1, 2. Elaija i bin lukim wanem ol narakain samting long laip bilong em? Taim em i stap long maus bilong hul i go insait long maunten Horep, em i lukim wanem narakain samting?

ELAIJA i bin lukim pinis ol narakain samting. Taim em i hait i stap, em i lukim ol kotkot i karim kaikai i kam long em inap tupela taim long olgeta de. Long taim bilong bikpela hangre, em i lukim plaua na wel i kamap long tupela sospen na i no pinis. Em i bin lukim paia i lusim heven na i kam daun taim em i beten. (1 King, sapta 17, 18) Tasol i no gat wanpela taim Elaija i bin lukim wanpela samting i kain olsem dispela.

2 Em i stap long maus bilong hul i go insait long maunten Horep na lukim ol narakain samting. Pastaim strongpela win i kamap. Win i mas pairap strong tru, long wanem, strong bilong en i brukim nabaut ol maunten na ston. Bihain graun i guria na bikpela strong i stap insait long graun i kamap ples klia. Nau paia i kamap. Taim paia i raunim dispela hap, ating Elaija i pilim bikpela hat bilong en.—1 King 19:8-12.

‘Bikpela i kam klostu long maunten na i go’

3. Ol samting Elaija i lukim i kamapim wanem pasin bilong God? Yumi inap lukim wanem ol samting i kamapim klia dispela pasin?

3 Wanpela samting bilong olgeta dispela samting Elaija i lukim i wankain—ol i kamapim bikpela strong bilong God Jehova. Tru, i no olsem yumi mas lukim wanpela mirakel bilong save olsem God i gat bikpela strong. Em i stap long ples klia. Baibel i tok ol samting Jehova i bin wokim i kamapim klia olsem em i God na em i gat “bikpela strong.” (Rom 1:20) Tingim strongpela lait bilong klaut na bikpela nois bilong klaut i pairap long taim bilong bikpela ren, naispela bikpela wara bilong maunten i kapsait i go daun, na skai i pulap long ol sta! Ating yu save lukim strong bilong God long ol dispela samting, a? Tasol i no planti man long nau i tingim tru strong bilong God. Na wan wan man tasol i gat stretpela tingting long en. Tasol taim yumi save gut long dispela pasin bilong God, bai yumi lukim i gat planti as na yumi mas i go klostu long Jehova. Long dispela hap bilong buk, bai yumi stadi gut long bikpela strong bilong Jehova.

 Wanpela Bikpela Pasin Bilong Jehova

4, 5. (a) Olsem wanem nem bilong Jehova na strong bilong em i poroman wantaim? (b) Bilong wanem i stret Jehova i mekim tok piksa long bulmakau man bilong makim strong bilong em?

4 Jehova i gat narakain strong. Jeremaia 10:6 i tok: “Bikpela, i no gat narapela i olsem yu. Yu gat bikpela strong na biknem. Na yu bin mekim olkain samting i soim strong bilong yu.” Tok bilong Jeremaia i helpim yumi long save olsem strong bilong Jehova na nem bilong Em i poroman wantaim. I luk olsem nem i makim, “Em i Mekim i Kamap.” Wanem samting i mekim na Jehova inap wokim olgeta samting em i laikim o kamap wanem wanem kain em i laik kamap? Strong bilong em i wanpela samting i helpim em long mekim olsem. Yes, Jehova i gat olgeta strong na em inap mekim olgeta kain samting na kamapim laik bilong em. Kain strong olsem i wanpela bikpela pasin bilong em.

5 Yumi no inap klia gut long strong bilong Jehova i bikpela olsem wanem, olsem na em i mekim ol tok piksa bilong helpim yumi. Olsem yumi lukim pinis, em i mekim tok piksa long bulmakau man bilong makim strong bilong em. (Esekiel 1:4-10) Dispela tok piksa i stret, long wanem, bulmakau man—maski man i lukautim—em i wanpela traipela na strongpela animal. Ol manmeri bilong Palestain long taim bilong ol man i bin raitim Baibel, ating ol i no bin bungim narapela animal i winim strong bilong bulmakau man. Tasol ol i save long wanpela kain bulmakau man i strong moa yet—em wel bulmakau, dispela animal i no stap moa. (Jop 39:9-12) King Julius Sisar bilong Rom i bin tok olsem sais bilong ol dispela bulmakau i klostu wankain olsem bilong elefan. Em i tok: “Ol i gat bikpela strong, na ol inap spit tru.” Sapos yu sanap klostu long dispela animal, ating bai yu pilim olsem yu liklik tru na yu no gat strong!

