1, 2. (a) Planti man i ting wanem samting i no inap kamap? Baibel i tok yumi inap mekim wanem? (b) Abraham inap i stap klostu long husat? Bilong wanem em inap i stap olsem?

YU BAI pilim olsem wanem sapos Man bilong wokim heven na graun i makim yu na tok, “Dispela em i pren bilong mi”? Ating planti man bai ting kain samting olsem i no inap kamap. Olsem wanem man nating inap kamap pren bilong God Jehova? Tasol Baibel i tok yumi inap tru long i go klostu long God.

2 Abraham bilong bipo i bin stap klostu long God. Jehova i tok dispela bilipman em i “pren bilong mi.” (Aisaia 41:8) Yes, Jehova i tok Abraham em i pren bilong em. Abraham “i bilip long God,” na long dispela as em i ken pas gut wantaim God. (Jems 2:23) Long nau tu, Jehova i painim rot bilong “laikim tumas” ol manmeri i mekim wok bilong em, long wanem, ol i laikim em tru. (Lo 10:15) Baibel i tok: “Yupela i mas i go klostu tru long God, na em bai i kam klostu tru long yupela.” (Jems 4:8) Dispela ves i gat tok promis long en na i singautim yumi long mekim sampela samting.

3. Jehova i singautim yumi long mekim wanem? Em i tok promis long mekim wanem?

3 Jehova i singautim yumi long i go klostu long em. Em i redi na amamas long kisim yumi olsem pren bilong em. Na em i tok promis olsem sapos yumi mekim ol samting bilong i go klostu long em, em bai mekim wankain samting. Em bai kam klostu long yumi. Olsem na yumi inap mekim wanpela gutpela samting tru—yumi inap kamap “pren tru” bilong Jehova. * (Song 25:14) Pasin bilong i stap “pren tru” i makim olsem yu inap  toktok gut wantaim wanpela gutpela pren na kamapim bel bilong yu.

4. Wanem kain man i gutpela pren tru? Olsem wanem Jehova i kamapim klia em i kain gutpela pren olsem long ol man i go klostu long em?

4 Olsem wanem? Yu gat wanpela gutpela pren tru yu inap toktok gut wantaim em na kamapim bel bilong yu? Kain pren olsem i save tingim yu tru. Yu bilip long em, long wanem, em i stap gut long yu. Ol amamas yu kisim i go bikpela moa taim yu stori long ol dispela samting long em. Em i putim gut yau taim yu kamapim ol bel hevi bilong yu, na dispela i helpim yu long karim hevi. Na maski i luk olsem ol narapela i no pilim hevi bilong yu, em i save pilim. Na olsem tasol taim yu go klostu long God, bai yu kisim wanpela gutpela Pren i laikim yu tru, na i tingim yu, na i save gut long yu. (Song 103:14; 1 Pita 5:7) Yu inap kamapim long em ol tingting i stap insait tru long bel bilong yu, long wanem, yu save em i stap gut long ol man i stap gut long em. (Song 18:25) Tasol God yet i bin stretim rot long yumi ken kamap pren tru bilong em, i no gat narapela rot bilong mekim olsem.

Jehova i Opim Rot

5. Jehova i mekim wanem na yumi inap i go klostu long em?

5 Sapos yumi no kisim helpim, yumi ol sinman i no inap i go klostu long God. (Song 5:4) Aposel Pol i tok: “Yumi stap yet olsem ol manmeri bilong mekim sin, na Krais i dai bilong helpim yumi. Long dispela pasin God i bin soim yumi olsem, em i laikim yumi moa yet.” (Rom 5:8) Yes, Jehova i bin stretim rot na bai Jisas i “givim laip bilong em bilong baim bek planti manmeri.” (Matyu 20:28) Bilip bilong yumi long dispela pe bilong baim bek ol man i mekim na yumi inap i go klostu long God. God “i bin laikim yumi pastaim,” olsem na em i stretim rot long yumi inap kamap pren bilong em.—1 Jon 4:19.

6, 7. (a) Olsem wanem yumi save Jehova i no wanpela God i stap hait na i no gat rot long save long em? (b) Long wanem ol rot Jehova i bin kamapim em yet?

