Savetingting em i wanpela samting i dia tumas em yu inap painim, winim gol na silva. Jehova wanpela tasol i as bilong en. Long dispela hap bai yumi skelim gut savetingting bilong God Jehova. Gutpela man Jop i bin tok long em olsem: “Savetingting i stap long bel bilong em.”—Jop 9:4, “NW.”