6. Bilong wanem Baibel i tok Jehova tasol em i “God I Gat Olgeta Strong”?

6 Na olsem tasol, man i liklik tru na i no gat strong taim yumi skelim em wantaim God i gat bikpela strong, em Jehova. Long tingting bilong Jehova ol bikpela lain man i olsem das tasol. (Aisaia 40:15) Jehova i narapela kain long olgeta samting i gat laip,  strong bilong em i no gat pinis bilong en, olsem na Baibel i tok em wanpela tasol i “God I Gat Olgeta Strong.” * (KTH 15:3) Jehova i gat ‘bikpela strong tumas na strong bilong em i moa yet.’ (Song 89:13) Strong bilong em i no inap pinis. I no olsem narapela man o narapela samting i mas givim strong long em, long wanem, “strong em i samting bilong God.” (Song 62:11, NW) Tasol olsem wanem Jehova i save kamapim strong bilong em?

Rot Bilong Jehova Long Kamapim Strong Bilong Em

7. Holi spirit bilong Jehova em i wanem samting? Ol tok ples ol i bin raitim Baibel long en i givim wanem narapela tingting long dispela tok?

7 Holi spirit em Jehova i givim i no gat pinis bilong en. Em i strong bilong God long mekim ol samting. Long Stat 1:2, Baibel New World Translation i tok, holi spirit em i “strong” bilong God. Tok Hibru na tok Grik bilong pastaim tru em ol i tanim olsem “spirit,” ol inap tanim sampela taim olsem “win,” “win man i pulim,” o “strongpela win.” Ol saveman i tok, long ol tok ples bilong pastaim dispela tok i makim wanpela strong man i no inap lukim, tasol em i mekim ol samting. Yumi no inap lukim spirit bilong God olsem yumi no inap lukim win, tasol ol samting dispela spirit i kamapim em i samting tru na yumi inap luksave long en.

8. Baibel i tok spirit bilong God i olsem wanem samting? Bilong wanem ol dispela kain tok piksa i stret?

8 Holi spirit bilong God inap mekim kain kain samting. Jehova inap mekim wok long en bilong mekim wanem wanem wok em i gat laik long mekim. I stret Baibel i tok spirit bilong God i olsem “pinga,” o “han” bilong em. (Luk 11:20, NW; Song 102:25) Man inap mekim wok long han bilong em bilong mekim kain kain samting, em inap yusim bikpela strong o wok isi. Na olsem tasol God inap yusim spirit bilong em bilong kamapim ol samting em i gat laik long mekim—olsem wokim liklik atom, o brukim solwara Retsi i go tupela hap, o givim strong long ol Kristen long taim bilong ol aposel long mekim kain kain tok ples.

9. Strong bilong Jehova long bosim ol samting i bikpela olsem wanem?

9 Jehova i kamapim tu strong bilong em long rot bilong namba  em i holim olsem King bilong heven na graun. Tingim olsem yu gat planti milion man na ensel i gat gutpela save na ol i redi long bihainim olgeta tok bilong yu. Jehova i gat kain strong olsem. Em i gat ol wokman bilong graun em planti taim Baibel i kolim ol olsem ami. (Song 68:11; 110:3, NW) Tasol man i no strong olsem ensel. Taim ami bilong Asiria i go pait long lain bilong God, wanpela ensel tasol i kilim i dai 185,000 soldia long wanpela nait! (2 King 19:35) Ol ensel bilong God “i gat bikpela strong.”—Song 103:19, 20.

10. (a) Bilong wanem Baibel i kolim God olsem Jehova bilong ol bikpela lain ami? (b) Husat i gat bikpela strong tru winim olgeta samting Jehova i bin wokim?

10 I gat hamas ensel i stap? Profet Daniel i lukim heven long driman na em i lukim planti milion ensel i sanap i stap long ai bilong sia king bilong Jehova, tasol em i no tok em i lukim olgeta ensel God i bin wokim. (Daniel 7:10, NW) I mas i gat planti handet milion ensel i stap. Olsem na Baibel i kolim God olsem Jehova bilong ol bikpela lain ami. Dispela biknem i makim bikpela namba bilong em olsem Komanda bilong bikpela lain ami bilong ol strongpela ensel. Em i bin givim namba long wanpela ensel bilong bosim dispela lain ensel, em Pikinini bilong em, em God i bin wokim em paslain long olgeta narapela samting. (Kolosi 1:15) Em i nambawan ensel—bos bilong olgeta narapela ensel, serafim, na serap—Jisas em i nambawan strongpela samting Jehova i bin wokim.