6 Jehova i bin mekim narapela samting tu: Em i bin kamapim em yet long yumi. Bilong yumi ken pas gut wantaim wanpela  pren, yumi mas save gut long em, na amamas long ol pasin bilong em. Olsem na sapos Jehova em i wanpela God i stap hait na i no gat rot long save long em, bai yumi no inap i go klostu long em. Tasol em i no haitim em yet, nogat; em i laik bai yumi save long em. (Aisaia 45:19) Na tu, olgeta man inap kisim save long ol samting bilong God em yet i save kamapim, na ol man em ol narapela i ting ol i man nating, ol tu inap kisim dispela save.—Matyu 11:25.

Jehova i bin kamapim em yet long rot bilong ol samting em i bin wokim na long rot bilong Tok bilong em

7 Olsem wanem Jehova i bin kamapim em yet long yumi? Ol samting em i bin wokim i soim sampela pasin bilong em—bikpela strong, gutpela savetingting, na bikpela pasin laikim bilong em. (Rom 1:20) Jehova i kamapim em yet long rot bilong ol samting em i bin wokim, tasol i no long dispela rot tasol. Em i Bikpela Man Bilong Toktok Gut Wantaim, na em i kamapim ol rait i stori long ol samting bilong em yet long Tok bilong em, Baibel.

Tingim Ol Gutpela Pasin Bilong Jehova

8. Yumi gat Baibel na bilong wanem yumi ken tok dispela i soim olsem Jehova i laikim tru yumi?

8 Yumi gat Baibel na dispela samting yet i soim olsem Jehova i laikim tru yumi. Yumi inap kisim gut ol tok em i mekim long Baibel bilong kamapim em yet—em i soim olsem em i laikim yumi na em i laik bai yumi save long em na laikim tru em. Ol tok yumi ritim long dispela gutpela buk i helpim yumi long luksave long ol gutpela pasin bilong Jehova na i kirapim laik bilong yumi long i go klostu long em. Nau yumi ken stori long olsem wanem Jehova i kamapim em yet long rot bilong Tok bilong em.

9. Wanem sampela tok bilong Baibel i kamapim sampela pasin bilong God?

9 Baibel i gat planti ves i tokaut stret long sampela pasin bilong God. Olsem: “God i save laikim tumas stretpela pasin.” (Song 37:28) God i gat “bikpela strong.” (Jop 37:23) “Oltaim em i save bihainim tok bilong em yet.” (Lo 7:9) “God i gat planti gutpela tingting na save.” (Jop 9:4) Em i ‘as bilong marimari na sori, em i no save belhat kwik, em i save bihainim olgeta  tok bilong em.’ (Kisim Bek 34:6) “Bikpela, yu gutpela tru na yu save rausim sin bilong mipela.” (Song 86:5) Na olsem sapta wan i bin tok, wanpela pasin bilong em i bikpela tru: “God em i pasin laikim.” (1 Jon 4:8, NW) Taim yu tingting long ol dispela gutpela pasin, yu laik i go klostu long dispela gutpela God, a?

Baibel i helpim yumi long i go klostu long Jehovah

10, 11. (a) Jehova i bin kamapim wanem samting long Baibel bilong helpim yumi long save gut moa long ol pasin bilong em? (b) Wanem stori bilong Baibel i helpim yumi long lukim strong bilong God long ai bilong tingting?

10 Long Baibel Jehova i tokim yumi long ol pasin bilong em, na tu, em kamapim sampela stori i soim olsem wanem em i bin kamapim ol dispela pasin long ol narapela. Ol kain stori olsem i wokim piksa long tingting na i helpim yumi long luksave gut moa long ol pasin bilong em. Na dispela i helpim yumi long i go klostu long em. Tingim wanpela stori olsem:

11 Yumi ken ritim long Baibel olsem God i gat “olgeta strong.” (Aisaia 40:26) Tasol em i gutpela samting moa long ritim stori long olsem wanem em i helpim lain Israel long solwara Retsi na lukautim dispela lain long ples drai nating inap 40 yia. Long ai bilong tingting yu inap lukim wara i bruk i go tupela hap. Yu ken lukim dispela lain—ating 3,000,000 olgeta—i wokabaut long as bilong solwara i drai, na long tupela sait wara i sanap i stap olsem traipela banis. (Kisim Bek 14:21; 15:8) Yu inap lukim pasin bilong God long lukautim ol long ples drai nating. Wara i kam long bikpela ston. Kaikai i kamap nating long graun, em i luk olsem ol waitpela sid. (Kisim Bek 16:31; Namba 20:11) Long dispela hap Jehova i kamapim klia olsem em i gat bikpela strong, na tu, em i soim olsem em i mekim wok long dispela  strong bilong helpim lain bilong em. Ol beten bilong yumi i go long wanpela strongpela God “em i ples hait bilong yumi, na i save strongim yumi oltaim. Em i stap klostu na i redi long helpim yumi long taim bilong bikpela hevi.” Yumi save long dispela na em i mekim gut bel bilong yumi, a?—Song 46:1.

