Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Go Klostu long Jehova

 SAPTA 20

‘Em i Gat Savetingting’—Tasol Em i Gat Pasin Daun

‘Em i Gat Savetingting’—Tasol Em i Gat Pasin Daun

1-3. Bilong wanem yumi ken bilip tru olsem Jehova i gat pasin daun?

PAPA i laik skulim liklik pikinini bilong em long wanpela bikpela samting. Em i laik bai tok bilong em i go insait tru long bel bilong pikinini. Papa i mas toktok long wanem kain pasin? Bai em i sanap klostu long pikinini na mekim hatpela tok long pasin i pretim em? O bai em i lindaun na toktok isi long gutpela pasin? Papa i gat savetingting na pasin daun bai i gat laik long toktok isi.

2 Jehova i wanem kain Papa—em i gat pasin antap o pasin daun, hatpela pasin o pasin isi? Jehova i gat olgeta save na olgeta savetingting. Tasol olsem wanem? Yu bin lukim olsem ol man i gat save na i sap long tingting, planti taim dispela i no helpim ol long bihainim pasin daun? Olsem Baibel i tok, ‘save i kirapim pasin bilong bikhet.’ (1 Korin 3:19; 8:1) Tasol Jehova i gat ‘savetingting,’ na em i gat pasin daun tu. (Jop 9:4) Namba na glori bilong Jehova i bikpela tru, tasol em i no gat pasin antap. Bilong wanem i olsem?

3 Jehova i holi. Pasin antap o hambak em i wanpela pasin i mekim man i doti, olsem na Jehova i no gat dispela pasin. (Mak 7:20-22) Na tu, lukim tok em profet Jeremaia i mekim long Jehova: “Oltaim yu [Jehova] bai tingim mi na lindaun tru klostu long mi.” * (Krai 3:20, NW) Tingim dispela! Jehova, em Bikpela King bilong heven na graun, em i redi long “lindaun tru” o daunim em yet na bai em i ken mekim gut long dispela man i gat sin. (Song 113:7) Yes, Jehova i gat pasin daun. Tasol olsem wanem God i kamapim pasin daun? Olsem wanem dispela pasin i  poroman wantaim savetingting? Na bilong wanem em i bikpela samting long yumi?

Rot Jehova i Kamapim Pasin Daun

4, 5. (a) Pasin daun em i wanem samting? Olsem wanem man i kamapim dispela pasin? Bilong wanem yumi no ken ting pasin daun i makim olsem man i no strong o em i gat pasin bilong sem? (b) Olsem wanem Jehova i soim olsem em i gat pasin daun taim em i mekim ol samting long Devit? Olsem wanem pasin daun bilong Jehova i bikpela samting long yumi?

4 Pasin daun i olsem man i daunim em yet, i no hambak, na i no gat pasin antap. Em i wanpela pasin i stap long bel bilong man, na i kamapim ol pasin olsem pasin isi, i no les kwik, na isi long ol man. (Galesia 5:22, 23) Tasol yumi no ken ting ol dispela pasin God i laikim i makim olsem man i no gat strong o em i gat pasin bilong sem. Ol i no pait wantaim stretpela kros bilong Jehova o pasin bilong em long yusim strong bilong em long bagarapim ol samting. Nogat. Long rot bilong pasin daun na pasin isi bilong em, Jehova i soim bikpela strong bilong em long bosim gut bel bilong em yet. (Aisaia 42:14) Olsem wanem pasin daun i poroman wantaim savetingting? Wanpela buk i stori long Baibel, em i tok: “Pasin daun em . . . olsem man i no tingim em yet  na em i bikpela samting tru bilong olgeta savetingting.” Olsem na man i no gat pasin daun, em i no gat savetingting. Pasin daun bilong Jehova i helpim yumi olsem wanem?

Papa i gat savetingting i mekim pasin daun na pasin isi long ol pikinini bilong em

5 King Devit i singsing long Jehova: “Yu givim mi hap plang bilong yu na mi hait i stap baksait long en. Yu bin holim han bilong mi na mi sanap strong. Yu bin bekim singaut bilong mi, olsem na mi gat biknem long ai bilong ol manmeri [“pasin daun bilong yu bai givim biknem long mi,” NW].” (Song 18:35) I olsem Jehova i bin lindaun na bai em i ken helpim dispela man i gat pasin kranki, olsem was long em na lukautim em long olgeta de. Devit i save olsem bilong em i no ken bagarap—na bihain kisim biknem olsem wanpela king—olgeta dispela samting bai kamap, long wanem, Jehova i amamas long daunim Em yet olsem. Tru tumas, bai i no gat wanpela bilong yumi bai abrusim bagarap sapos Jehova i no gat pasin daun na i no laik daunim em yet bilong em i ken helpim yumi olsem gutpela Papa i gat pasin isi.