11, 12. (a) Long wanem ol rot tok bilong God i wok strong? (b) Jisas i tok strong bilong Jehova i bikpela olsem wanem?

11 Jehova i gat narapela rot bilong kamapim strong bilong em. Hibru 4:12 i tok: “Tok bilong God em i gat laip, na em i wok strong i stap.” Olsem wanem? Yu bin lukim bikpela strong bilong tok bilong God—em tok spirit bilong em i bin kirapim ol man long raitim na i stap nau long Baibel? Tok bilong Baibel i ken strongim yumi, na strongim bilip bilong yumi, na helpim yumi long senisim tru pasin bilong yumi. Aposel Pol i tokim ol wanbilip long ol i mas was gut long ol man i save mekim pasin pamuk. Na em i tok moa: “Bipo sampela bilong yupela i stap kain man olsem.” (1 Korin 6:9-11) Yes, “Tok bilong God” i bin strongim ol na helpim ol long senisim pasin bilong ol.

 12 Strong bilong Jehova i bikpela tru na ol rot bilong em long kamapim dispela strong i nambawan, olsem na i no gat wanpela samting inap pasim em long mekim ol samting. Jisas i tok: “God em inap long mekim olgeta samting.” (Matyu 19:26) Jehova i yusim strong bilong em bilong kamapim wanem ol samting?

I Gat As na God i Yusim Strong Bilong Em

13, 14. (a) Bilong wanem yumi ken tok Jehova i no wanpela samting bilong kisim strong tasol long en? (b) Long wanem ol rot Jehova i save yusim strong bilong em?

13 Spirit bilong Jehova i strong tru, winim olgeta strong i stap long graun. God i no wanpela strong nating, o wanpela samting bilong kisim strong tasol long en. Nogat. Em i wanpela God i stap tru na em inap bosim gut strong bilong em. Tasol wanem samting i kirapim em long yusim strong bilong em?

14 Olsem yumi bai lukim, God i yusim strong bilong em bilong wokim, bagarapim, lukautim, na stretim bek ol samting—yumi ken tok em i yusim strong bilong em bilong mekim ol samting i stret wantaim ol samting em i tingting pinis long mekim. (Aisaia 46:10) Sampela taim Jehova i yusim strong bilong em bilong kamapim klia sampela bikpela samting bilong pasin na ol lo bilong em. Na bikpela samting moa, em i yusim strong bilong em bilong inapim laik bilong em—long kamapim klia em i Nambawan Bos na long mekim holi nem bilong em long rot bilong Kingdom Bilong God i stap long han bilong Krais. I no gat wanpela samting inap pasim ol dispela samting long kamap.

15. Jehova i yusim strong bilong em long mekim wanem long ol wokman bilong em? Olsem wanem em i soim dispela long Elaija?

15 Jehova i yusim tu strong bilong em bilong helpim yumi ol man. Long 2 Stori 16:9, Baibel i tok: “Oltaim Bikpela i save was gut long ol manmeri i save aninit long em wanpela tasol, maski ol i stap long wanem hap bilong graun. Em i save helpim ol na strongim ol.” Ol samting i painim Elaija, em pastaim yumi stori long en, i kamapim klia dispela samting. Bilong wanem Jehova i soim bikpela strong bilong em long Elaija? Kwin nogut Jesebel i bin tok long kilim i dai Elaija. Dispela profet i wok long ranawe, nogut laip bilong em i lus. Em i pilim olsem em i stap wanpis, em i pret na bel hevi—i olsem olgeta hatwok em i bin mekim  i lus nating. Bilong mekim gut bel bilong dispela man i tingting planti, Jehova i kirapim Elaija long tingim bikpela strong bilong em. Strongpela win, graun i guria, na paia i soim olsem Man i gat nambawan bikpela strong long heven na graun i stap wantaim Elaija. Jesebel inap mekim wanem long em taim God i Gat Olgeta Strong i stap wantaim em?—1 King 19:1-12. *

