1, 2. Wanem ol samting bilong ol man i save lus o bagarap long nau? Dispela i save mekim wanem long yumi?

PIKININI i brukim toi o toi em i laikim tru i lus na em i bel hevi na krai. Yumi sori tru long em! Tasol sampela taim yu bin lukim pes bilong pikinini i lait taim papa o mama i stretim dispela hevi? Ating papa o mama i no mekim bikpela wok, ol i painim toi o stretim toi. Tasol pikinini i amamas na i kirap nogut long dispela. Ol i stretim bek samting em i ting i lus o bagarap pinis!

2 Jehova, nambawan gutpela Papa, i gat strong long stretim bek ol samting ol pikinini bilong em long graun inap ting em i lus olgeta. Mipela i no toktok long ol liklik samting olsem toi. Long dispela taim bilong “planti hevi nogut tru,” ol bikpela samting bilong yumi inap lus. (2 Timoti 3:1-5) Planti samting ol man i ting em i dia tumas em inap bagarap, olsem haus, kago, wok mani, na helt. Na ating yumi bel hevi taim yumi tingim bikbus na wara samting i bagarap, em dispela samting i mekim na planti animal samting i pinis olgeta. Tasol wanpela samting i bagarapim tru bel bilong yumi, em i dai bilong wanpela yumi laikim em tru. Yumi pilim tru olsem gutpela samting bilong yumi i lus na yumi no gat strong long mekim wanpela samting na dispela inap daunim tru yumi.—2 Samuel 18:33.

3. Aposel 3:21 i kamapim wanem tok i mekim gut bel bilong yumi? Jehova bai truim dispela tok long wanem rot?

3 Taim yumi kisim save long strong bilong Jehova long stretim bek ol samting, dispela i mekim gut bel bilong yumi! Bai yumi lukim God i stretim bek planti samting long ol pikinini bilong em long graun. Baibel i tok Jehova bai “mekim olgeta samting i kamap nupela gen.” (Aposel 3:21) Bilong mekim olsem, Jehova bai mekim wok long Kingdom em Pikinini bilong em, Jisas Krais, i bosim. Ol samting i kamapim klia olsem dispela  Kingdom long heven i kirap bosim ol samting long 1914. * (Matyu 24:3-14) Em bai stretim bek wanem ol samting? Yumi ken tingim sampela bikpela samting Jehova i tok long stretim bek. Wanpela bilong ol yumi ken lukim na insait long en long nau. Ol narapela bai i gat bikpela truim bilong ol long bihain.

Stretim Bek Lotu i Tru

4, 5. Wanem samting i painim lain bilong God long 607 B.C.E.? Jehova i tok wanem gutpela samting bai kamap bihain?

4 Wanpela samting Jehova i stretim bek pinis em lotu i tru. Bilong klia gut long dispela samting, yumi ken skelim samting i bin painim kingdom bilong Juda. Taim yumi mekim olsem bai yumi kisim save long olsem wanem Jehova bai yusim strong bilong em long stretim bek ol samting.—Rom 15:4.

5 Tingim ol Juda i pilim olsem wanem taim Jerusalem i bagarap long 607 B.C.E. Gutpela taun bilong ol i bagarap, ol banis bilong en i pundaun pinis. Na samting i nogut moa, gutpela tempel Solomon i bin wokim em i bagarap i stap—i no gat narapela ples long graun bilong lotu tru long Jehova. (Song 79:1) Ol i kisim ol man i abrusim bagarap i go kalabus long Babilon, na ples bilong ol i kamap ples nating bilong ol wel animal. (Jeremaia 9:11) Long tingting bilong man i olsem olgeta samting i lus pinis. (Song 137:1) Long bipo yet Jehova i bin tok profet long dispela bagarap bai kamap, tasol em i bin helpim ol man long save olsem taim bilong stretim bek ol samting bai kamap bihain.

6-8. (a) Wanem bikpela tok i stap long rait bilong ol profet Hibru? Namba wan truim bilong ol dispela tok profet i kamap olsem wanem? (b) Long taim bilong yumi, wanem samting i bin painim lain bilong God na i olsem truim bilong planti tok profet long wok bilong stretim bek ol samting?

