Long dispela hap bai yumi skelim ol tok bilong Baibel i kamapim klia Jehova i gat strong long wokim, bagarapim, lukautim, na stretim bek ol samting. Taim yumi save long olsem wanem God Jehova, em God “i gat olgeta strong,” i mekim wok long dispela bikpela strong bilong em, bai yumi kirap nogut na pilim tru dispela samting.—Aisaia 40:26.