16. Bilong wanem pasin bilong tingting long bikpela strong bilong Jehova inap mekim gut bel bilong yumi?

16 Nau em i no taim bilong Jehova long wokim ol mirakel, tasol pasin bilong em i wankain olsem long taim bilong Elaija. (1 Korin 13:8) Long nau tu em i amamas long yusim strong bilong em bilong helpim ol man i laikim em. Tru, em i stap long ples bilong ol spirit, tasol em i no stap longwe long yumi. Em i gat olgeta strong, olsem na maski em i stap longwe strong bilong em inap helpim ol man. Baibel i tok Jehova ‘i save stap klostu long ol manmeri i singaut long em.’ (Song 145:18) Taim profet Daniel i beten askim Jehova long helpim em, wanpela ensel i kamap long ai bilong em taim em i no pinis yet long beten! (Daniel 9:20-23) I no gat wanpela samting inap pasim Jehova long helpim na strongim ol man em i laikim ol tru.—Song 118:6.

Yu Ting Strong Bilong God i Mekim na i Hatwok Long Go Klostu Long Em?

17. Olsem wanem yumi ken tok strong bilong Jehova i mekim na yumi pret long em? Tasol em i no kirapim yumi long pret olsem wanem long em?

17 Olsem wanem? Yumi mas pret long God, long wanem, em i gat bikpela strong? Yumi mas tok yes na nogat. Yumi tok yes, long wanem, dispela pasin i mekim na i gat as tru na yumi pret long God, olsem yumi daun tru na rispek tru long em olsem yumi stori pinis long sapta i kamap paslain long dispela. Baibel i tok kain pret olsem em i as bilong “gutpela tingting.” (Song 111:10) Tasol yumi tok nogat tu, long wanem, strong bilong God i no mekim na yumi mas pret nogut tru long em o yumi no laik i go klostu long em.

18. (a) Bilong wanem planti man i no bilip long ol man i gat namba? (b) Olsem wanem yumi ken save namba o strong bilong Jehova i no inap bagarapim pasin bilong em?

 18 “Taim man i kamap bikman na kisim strong, dispela inap bagarapim pasin bilong em; na sapos em i kamap nambawan bikman na em i gat strong bilong bosim olgeta samting, dispela inap bagarapim tru pasin bilong em.” Em tok wanpela saveman bilong Inglan, Bikman Acton i mekim long 1887. Planti man i lukim olsem dispela tok i stret, olsem na planti taim ol i bin kolim tok bilong em. Ol man i gat sin, planti taim ol i save mekim wok nogut long namba o strong bilong ol, olsem ol samting i bin kamap bipo i soim pinis inap planti taim. (Saveman 4:1; 8:9) Long dispela as planti man i no bilip long ol man i gat namba na ol i laik i stap longwe long ol. Jehova i gat olgeta strong. Yu ting dispela i bin bagarapim pasin bilong em? Nogat tru! Olsem yumi bin lukim, em i holi, na em i no inap tru long mekim pasin i no stret. Jehova i no olsem ol man na meri bilong dispela graun nogut i gat namba. Em i no save mekim wok nogut long strong bilong em, na em bai i no mekim olsem long bihain tu.

19, 20. (a) Oltaim Jehova i save kamapim strong bilong em long rot i stret wantaim wanem ol narapela pasin bilong em? Bilong wanem dispela i mekim gut bel bilong yumi? (b) Yu ken mekim wanem tok piksa bilong kamapim pasin bilong Jehova long bosim gut bel? Bilong wanem yu laikim dispela pasin?

19 Jehova i gat strong, tasol em i gat ol narapela pasin tu. Yumi no skelim yet stretpela pasin, savetingting, na pasin laikim bilong em. Tasol yumi no ken ting Jehova i kamapim nating ol pasin bilong em, olsem em i kamapim wanpela pasin tasol na long narapela taim em i kamapim narapela pasin. Nogat. Long ol sapta i kamap bihain, bai yumi lukim olsem oltaim Jehova i save kamapim strong bilong em long rot i stret wantaim stretpela pasin, savetingting, na pasin laikim bilong em. Tingim wanpela narapela pasin bilong God, em wanpela pasin ol bikman bilong dispela graun i no save bihainim tumas—em pasin bilong bosim gut bel.