6 Wok bilong stretim bek ol samting em i wanpela bikpela tok  i stap long rait bilong ol profet Hibru. * Long rot bilong ol, Jehova i tok promis olsem graun bai i kamap gutpela gen, ol manmeri bai stap gen long en, kaikai bai kamap gut long en, na ol wel animal na ol birua i no inap bagarapim. Em i tok graun bilong ol em i stretim bek pinis i olsem wanpela paradais! (Aisaia 65:25; Esekiel 34:25; 36:35) Na bikpela samting moa, em bai stretim bek lotu i tru, na ol bai wokim gen tempel. (Maika 4:1-5) Ol dispela tok profet i mekim na ol Juda i kalabus ol inap wet long ol gutpela samting bai kamap, na i helpim ol long karim hevi taim ol i kalabus inap 70 yia long Babilon.

7 Taim bilong stretim bek ol samting i kamap. Ol Juda i lusim Babilon na i go bek long Jerusalem na ol i wokim gen tempel bilong Jehova. (Esra 1:1, 2) Sapos ol i mekim lotu i tru, Jehova i blesim ol na mekim graun bilong ol i kamap gutpela na karim planti kaikai. Em i lukautim ol long ol birua na long ol wel animal i bin stap long kantri bilong ol inap planti yia pinis. Ol i amamas tru long strong bilong Jehova long stretim bek ol samting! Tasol ol dispela samting i liklik truim tasol bilong ol tok profet long wok bilong stretim bek ol samting. Wanpela bikpela truim bai “kamap bihain,” em long taim bilong yumi, taim Pikinini bilong King Devit em bipo yet God i bin tok promis long em, em i kamap king.—Aisaia 2:2-4; 9:6, 7.

8 Bihain liklik long Jisas i kamap king long Kingdom long 1914, em i kirap lukautim lain bilong God long graun long samting bilong spirit. Long 537 B.C.E., Sairus bilong Persia i winim pait na i helpim hap lain bilong ol Juda long lusim Babilon. Na olsem tasol Jisas i helpim hap lain bilong ol Juda bilong spirit—em ol man i bihainim em—long lusim Babilon bilong nau, em olgeta lotu giaman. (Rom 2:29; KTH 18:1-5) Kirap long 1919 na i kam, God i stretim bek lotu i tru na em i stap olsem bikpela samting long laip bilong ol Kristen tru. (Malakai 3:1-5) Kirap long dispela taim, lain bilong Jehova i lotuim em long tempel spirit i klin pinis—em ol samting God i putim bilong ol man i ken lotu tru long em. Bilong wanem dispela em i bikpela samting long yumi?

 Stretim Bek Ol Samting Bilong Spirit —Bilong Wanem?

9. Bihain long taim bilong ol aposel, ol lotu bilong Kristendom i mekim wanem long lotu bilong God? Jehova i bin mekim wanem long taim bilong yumi?

9 Tingim ol samting i bin kamap bipo. Ol Kristen long taim bilong ol aposel i kisim planti gutpela samting bilong spirit. Tasol Jisas na ol aposel i tok profet olsem lotu i tru bai bagarap. (Matyu 13:24-30; Aposel 20:29, 30) Bihain long taim bilong ol aposel, lain Kristendom i kamap. Ol pris pasto bilong en i kirap bihainim bilip na pasin bilong ol haiden. Na tu, ol i mekim na ol man i hatwok tru long i go klostu long God. Ol i tok, em i wanpela God Triwan man i no inap klia gut long en, na ol i skulim ol man long kamapim rong bilong ol long ol pris, na beten long Maria na long sampela “santuman,” na long Jehova, nogat. Lotu i tru i bin bagarap i stap inap planti handet yia, orait Jehova i mekim wanem? Nau long dispela taim, bilip giaman na pasin nogut tru i pulap long graun, tasol Jehova i bin stretim bek lotu i tru! Yumi ken tok dispela wok em i nambawan bikpela samting i bin kamap long taim bilong yumi.

10, 11. (a) Wanem tupela samting i stap insait long paradais bilong spirit? Ol dispela samting i mekim wanem long yu? (b) Jehova i bin bungim wanem kain ol man insait long paradais bilong spirit? Ol bai inap lukim wanem ol samting?

10 Olsem na ol Kristen tru long nau ol i stap long paradais bilong spirit. Wanem ol samting i insait long dispela paradais? I gat tupela bikpela samting. Namba wan samting em lotu i tru bilong trupela God, Jehova. Em i bin givim yumi wanpela lotu i no gat tok giaman na pasin bilong paulim tok. Em i bin givim yumi kaikai bilong spirit. Dispela i mekim na yumi inap kisim save long Papa bilong yumi long heven, na mekim ol samting em i laikim, na i go klostu long em. (Jon 4:24) Namba tu samting bilong paradais bilong spirit em ol manmeri. Olsem Aisaia i bin tok profet, “taim bai i kamap bihain,” na Jehova i lainim ol man i lotuim em long pasin bilong i stap bel isi. Em i pinisim pasin pait namel long yumi. Maski yumi gat pasin kranki, em i helpim yumi long “kamap ol nupela manmeri.” Em i givim holi spirit bilong em bilong blesim hatwok bilong yumi, em dispela  spirit i kirapim yumi long mekim ol gutpela pasin. (Efesus 4:22-24; Galesia 5:22, 23) Taim yu mekim ol samting i stret wantaim spirit bilong God, yu insait tru long paradais bilong spirit.