12. Olsem wanem Jehova i helpim yumi long “lukim” em long rot yumi inap klia gut long en?

12 Jehova i wanpela spirit, na em i bin mekim sampela samting moa bilong helpim yumi long save long em. Ai bilong yumi ol man i no inap lukim olgeta samting, yumi inap lukim ol samting bilong graun tasol, ol samting bilong ples spirit, nogat. Sapos God i kolim ol samting bilong ples spirit bilong stori long lukluk bilong em long yumi, em kain olsem yu traim long stori long lukluk bilong yu yet—olsem kala bilong ai o sampela mak long skin—long wanpela man i aipas kirap long taim mama i karim em. Olsem na Jehova i helpim yumi long lukim em long rot yumi inap klia gut long en. Sampela taim em i mekim wok long ol tok piksa, em i stori long em yet na i tok em i kain olsem wanpela samting yumi save long en. Em i stori long em yet na tok em i gat sampela hap bilong skin bilong man. *

13. Aisaia 40:11 i kamapim wanem kain piksa long tingting bilong yumi? Dispela i mekim wanem long yu?

13 Lukim tok Aisaia 40:11 i mekim long Jehova: “Em i save was gut long ol lain manmeri bilong en, olsem wasman bilong sipsip i save lukautim ol sipsip bilong en. Wasman i save putim ol pikinini sipsip long bros na karim wokabaut.” Baibel i tok Jehova i olsem wanpela wasman bilong ol sipsip i save “putim” ol sipsip long bros bilong em. Dispela i makim olsem God inap lukautim na helpim lain bilong em, na ol man i no gat strong tu. Yumi inap i stap bel isi long strongpela han bilong em, long wanem, sapos yumi stap gut long em, em bai no inap lusim yumi. (Rom 8:38, 39) Bikpela Wasman i karim ol sipsip “long bros” bilong em—dispela tok i makim bikpela laplap i stap long bros  bilong wasman em sampela taim wasman i putim pikinini sipsip insait long en. Olsem na yumi ken save tru olsem Jehova i tingim yumi na i lukautim gut yumi. Yumi gat laik tru long i stap klostu long em.

“Pikinini i Soim Papa Long Ol”

14. Olsem wanem yumi ken tok Jehova i kamapim gut planti samting bilong em yet long rot bilong Jisas?

14 Long Baibel Jehova i kamapim gut planti samting bilong em yet long rot bilong Pikinini bilong em, Jisas. I no gat narapela man inap kamapim tingting bilong God o stori gut long em olsem Jisas i bin mekim. Dispela namba wan Pikinini i bin stap wantaim papa bilong em paslain long ol narapela ensel na skai na graun i kamap. (Kolosi 1:15) Jisas i save gut tru long Jehova. Olsem na em inap tok: “I no gat wanpela man i save long Pikinini. Papa wanpela tasol i save long em. Na i no gat wanpela man i save long Papa. Pikinini tasol wantaim ol man Pikinini i soim Papa long ol, ol tasol i save long Papa.” (Luk 10:22) Taim Jisas i stap long graun, em i helpim ol man long save gut long Papa bilong em long tupela bikpela rot.

15, 16. Long wanem tupela rot Jisas i bin kamapim klia Papa bilong em?

 15 Namba wan rot: Ol tok bilong Jisas i helpim yumi long save long Papa bilong em. Yumi inap pilim long bel ol tok Jisas i mekim bilong stori long Jehova. Olsem: Bilong stori long pasin marimari bilong dispela God i save amamas long kisim bek ol sinman i tanim bel, Jisas i tok Jehova i olsem wanpela papa i lusim rong bilong pikinini. Papa i sori tru taim em i lukim pikinini i bin lusim em i kam bek, na em i ran i go na holimpas pikinini na givim kis long em. (Luk 15:11-24) Jisas i tok tu olsem Jehova em i God i save “bringim” i kam ol man i gat gutpela bel, long wanem, em i laikim tru ol. (Jon 6:44) Em i save taim wanpela liklik pisin i pundaun long graun. Jisas i tok, “yupela i no ken pret. Yupela i winim planti lain liklik pisin.” (Matyu 10:29, 31) Yumi gat laik tru long i go klostu long kain gutpela God olsem.