20 Tingim olsem yu bungim wanpela traipela man i gat bikpela strong na yu pret long em. Tasol bihain yu lukim olsem em i  gat gutpela pasin isi. Oltaim em i redi na amamas long yusim strong bilong em bilong helpim na lukautim ol man, na em i gat laik tru long helpim ol man i no inap lukautim ol yet o i no gat strong. Em i no mekim wok nogut long strong bilong em. Yu lukim ol man i bagarapim nating nem bilong em, tasol em i sanap strong, na em i stap isi na mekim gutpela pasin. Nau yu wok long tingting, yu yet inap mekim wankain pasin isi na bosim gut bel olsem dispela man, na bai yu mekim olsem sapos yu gat wankain strong olsem em? Taim yu save gut long dispela kain man, ating bai yu gat laik long i go klostu long em, a? I gat bikpela as moa bilong i go klostu long Jehova i gat olgeta strong. Tingim ol narapela tok bilong dispela ves ol i kisim het-tok bilong dispela sapta long en: “Bikpela i no save kros hariap. Tasol em i strongpela God.” (Nahum 1:3) Jehova i no hariap long yusim strong bilong em bilong givim strafe long ol man, em i no mekim olsem long ol man nogut tu. Em i gat pasin isi na pasin bilong mekim gut long ol narapela. Planti taim em i soim pinis olsem em i “no save kros hariap,” maski ol man i save skrapim bel bilong em.—Song 78:37-41.

21. Bilong wanem Jehova i no laik subim ol man long mekim laik bilong em? Dispela i givim wanem save long yumi long em?

21 Tingim narapela samting bilong pasin bilong Jehova long bosim gut bel. Sapos yu gat olgeta strong, yu ting sampela taim  dispela bai kirapim yu long subim ol man long bihainim laik bilong yu? Maski Jehova i gat bikpela strong, em i no save subim ol man long mekim wok bilong em. Pasin bilong mekim wok bilong God, dispela tasol em i rot bilong kisim laip oltaim, tasol Jehova i no subim yumi long mekim olsem. Nogat. Em i mekim gutpela pasin long olgeta man na larim ol yet i makim rot ol i laik bihainim. Em i tokaut long ol hevi bai painim man i bihainim rot nogut, na em i tokaut long ol gutpela samting man i kisim taim em i bihainim gutpela rot. Tasol God i larim yumi yet i makim rot. (Lo 30:19, 20) Jehova i no laik ol man i mekim wok bilong em, long wanem, wanpela i subim ol long mekim o ol i pret nogut tru long bikpela strong bilong em. Em i painim ol man i gat laik long mekim wok bilong em, long wanem, ol i laikim em tru.—2 Korin 9:7.

22, 23. (a) Wanem samting i soim olsem Jehova i amamas long givim strong long ol narapela? (b) Bai yumi skelim wanem samting long sapta i kamap bihain?

22 Nau yumi ken skelim wanpela as moa na yumi no ken pret long God i Gat Olgeta Strong. Ol man i gat strong o namba, ol i pret long givim strong bilong ol long ol narapela. Tasol Jehova i amamas long givim strong long ol man i stap gut long em na i lotuim em. Em i givim bikpela namba long ol narapela, olsem em i bin givim long Pikinini bilong em. (Matyu 28:18) Jehova i save givim strong long ol wokman bilong em long wanpela narapela rot tu. Baibel i tok: “Yu gat olgeta strong na pawa. Yu gat biknem, na yu stap antap tru. Yu nambawan olgeta. Long wanem, olgeta samting i stap long heven na graun i bilong yu tasol. . . . Yu yet yu as bilong olgeta strong na pawa, na yu tasol inap long mekim ol man i kamap strong na kisim biknem.”—1 Stori 29:11, 12.

23 Yes, Jehova i amamas long givim strong long yu. Em i save givim ‘bikpela strong’ long ol man i laik mekim wok bilong em. (2 Korin 4:7) Ating yu laik i go klostu long dispela strongpela God i save yusim strong bilong em long gutpela na stretpela pasin, a? Long sapta i kamap bihain long dispela, bai yumi skelim olsem wanem Jehova i bin yusim strong bilong em long wokim ol samting.

^ par. 6 Tok Grik ol i tanim olsem “God i Gat Olgeta Strong” i makim “Bos Bilong Olgeta Samting; Man i Gat Olgeta Strong.”

^ par. 15 Baibel i tok ‘Bikpela yet i no stap long dispela win, guria, o paia.’ Ol wokman bilong Jehova i no olsem ol man i lotuim paia o narapela strong bilong graun, ol i no ting Jehova i stap long ol strong bilong graun. Em i bikpela tru, em i no inap i stap long sampela samting em yet i bin wokim.—1 King 8:27.