11 Jehova i bin bungim ol man em i laikim tru insait long dispela paradais bilong spirit—em ol man i laikim em tru, ol i laikim tumas bel isi, na i tingim ol samting bilong spirit. (Matyu 5:3) Ol kain man olsem ol bai inap lukim God i stretim bek ol bikpela samting moa—ol lain manmeri na graun olgeta.

“Harim. Mi Mekim Olgeta Samting i Kamap Nupela”

12, 13. (a) Bilong wanem tok promis bilong stretim bek ol samting i mas i gat narapela truim bilong en? (b) Olsem Jehova i bin tok long Iden, i gat wanem as na em i wokim graun? Bilong wanem dispela i helpim yumi long bilip long gutpela samting bai kamap bihain?

12 Planti tok profet bilong stretim bek ol samting i no stori tasol long ol samting bilong spirit. Olsem: Aisaia i tok long wanpela taim we ol man i sik, ol lek nogut, ol aipas, na ol yaupas bai kamap orait na i dai tu bai pinis olgeta. (Aisaia 25:8; 35:1-7) Ol dispela tok promis i no kamap tru long Israel bilong bipo. Na maski yumi lukim ol dispela tok promis i kamap tru long samting bilong spirit long taim bilong yumi, i gat as tru na yumi ken bilip olsem long bihain bai i gat bikpela truim bilong ol long samting bilong skin. Olsem wanem yumi ken save long dispela?

13 Long Iden, Jehova i kamapim klia i gat wanem as na em i wokim graun. Graun i mas i gat ol lain manmeri i stap amamas, i gat strongpela skin, na i stap wanbel wantaim olsem famili. God i laik bai man na meri i lukautim graun na ol animal samting, na mekim graun olgeta i kamap Paradais. (Stat 1:28) Long nau i stap bilong graun i narapela kain olgeta. Tasol yumi ken bilip tru olsem ol samting Jehova i tingting pinis long mekim i no save lus nating. (Aisaia 55:10, 11) Jisas, em i King Jehova i makim, em bai kamapim dispela Paradais long olgeta hap.—Luk 23:43NW.

14, 15. (a) Olsem wanem Jehova bai mekim “olgeta samting i kamap nupela”? (b) I stap bilong yumi long Paradais bai wanem kain? Yu laikim tru wanem samting bilong Paradais?

14 Tingim olsem yu lukim graun olgeta i kamap Paradais! Jehova i tok long dispela taim olsem: “Harim. Mi mekim olgeta samting i kamap nupela.” (KTH 21:5) Tingim ol samting dispela i  makim. Taim Jehova i no yusim moa strong bilong em long bagarapim ol samting bilong dispela taim nogut, “nupela skai na nupela graun” bai i stap yet. Dispela i makim olsem nupela gavman long heven bai bosim nupela lain manmeri bilong graun, em ol man i laikim Jehova na i mekim laik bilong em. (2 Pita 3:13) Satan na ol spirit nogut bilong em bai i no inap mekim moa wok bilong ol. (KTH 20:3) Em namba wan taim insait long planti tausen yia na bai i no gat dispela samting nogut i save bagarapim pasin bilong ol manmeri na kirapim ol long tingting nogut long ol samting. Dispela bai mekim gut bel bilong ol man.

15 Long dispela taim bai yumi inap lukautim gut dispela naispela graun olsem pastaim God i laik bai yumi mas mekim. Graun i gat strong bilong stretim bek ol samting bilong em yet. Ol raunwara na wara inap kamap klin sapos ol samting i bin bagarapim ol i no stap moa; ol hap graun em woa i bin bagarapim inap kamap gutpela gen sapos ol woa i pinis. Bai yumi amamas tru long mekim ol samting i stret wantaim ol lo i bosim ol samting bilong graun, na helpim graun olgeta long kamap wanpela naispela pak, wanpela gaden Iden i gat kain kain animal na plaua samting long en! Ol man bai i no bagarapim nating ol animal na plaua samting, nogat; ol bai i stap bel isi wantaim olgeta samting God i bin wokim long graun. Ol pikinini tu i no ken pret long ol wel animal.—Aisaia 9:6, 7; 11:1-9.

