabaut nabaut long ples antap. Gutpela tru na Jehova i putim “ol lo” bilong skai, olsem na ol sta i stap long ples stret na i kamap ol lain sta o galaksi, na ol galaksi i bung na kamap ol grup galaksi, na ol dispela grup i bung gen na kamap ol traipela grup galaksi. (Jop 38:33) Olsem na yumi no kirap nogut long Jehova i kolim ol sta samting i stap antap olsem “lain ami”! (Aisaia 40:26) Tasol i gat narapela ami i kamapim gut moa savetingting bilong Jehova.

16 Olsem yumi stori pinis long Sapta 4, God i gat biknem olsem Jehova bilong ol bikpela lain ami, long wanem, em i Nambawan Komanda bilong lain ami bilong planti milion spirit. Dispela i kamapim klia strong bilong Jehova. Tasol olsem wanem dispela i kamapim savetingting bilong em? Tingim: Jehova na  Jisas i save wok long olgeta taim. (Jon 5:17) Olsem na yumi ken ting ol ensel bilong God Antap Tru, ol tu i save wok long olgeta taim. Na tingim, tingting bilong ol i sap tru na ol i gat bikpela strong, winim man. (Hibru 1:7; 2:7, Nupela Testamen na Ol Sam) Tasol ol i no stap nating, Jehova i bin givim ol dispela ensel gutpela wok i gat as bilong en—ol i “bihainim tok bilong en” na “bihainim laik bilong em”—inap planti bilion yia pinis. (Song 103:20, 21) Savetingting bilong dispela Bosman i bikpela tru!

Jehova “Wanpela Tasol i Gat Savetingting”

17, 18. Bilong wanem Baibel i tok Jehova “wanpela tasol i gat savetingting”? Bilong wanem savetingting bilong em i mas kirapim yumi long daun na rispek tru long em?

17 Olsem na yumi no kirap nogut long Baibel i litimapim tru savetingting bilong Jehova. Olsem: Baibel i tok Jehova “wanpela tasol i gat save [“savetingting,” NW].” (Rom 16:27) Savetingting bilong Jehova wanpela tasol i win olgeta. Em i as bilong olgeta gutpela savetingting. (Sindaun 2:6) Maski Jisas i gat bikpela savetingting, winim olgeta narapela man na ensel Jehova i bin wokim, Jisas i no bihainim savetingting bilong em yet, em i mekim ol tok Papa i tokim em long mekim.Jon 12:48-50.

18 Tingim tok aposel Pol i mekim long gutpela savetingting bilong Jehova: ‘Olaman! Ol gutpela pasin bilong God na savetingting bilong en i pulap tru, na i daun tumas olsem solwara! Yumi man i no inap tru long painim as bilong olgeta tingting bilong en.’ (Rom 11:33) Taim Paul i tok “olaman,” em i kamapim bel bilong em—em i kamapim pasin bilong daun na rispek tru long God. Tok Grik em i raitim bilong makim “daun tumas” i kain olsem tok i makim hul i no gat as. Olsem na tok bilong Pol i helpim yumi long wokim piksa long tingting. Taim yumi tingim savetingting bilong Jehova, i olsem yumi lukluk i go insait long wanpela hul i no gat as, long ples i go daun tru na i traipela stret em yumi no inap klia gut long bikpela bilong en, o kamapim ol mak bilong en, o wokim mep bilong olgeta liklik liklik hap bilong en. (Song 92:5) Dispela i kirapim yumi long mekim pasin daun, a?

19, 20. (a) Bilong wanem tarangau i makim stret savetingting bilong God? (b) Olsem wanem Jehova i bin soim olsem em inap save long ol samting bai kamap bihain?

 19 Jehova “wanpela tasol i gat savetingting” long narapela rot tu: Em wanpela tasol inap save long ol samting bai kamap bihain. Tingim, Jehova i toktok long tarangau inap lukluk i go longwe bilong makim savetingting bilong em. Hevi bilong wanpela kain tarangau (golden eagle) em 5 kilo, tasol ai bilong em i bikpela, winim ai bilong man i bikpela pinis. Dispela tarangau inap lukim gut ol samting, taim em i flai antap em inap lukim ol liklik abus i stap longwe inap planti handet mita, o i stap longwe inap sampela kilomita! Wanpela taim Jehova yet i tok long tarangau olsem: “Maski abus i stap longwe, ol i save lukim.” (Jop 39:29) Na olsem tasol, Jehova inap lukluk i go “longwe”—long taim bilong bihain tru!

20 Baibel i gat planti samting i soim olsem dispela tok em i tru. Baibel i gat planti handet tok profet. Baibel i tok profet long husat bai winim woa, na ol bikpela gavman bilong graun i kamap na bihain i pundaun, na ol samting ol komanda bilong ami bai mekim bilong pait—sampela tok profet olsem Baibel i mekim planti handet yia paslain long samting i kamap.Aisaia 44:25–45:4; Daniel 8:2-8, 20-22.

21, 22. (a) Bilong wanem i no gat as long ting olsem Jehova i save pinis long ol rot yu bai makim bilong bihainim? Stori long dispela. (b) Olsem wanem yumi save, savetingting bilong Jehova i kirapim em long sori long man na pilim tingting bilong em?

 21 Tasol olsem wanem? Dispela i makim olsem God i save pinis long ol rot yu bai makim bilong bihainim? Sampela man husat i tok God i makim pinis ol samting i mas painim man, ol i tok bekim bilong dispela askim em yes. Tasol dispela tingting i daunim savetingting bilong Jehova, long wanem, i olsem em i no inap bosim save bilong em long lukim ol samting bai kamap bihain. Olsem: Sapos yu gat nambawan gutpela nek bilong singsing, yu ting dispela bai mekim na yu mas singsing long olgeta taim? Nogat tru! Na olsem tasol, Jehova inap save long ol samting bai kamap bihain, tasol em i no mekim wok long dispela save long olgeta taim. Sapos em i mekim wok long dispela save, dispela inap pasim yumi long stap fri long makim ol samting yumi laik mekim, em wanpela gutpela presen Jehova i no inap tekewe long yumi.Lo 30:19, 20.

22 Na samting i nogut moa, dispela tingting olsem God i makim pinis ol samting i mas painim man, i makim olsem savetingting bilong Jehova i no save sori long man, o pilim tingting bilong em. Tasol dispela i no tru! Baibel i tok “savetingting i stap long bel” bilong Jehova. (Jop 9:4, NW) Planti taim Baibel i kolim dispela tok “long bel” bilong makim ol samting i stap insait tru long man, olsem ol tingting i kirapim em long mekim ol samting, na ol samting em i pilim long bel, olsem laikim tru narapela. Olsem na pasin laikim i stiaim savetingting bilong Jehova na ol narapela pasin tu bilong em.1 Jon 4:8.

23. Bikpela savetingting bilong Jehova i mas kirapim yumi long mekim wanem?

23 Yumi inap bilip tru long savetingting bilong Jehova. Em i winim tru savetingting bilong yumi yet, olsem na Baibel i tokim yumi olsem: “Yu mas bilip strong long Bikpela. Yu no ken ting save bilong yu yet inap helpim yu. Long olgeta samting yu mekim, yu mas tingting strong long Bikpela na yu mekim, na em bai i soim yu stretpela rot long bihainim.” (Sindaun 3:5, 6) Nau yumi ken skelim savetingting bilong Jehova na bai yumi ken go klostu moa long God bilong yumi i gat olgeta savetingting.