16 Namba tu rot: Pasin bilong Jisas i soim yumi Jehova i wanem kain. Jisas i bihainim tru pasin bilong Papa bilong em, olsem na em inap tok: “Man i lukim mi, em i lukim Papa.” (Jon 14:9) Olsem na taim yumi ritim ol Gutnius i stori long Jisas—ol samting em i pilim na pasin em i mekim long ol narapela—i olsem yumi lukim ol samting Papa bilong em i mekim. Dispela em i gutpela rot tru long Jehova i ken kamapim klia tru ol pasin bilong em. Bilong wanem?

17. Stori long samting Jehova i bin mekim bilong helpim yumi long save long em i wanem kain.

17 Olsem: Tingim olsem yu mas helpim man long save long pasin bilong mekim gut long narapela em wanem samting. Ating bai yu mekim sampela tok i kamapim insait bilong dispela pasin. Tasol sapos yu inap makim wanpela man i mekim gutpela pasin long narapela na tok, “Dispela em i pasin bilong mekim gut long narapela,” orait dispela tok “mekim gut long narapela” bai i gat bikpela insait moa na man inap klia gut long en. Jehova i bin mekim wankain samting bilong helpim yumi long save long em i wanem kain. Em i stori long em i wanem kain, na em i bin givim Pikinini bilong em, em dispela Pikinini i kamapim klia ol pasin bilong God. Long Jisas  yumi ken lukim ol pasin bilong God. Long rot bilong ol Gutnius i stori long Jisas, i olsem Jehova i tok: “Em pasin bilong mi.” Baibel i stori olsem wanem long Jisas taim em i stap long graun?

18. Olsem wanem Jisas i soim em i gat strong, stretpela pasin, na savetingting?

18 Jisas i kamapim gut 4-pela bikpela pasin bilong God. Em i gat strong long daunim ol sik, hangre, na i dai tu. Tasol em i no olsem ol man i tingim laik bilong ol yet na i mekim wok nogut long strong bilong ol. I no gat wanpela taim Jisas i bin mekim wok long strong bilong em long wokim mirakel bilong helpim em yet o bagarapim narapela. Nogat. (Matyu 4:2-4) Em i laikim tru stretpela pasin. Em i kros taim em i lukim ol man i mekim wok bisnis long pasin i no stret bilong kisim mani bilong ol man. (Matyu 21:12, 13) Em i mekim wankain gutpela pasin long ol rabisman na ol man ol narapela i daunim ol, na i helpim ol long “kisim malolo.” (Matyu 11:4, 5, 28-30) Ol tok bilong Jisas i gat gutpela savetingting long en, em i “winim tru Solomon.” (Matyu 12:42) Tasol Jisas i no hambak long gutpela savetingting bilong em. Ol man nating i pilim tru ol tok bilong em, long wanem, tok bilong em i klia, i no hatwok long kisim, na i helpim ol.

19, 20. (a) Olsem wanem Jisas i stap nambawan gutpela piksa long pasin bilong soim pasin laikim? (b) Taim yumi ritim na wok long tingim gut ol stori bilong ol samting Jisas i bin mekim, yumi mas tingim wanem samting?

19 Jisas i stap nambawan gutpela piksa long pasin bilong soim pasin laikim. Taim em i mekim wok bilong em, em i kamapim planti samting bilong dispela pasin bilong laikim ol narapela, olsem em i pilim hevi bilong ol man na i sori tru long ol. Em i sori long ol man taim em i lukim ol i karim pen na hevi. Planti taim dispela pasin bilong pilim hevi bilong narapela i bin kirapim em long mekim sampela samting. (Matyu 14:14) Tru, Jisas i oraitim ol sikman na givim kaikai long ol man i hangre, tasol em i kamapim pasin sori long wanpela narapela rot i bikpela moa. Em i helpim ol narapela long save, na bilip long, na laikim tok i tru bilong Kingdom bilong God, em dispela samting bai helpim tru ol manmeri inap oltaim. (Mak 6:34; Luk 4:43)  Na bikpela samting moa, Jisas i daunim laik bilong em yet na i redi long i dai bilong helpim ol narapela.—Jon 15:13.

20 Olsem na yumi no kirap nogut long ol man i gat kain kain krismas na sindaun ol i laik i go klostu long dispela man i gat gutpela pasin na i pilim tru ol samting. (Mak 10:13-16) Tasol taim yumi ritim na wok long tingim gut ol stori bilong ol samting Jisas i bin mekim, yumi mas tingim olsem dispela Pikinini i kamapim gut tru pasin bilong Papa bilong em.—Hibru 1:3.