16. Ol man i stap gut long God, wanem samting bilong ol bai kamap gutpela gen long Paradais?

16 Ol samting bilong skin bilong yumi tu bai kamap gutpela gen. Bihain long Armagedon, ol man i abrusim bagarap ol bai lukim sik bilong olgeta man bai pinis long rot bilong mirakel. Olsem Jisas i bin mekim taim em i stap long graun, em bai mekim wok long strong God i givim long em bilong oraitim ol aipas, ol yaupas, na ol lek nogut samting. (Matyu 15:30) Ol lapun bai amamas long skin bilong ol bai kamap strong na gutpela gen olsem taim ol i yangpela. (Jop 33:25) Ol liklik baret long pes nabaut bai pinis, ol bun krungut bai kamap gutpela gen, na ol masol bai kamap strong gen na wok gut. Olgeta man i stap gut long God ol bai pilim olsem ol samting sin i save kamapim i wok long tekewe na pinis olgeta. Bai yumi tok tenkyu tru long God Jehova  long gutpela strong bilong em long stretim bek ol samting! Nau yumi ken skelim wanpela gutpela samting tru bilong dispela taim bilong stretim bek ol samting.

Givim Bek Laip Long Ol Man i Dai Pinis

17, 18. (a) Bilong wanem Jisas i givim strongpela tok long ol Sadyusi? (b) Wanem samting i kamap na Elaija i askim Jehova long kirapim bek pikinini i dai pinis?

17 Long taim bilong ol aposel, sampela bikman bilong lotu, ol i kolim Sadyusi, ol i no bilip olsem ol daiman bai kirap bek. Jisas i givim strongpela tok long ol: “Yupela i no save long ol tok i stap long buk bilong God. Na yupela i no save long strong bilong God tu. Olsem na yupela i mekim tok kranki.” (Matyu 22:29) Yes, Baibel i kamapim klia olsem Jehova i gat strong long stretim bek ol kain samting olsem. Baibel i kamapim klia olsem wanem?

18 Tingim ol samting i bin kamap long taim bilong Elaija. Wanpela meri wanpis i holim pikinini man bilong em i dai pinis. Dispela meri i no gat narapela pikinini. Profet Elaija i bin stap long haus bilong dispela meri inap liklik haptaim, na em i mas kirap nogut tru long pikinini i dai. Pastaim em i bin helpim dispela pikinini na em i no dai long hangre. Ating Elaija i bin kirap long laikim tru dispela mangi. Bel bilong mama i bagarap stret. Dispela mangi tasol i mekim na mama i save tingim man bilong em i dai pinis. Ating mama i bin tingting olsem pikinini bai lukautim em taim em i lapun. Dispela meri wanpis i bel hevi tru, na em i ting God i givim strafe long em long wanpela rong em i bin mekim long bipo. Elaija i no laik tru long lukim bel hevi bilong mama i go bikpela olsem. Olsem na em i kisim pikinini i dai pinis long bros bilong mama na karim em i go antap long rum bilong em, na askim God Jehova long givim bek laip bilong pikinini.—1 King 17:8-21.

19, 20. (a) Olsem wanem Abraham i soim olsem em i bilip long strong bilong Jehova long stretim bek ol samting? I gat wanem as na em i bilip olsem? (b) Bilip bilong Elaija i mekim na Jehova i givim wanem gutpela pe long em?

19 Elaija i no namba wan man i bilip long kirap bek. Planti handet yia paslain long dispela, Abraham i bilip olsem Jehova i gat strong long stretim bek ol samting—na i gat as tru na em i bilip  olsem. Taim Abraham i gat 100 krismas na Sara i gat 90, Jehova i wokim mirakel na stretim bek strong bilong ol long kamapim ol pikinini, na Sara inap karim pikinini man. (Stat 17:17; 21:2, 3) Bihain, taim dispela pikinini i bikpela pinis, Jehova i askim Abraham long kilim pikinini i dai olsem ofa. Abraham i kamapim olsem em i gat bilip, em i ting Jehova inap givim bek laip long gutpela pikinini bilong em Aisak. (Hibru 11:17-19) Ating kain strongpela bilip olsem i kamapim klia i gat as na paslain long Abraham i go antap long maunten bilong kilim i dai pikinini bilong em olsem ofa, em i tokim ol wokman bilong em olsem em na Aisak bai kam bek wantaim.—Stat 22:5.