6, 7. (a) Olsem wanem yumi ken tok Jehova i gat pasin daun? (b) Olsem wanem pasin isi i poroman wantaim savetingting? Husat i stap olsem nambawan gutpela piksa long dispela samting?

6 Pasin daun em i wanpela gutpela pasin ol man i stap gut long God ol i ken kisim. Dispela pasin i poroman wantaim savetingting. Sindaun 11:2 i tok: “Ol man i gat gutpela tingting i save daunim ol yet.” Tasol Baibel i no tok Jehova i gat pasin daun wankain olsem ol man i save mekim. Bilong wanem? Tru, God i no save hambak. Tasol taim Baibel i tok long man i gat pasin daun, dispela i makim olsem man i save long mak bilong strong bilong em yet long mekim ol samting. God i Gat Olgeta Strong em inap mekim olgeta samting, tasol em i tingim ol stretpela lo bilong em na em i pasim em yet long mekim sampela samting. (Mak 10:27; Taitus 1:2) Na tu, em i God Antap Tru, na i no gat wanpela i stap bos bilong em. Olsem na yumi no ken tok Jehova i gat pasin daun olsem ol man i save mekim.

7 Tasol Jehova i gat pasin daun, long wanem, em i amamas long mekim ol samting long ol man bilong graun na long dispela rot em i daunim em yet. Jehova i gat pasin isi tu. Em i lainim ol wokman bilong em olsem pasin isi em i bikpela samting  bilong savetingting. Olsem na Baibel i tok long “pasin isi em savetingting i as bilong en.” (Jems 3:13, NW) Jehova i stap olsem gutpela piksa long dispela samting. Orait nau yumi ken stori long dispela.

Jehova i Tilim Wok na Putim Yau

8-10. (a) Jehova i amamas long putim yau long tok bilong man na tilim wok i go long ol narapela, bilong wanem dispela i narapela kain? (b) God i Gat Olgeta Strong i bin mekim wanem long ol ensel na dispela i soim olsem em i gat pasin daun?

8 Jehova i amamas long putim yau long tok bilong man na long tilim sampela wok i go long ol narapela, na dispela i kamapim klia olsem em i gat pasin daun. Yumi kirap nogut long em i putim yau long tok bilong ol man; i no olsem narapela i mas helpim em o givim gutpela tingting long em. (Aisaia 40:13, 14; Rom 11:34, 35) Tasol planti taim Baibel i soim olsem Jehova i save daunim em yet olsem.

9 Tingim wanpela bikpela samting i bin kamap long laip bilong Abraham. Tripela man i kam lukim Abraham, na wanpela em i kolim olsem Jehova. Dispela tripela man i ensel, tasol wanpela bilong ol i kam long nem bilong Jehova na i mekim ol samting long nem bilong Em. Taim dispela ensel i toktok na mekim ol samting, i olsem Jehova i toktok na mekim ol samting. Long dispela rot Jehova i tokim Abraham olsem Em i bin harim bikpela “tok moa i kamap long ol kain kain pasin nogut tru i wok long kamap long Sodom na Gomora.” Jehova i tok: “Olsem na bai mi go daun na lukim pasin ol dispela manmeri i mekim. Na bai mi ken save, ol dispela tok mi harim pinis, em i tru o nogat.” (Stat 18:3, 20, 21) Tok bilong Jehova i no makim olsem God i Gat Olgeta Strong em yet bai “go daun.” Nogat. Em i salim gen ol ensel bilong stap olsem mausman bilong em. (Stat 19:1) Bilong wanem em i mekim olsem? Jehova inap lukim olgeta samting, olsem na yu ting em yet i no inap “save” long ol samting i kamap long dispela hap? Em inap save. Tasol long pasin daun Jehova i givim wok long ol dispela ensel long skelim ol samting i wok long kamap na long lukim Lot na famili bilong em long Sodom.

10 Na tu, Jehova i save kisim tingting bilong ol narapela. Wanpela  taim em i askim tingting bilong ol ensel long rot bilong daunim king nogut, Ahap. I no olsem narapela i mas helpim Jehova na givim tingting long em. Nogat. Tasol em i bihainim tingting bilong wanpela ensel na makim ensel long mekim olsem em i tok. (1 King 22:19-22) Jehova i gat pasin daun tru, a?