Wanpela Stadi Buk Bilong Helpim Yumi

21, 22. Yumi mas mekim wanem bilong painim Jehova? Dispela buk i gat wanem ol samting bilong helpim yumi long mekim olsem?

21 Jehova i kamapim klia em yet long rot bilong Baibel, olsem na yumi ken save tru olsem em i laik bai yumi stap klostu long em. Tasol em i no subim yumi long pas gut wantaim em. Em wok bilong yumi long painim Jehova long taim rot i op yet bilong “i go klostu long em.” (Aisaia 55:6) Bilong painim Jehova yumi mas kisim save long ol pasin bilong em na pasin bilong em long mekim ol samting olsem Baibel i kamapim. Dispela buk bilong stadi nau yu ritim i bilong helpim yu long mekim olsem.

22 Bai yu lukim olsem ol i brukim dispela buk long 4-pela hap na wan wan hap i stori long wanpela bilong ol dispela 4-pela bikpela pasin bilong Jehova: strong, stretpela pasin, savetingting, na pasin laikim. Kirap bilong olgeta wan wan hap i kamapim  sampela bikpela tok long pasin bilong Jehova em dispela hap i stori long en. Ol sapta i kamap bihain i skelim olsem wanem Jehova i save kamapim dispela pasin. Olgeta hap i gat wanpela sapta i soim olsem wanem Jisas i kamapim dispela pasin, na tu, i gat sapta i skelim olsem wanem yumi ken bihainim dispela pasin long laip bilong yumi.

23, 24. (a) Stori long blok “Ol Askim Bilong Skelim Long Bel.” (b) Olsem wanem pasin bilong tingim tingim ol tok long bel i helpim yumi long i go klostu long God?

23 Kirap long dispela sapta i gat wanpela hap ol i kolim “Ol Askim Bilong Skelim Long Bel.” Lukim blok i stap long pes 24. Ol skripsa na ol askim i no bilong mekim riviu long sapta. Ol i bilong helpim yu long tingim ol narapela bikpela tok i stret long samting sapta i stori long en. Olsem wanem yu ken mekim gutpela wok long dispela blok? Lukim olgeta skripsa, na ritim gut. Nau tingim askim i stap wantaim skripsa. Skelim gut ol bekim. Ating yu laik skelim sampela narapela buk bilong painim save. Mekim sampela narapela askim long yu yet. Olsem: ‘Dispela i lainim mi long wanem pasin bilong Jehova? Em i mekim wanem long laip bilong mi? Olsem wanem mi ken mekim wok long en bilong helpim ol narapela?’

24 Kain pasin olsem bilong tingim tingim ol tok long bel i helpim yumi long i go klostu tru long Jehova. Bilong wanem i olsem? Baibel i tok pasin bilong tingim tingim ol tok em samting yumi mekim long bel. (Song 49:3) Taim yumi tingim na pilim tru save yumi kisim long God, dispela save i go insait long bel bilong yumi, na dispela i stiaim tingting bilong yumi, na i kirapim bel bilong yumi, na i kirapim yumi long mekim ol samting. Pasin bilong yumi long laikim God i kamap strong moa, na dispela bai kirapim laik bilong yumi long mekim ol samting gutpela Pren bilong yumi i amamas long en. (1 Jon 5:3) Bilong yumi ken pas gut olsem wantaim Jehova, yumi mas kisim save long ol pasin bilong em na pasin bilong em long mekim ol samting. Tasol pastaim yumi ken toktok long wanpela pasin bilong God i kamapim strongpela as na yumi laik i go klostu long em—em pasin holi bilong em.

^ par. 3 Tok Hibru i makim “pren tru” i stap long Amos 3:7. Dispela ves i tok, God Bikpela i save ‘autim pastaim olgeta samting’ long ol wokman bilong em, em ol samting em i tingting pinis long mekim.

^ par. 12 Olsem: Baibel i tok God i gat pes, ai, yau, nus, maus, han, na lek. (Aisaia 65:5; Stat 33:10; Aisaia 60:13; Aposel 20:32; Kisim Bek 19:19; Stat 6:9) Yumi no ken ting kain tok olsem i makim samting tru tru, wankain olsem yumi no ken ting Jehova em i wanpela “ston” o “hap plang.”—Lo 32:4; Stat 15:1.