“Lukim. Pikinini bilong yu i stap gut”!

20 Jehova i mekim na Aisak i no lusim laip bilong em, olsem na long dispela taim i no gat wok long kirapim bek man. Tasol long taim bilong Elaija, pikinini man bilong meri wanpis i dai pinis—tasol em bai no stap olsem inap longpela taim. Jehova i tingim bilip bilong dispela profet na i givim gutpela pe long em na i kirapim bek dispela pikinini! Elaija i givim pikinini i go bek long mama, na i mekim dispela gutpela tok: “Lukim. Pikinini bilong yu i stap gut”!—1 King 17:22-24.

21, 22. (a) Bilong wanem Baibel i gat stori bilong ol man i kirap bek? (b) Hamas man bai kirap bek long Paradais? Husat bai mekim dispela wok?

21 Em namba wan taim Baibel i stori long Jehova i yusim strong bilong em long givim bek laip long man. Bihain, Jehova i givim strong long Elisa, Jisas, Pol, na Pita bilong givim bek laip long ol man i dai pinis. Tru, ol dispela man i kirap bek, bihain ol i dai gen. Tasol ol kain stori olsem bilong Baibel i olsem piksa bilong ol gutpela samting bai kamap bihain.

22 Long Paradais, Jisas bai inapim wok bilong em, em i tok “kirap bek, em mi yet. Na laip, em mi yet.” (Jon 11:25) Em bai kirapim bek planti milion man, na dispela i opim rot bilong ol i ken i stap oltaim long Paradais long graun. (Jon 5:28, 29) Tingim taim ol gutpela pren na famili i bung gen wantaim, em dai i mekim na longtaim tru ol i no bin stap wantaim. Narapela bai holimpas narapela, na ol i amamas nogut tru! Olgeta man bai tingim strong bilong Jehova long stretim bek ol samting na litimapim nem bilong em.

23. Wanem samting em i nambawan bikpela samting Jehova i mekim bilong soim strong bilong em? Olsem wanem dispela i soim olsem i gat as tru na yumi ken bilip na wetim ol gutpela samting bai kamap bihain?

 23 Jehova i bin mekim wanpela samting i soim olsem i gat as na yumi ken bilip na wetim ol dispela gutpela samting bai kamap. Nambawan bikpela samting em i mekim bilong soim strong bilong em, em i kirapim bek Pikinini bilong em, Jisas, olsem wanpela strongpela spirit i winim olgeta narapela. Planti handet man i lukim Jisas bihain long em i kirap bek. (1 Korin 15:5, 6) Ol man i no bilip, ol tu i mas save olsem i gat planti samting i kamapim olsem Jehova i gat strong long givim bek laip.

24. Bilong wanem yumi ken bilip tru olsem Jehova bai kirapim bek ol man i dai pinis? Yumi olgeta wan wan i ken wetim wanem gutpela samting bai kamap bihain?

24 Jehova i gat strong long givim bek laip long ol man i dai pinis, na tu, em i gat laik long mekim olsem. Jop i stap gut long God na holi spirit i kirapim em long tok olsem Jehova i laikim tumas long kirapim bek ol man i dai pinis. (Jop 14:15) Ating yu laik i go klostu long God bilong yumi husat i amamas long yusim strong bilong em long stretim bek ol samting long gutpela pasin. Tasol tingim, kirap bek em i wanpela samting tasol Jehova bai mekim bilong stretim bek ol samting long bihain. Taim yu go klostu moa long em, amamas oltaim long yu inap bilip na wetim taim em yu ken i stap long en na lukim Jehova i “mekim olgeta samting i kamap nupela.”—KTH 21:5.

^ par. 3 Dispela “taim God i makim bilong mekim olgeta samting i kamap nupela gen” i kirap taim Kingdom i kamap na pikinini bilong King Devit i sindaun long sia king bilong em. Jehova i bin tok promis long Devit olsem wanpela pikinini bilong em bai mekim wok king inap oltaim oltaim. (Song 89:35-37) Tasol bihain long ol Babilon i bagarapim Jerusalem long 607 B.C.E., i no gat wanpela pikinini bilong Devit i sindaun long sia king bilong God. Jisas i kamap long graun olsem wanpela pikinini bilong Devit, taim em i kamap king long heven, em i kamap dispela King em God i bin tok promis long em.

^ par. 6 Ol profet olsem Moses, Aisaia, Jeremaia, Esekiel, Hosea, Joel, Amos, Obadia, Maika, na Sefanaia i stori long dispela bikpela tok.