11, 12. Olsem wanem Abraham i kisim save long pasin daun bilong Jehova?

11 Maski ol i sinman, Jehova i amamas long putim yau long tok bilong ol man husat i laik kamapim ol samting ol i tingting planti long en. Olsem: Namba wan taim Jehova i tokim Abraham olsem Em i tingting long bagarapim taun Sodom na Gomora, dispela gutpela man i tingting planti. Abraham i tok, “em i no gutpela pasin,” na em i tok moa: “Jas bilong olgeta graun, em i mas bihainim stretpela pasin.” Em i askim Jehova olsem sapos i gat 50 gutpela man i stap long dispela tupela taun, em bai bagarapim ol taun o nogat. Jehova i tokim em olsem Em bai no bagarapim. Tasol Abraham i askim gen, em i daunim namba bilong ol gutpela man i go long 45, na 40, na i go olsem. Maski Jehova i tok em bai no bagarapim ol taun, Abraham i givim askim yet i go inap long em i daunim namba i go long 10. Ating Abraham i no klia yet long pasin marimari bilong Jehova i bikpela olsem wanem. Tasol Jehova i no les kwik na long pasin daun em i larim pren na wokman bilong em Abraham long kamapim tingting bilong em.Stat 18:23-33.

12 Hamas man husat i bin go long bikpela skul bai stap isi na putim gut yau long tok bilong wanpela man i no smat long tingting olsem ol? * God i mekim olsem na long dispela rot em i soim bikpela pasin daun bilong em. Taim Jehova na Abraham i toktok, Abraham i kisim save tu olsem Jehova i “no save belhat kwik.” (Kisim Bek 34:6) Ating Abraham i save i no stret long em i skelim ol samting God Antap Tru i laik mekim, olsem na em i tok tupela taim olsem: “Bikpela, yu no ken kros.” (Stat 18:30, 32) Yumi save, Jehova i no kros. Em i gat “pasin isi em savetingting i as bilong en.”

 Jehova i Save Isi Long Ol Man

13. Long Baibel dispela tok ‘isi long ol man’ inap makim wanem samting? Bilong wanem dispela tok i makim gut Jehova?

13 Pasin daun bilong Jehova i kamap ples klia long wanpela narapela gutpela pasin—em i save isi long ol man. Planti man bilong graun i no gat dispela pasin. Jehova i amamas long putim yau long tok bilong man em i bin wokim, na tu, em i amamas long bihainim tingting bilong ol sapos dispela i no pait wantaim ol stiatok bilong em. Long Baibel dispela tok “isi long ol man” inap makim pasin bilong orait long bihainim tingting bilong narapela. Dispela pasin tu i olsem wanpela mak bilong savetingting bilong God. Jems 3:17 i tok: ‘Savetingting i kam long God, i save isi long ol man.’ Olsem wanem Jehova husat i gat olgeta savetingting i save isi long ol man? Wanpela samting, em i redi long senisim rot bilong em long mekim ol samting. Tingim, nem bilong Jehova i lainim yumi olsem em inap kamap wanem wanem kain em i laik kamap bilong inapim ol samting em i tingting pinis long mekim. (Kisim Bek 3:14, NW) Dispela i soim olsem em i gat pasin bilong senisim rot bilong em long mekim ol samting na isi long ol man, a?

14, 15. Driman bilong Esekiel long traipela karis bilong Jehova i lainim yumi long wanem samting bilong oganaisesen bilong Jehova long heven? Olsem wanem em i narapela kain long ol oganaisesen bilong ol man?

14 I gat wanpela stori bilong Baibel i helpim yumi long save gut long pasin bilong Jehova long senisim rot bilong em long mekim ol samting. Profet Esekiel i driman long oganaisesen bilong Jehova long heven, em ol ensel. Em i lukim wanpela traipela karis em oltaim Jehova i bosim raun bilong en. Wokabaut bilong dispela karis i narapela kain. Ol traipela wil bilong en i gat fopela sait na i pulap long ol ai na ol ai inap lukluk long olgeta hap, na karis inap senisim rot bilong en wantu tasol, em i no gat wok long stop o tanim pastaim. Na dispela traipela karis i no hatwok long tanim i go i kam, olsem ol ka samting ol man i wokim. Wantu dispela karis inap spit i go, na em inap senisim rot bilong en wantu na tanim i go long narapela sait olgeta! (Esekiel 1:1, 14-28) Yes, oganaisesen bilong Jehova—olsem Jehova yet—em inap tru long senisim rot bilong en long mekim ol samting,  na em i redi taim sampela senis i kamap na em i mas mekim olsem.

15 Ol man inap traim tasol long bihainim dispela nambawan gutpela pasin bilong senisim rot bilong ol long mekim ol samting. Planti man na ol oganaisesen bilong ol i strong long bihainim wanpela rot tasol na i no laik senisim, na ol i no laik bihainim tingting bilong narapela. Olsem: Ating sais na strong bilong traipela sip o tren i bikpela tru. Tasol yu ting sip o tren inap mekim ol samting taim sampela senis i kamap wantu tasol? Sapos wanpela samting i pundaun long rot bilong tren, tren i no inap tanim i go long narapela rot. Na em i no inap stop wantu tasol. Taim man i putim brek bilong hevipela tren, tren bai go yet klostu 2-pela kilomita na bihain em i stop! Na i wankain long traipela sip, taim man i pasim ensin bilong sip, sip bai go yet inap 8-pela kilomita. Maski man i putim gia bilong ol ensin long rives, sip bai go yet inap 3-pela kilomita! Na i wankain long ol oganaisesen bilong ol man, ol i no laik senisim rot bilong ol long mekim ol samting na ol i no laik bihainim tingting bilong ol narapela. Pasin antap i mekim na planti man i no laik senisim rot bilong ol long mekim ol samting taim sampela samting i kamap. Dispela kain pasin i bin mekim na sampela kampani na gavman i pundaun. (Sindaun 16:18) Yumi ken amamas tru long Jehova na oganaisesen bilong em i no olsem ol oganaisesen bilong ol man!

Rot Bilong Jehova Long Kamapim Pasin Bilong Isi Long Man

16. Olsem wanem Jehova i isi tru long Lot paslain long bagarap bilong Sodom na Gomora?

16 Tingim gen bagarap bilong Sodom na Gomora. Lot na famili bilong em i kisim ol tok long ensel bilong Jehova long ol samting ol i mas mekim: “Yupela i mas ran i go antap long ol maunten.” Tasol Lot i no laikim dispela tok. Em i tok: “Sori, Bikpela, mi no inap mekim olsem yu tok.” Lot i ting em bai dai sapos em i mas ranawe i go long ol maunten, olsem na em i askim God long em na famili bilong em i ken ranawe i go long wanpela taun i stap klostu, em Soar. Tingim, Jehova i bin  tingting long bagarapim dispela taun. Na tu, i no gat as na Lot i mas pret. Jehova inap lukautim Lot na em i stap laip long ol maunten! Tasol Jehova i orait long bihainim tok bilong Lot na em i no bagarapim Soar. Ensel i tokim Lot: “Em i orait. Bai mi no bagarapim dispela taun.” (Stat 19:17-22) Jehova i isi tru long Lot, a?

17, 18. Taim Jehova i mekim ol samting long ol Ninive, olsem wanem em i soim em i save isi long ol man?

17 Oltaim Jehova i save mekim pasin i stret na pasin marimari long man i tanim bel tru. Tingim ol samting i kamap taim God i salim profet Jona i go long taun Ninive i gat pasin nogut na pasin bilong pait na bagarapim man. Taim Jona i wokabaut long ol rot bilong Ninive, tok bilong God em i autim i klia tru: Dispela bikpela taun bai bagarap bihain long 40 de. Tasol bikpela senis i kamap. Ol Ninive i tanim bel!Jona, sapta 3.

18 Yumi kisim gutpela save taim yumi skelim ol samting Jehova i mekim taim dispela senis i kamap na skelim ol samting Jona i mekim. Long dispela taim Jehova i redi long senisim tingting na em i kamap Man Bilong Lusim Rong na i no kamap wanpela “strongpela soldia tru.” * (Kisim Bek 15:3) Tasol Jona i no laik senisim tingting na i no laik marimari long ol man. Em i no bihainim pasin bilong Jehova long isi long ol man, nogat; em i olsem tren o traipela sip yumi bin stori long en. Em i bin autim tok long bagarap bai painim dispela taun, olsem na taun i mas bagarap! Tasol Jehova i stap isi na lainim dispela profet i save les kwik, long pasin bilong isi long ol man na pasin marimari.Jona, sapta 4.

Jehova i mekim pasin isi long yumi na i save long mak bilong strong bilong yumi

19. (a) Bilong wanem yumi ken save tru olsem Jehova bai tingim mak bilong strong bilong yumi? (b) Olsem wanem Sindaun 19:17 i soim olsem Jehova i wanpela Bos i ‘save isi long ol man’ na i gat pasin daun?

19 Jehova i tingim mak bilong strong bilong yumi na i isi long yumi. King Devit tok: “Em i save olsem em i bin kisim graun na wokim yumi na em i tingim yumi i olsem das tasol.” (Song 103:14) Jehova i save gut long ol samting yumi no inap mekim  na ol pasin kranki bilong yumi, winim yumi yet. Em i no save tokim yumi long mekim ol samting yumi no inap mekim. Baibel i tok long ol bos i ‘save isi long ol man’ ol i narapela kain long “ol bos nogut.” (1 Pita 2:18) Jehova i wanem kain Bos? Sindaun 19:17 i tok: “Sapos yu marimari long rabisman na yu givim samting long em, i olsem yu larim Bikpela i dinau long yu.” Tru tumas, wanpela gutpela bos i isi long ol man, em tasol bai tingim olgeta gutpela pasin man i mekim bilong helpim ol man nating. Na i no dispela samting tasol, dispela ves i kamapim tu olsem Man Bilong Wokim heven na graun i ting, i olsem em i gat dinau long ol man i mekim ol gutpela pasin marimari long ol narapela! Dispela kain pasin daun i nambawan tru.

20. Olsem wanem yumi ken bilip olsem Jehova i save harim beten bilong yumi?

20 Jehova i mekim stretpela pasin na em i isi long ol man taim em mekim ol samting long ol wokman bilong em long nau. Taim yumi bilip na beten long em, em i save harim. Na maski em i no save salim ol ensel i kam toktok long yumi, yumi no ken ting em i no harim beten bilong yumi. Taim aposel Pol i askim ol wanbilip long ol “i mas prea long God” long em i ken lusim kalabus, em i tok moa: “Na bai mi ken i kam bek long yupela kwiktaim.” (Hibru 13:18, 19) Olsem na beten bilong yumi inap kirapim Jehova long mekim ol samting em i no bin tingting long mekim!Jems 5:16.

21. Yumi no ken ting pasin daun bilong Jehova bai kirapim em long mekim wanem? Yumi mas save long wanem samting bilong em?

 21 Ol pasin i kamapim pasin daun bilong Jehova—pasin isi, amamas long putim yau, i no les kwik, isi long ol man—ol dispela pasin i no mekim na Jehova i kalapim ol stretpela stiatok bilong em. Ol pris pasto bilong Kristendom inap ting ol i isi long ol man taim ol i mekim ol tok ol man i gat laik long harim na i daunim ol lo bilong Jehova long stretpela pasin. (2 Timoti 4:3) Tasol pasin bilong ol man long kalapim ol lo bilong inapim laik bilong ol yet, dispela i no stret wantaim pasin bilong God long isi long ol man. Jehova em i holi; na em i no inap tru long paulim ol stretpela lo bilong em. (Wok Pris 11:44) Olsem na yumi mas laikim tru pasin bilong Jehova long isi long ol man, long wanem, em i kamapim klia olsem em i gat pasin daun. Yumi amamas tru long God Jehova, em Man i gat savetingting i winim olgeta long heven na graun, em i gat pasin daun tu. Em i gutpela samting tru long i go klostu long dispela kain nambawan gutpela God i gat pasin isi, i no save les kwik, na i isi long ol man!

^ par. 3 Ol kuskus bilong bipo, ol i kolim Soferim, i senisim tok bilong dispela ves bilong makim olsem Jeremaia, na i no Jehova, i lindaun tru. Ating ol i ting i no stret long tok God i mekim dispela kain pasin daun. Olsem na planti Baibel i no kamapim stret bikpela tok bilong dispela naispela ves. Tasol Baibel The New English Bible i kamapim stret tok Jeremaia i mekim long God: “Tingim, plis tingim, na lindaun i kam long mi.”

^ par. 12 Baibel i soim olsem pasin bilong no ken les kwik i narapela kain olgeta long pasin hambak. (1 Pita 5:5) Jehova i no les kwik na dispela tu i soim olsem em i gat pasin daun.2 Pita 3:9.

^ par. 18 Long Song 86:5, Baibel i tok Jehova i ‘gutpela tru na i save rausim sin.’ Taim ol i tanim dispela song long tok Grik, ol i tanim dispela tok “rausim sin” olsem e·pi·ei·kesʹ, o “isi long ol man.”