Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Go Klostu long Jehova

 SAPTA 25

“Bikpela Sori Bilong God”

“Bikpela Sori Bilong God”

1, 2. (a) Mama i save mekim wanem taim bebi bilong em i krai? (b) Pasin sori bilong husat i strong tru, winim pasin sori bilong mama?

BEBI i krai long biknait. Wantu mama i kirap. Bihain long em i bin karim bebi bilong em, mama i no save slip i dai olsem bipo. Em i lain pinis long kain kain krai bilong bebi bilong em. Olsem na planti taim em inap save sapos bebi i mas kisim susu, o mama i mas holim em, o lukautim em long narapela samting. Tasol maski i gat wanem as na bebi i krai, mama i kirap mekim sampela samting. Pasin laikim i mekim na em i no inap tru long givim baksait long pikinini bilong em i mas kisim helpim.

2 Pasin sori em mama i pilim long pikinini em i bin karim, em i strong tru, winim ol narapela pasin sori i save kamap long bel bilong man. Tasol pasin sori em God bilong yumi, Jehova, i pilim, em i strong moa. Taim yumi skelim dispela gutpela pasin, dispela inap helpim yumi long i go klostu moa long Jehova. Orait, nau yumi ken skelim pasin sori em wanem samting na olsem wanem God bilong yumi i kamapim dispela pasin.

Pasin Sori Em Wanem Samting?

3. Wanem mining bilong tok Hibru ol i tanim olsem “marimari long” o “sori long”?

3 Long Baibel, pasin sori na pasin marimari i poroman wantaim. Planti tok long tok Hibru na tok Grik i makim bikpela pasin sori. Olsem: Ol i save tanim tok Hibru ra·chamʹ, olsem “marimari long” o “sori long.” Wanpela buk i stori olsem dispela tok ra·chamʹ “i makim bikpela pasin sori man i pilim tru long bel, yumi pilim dispela kain sori taim yumi lukim wanpela yumi laikim em tru o wanpela i mas kisim helpim long yumi, na em i no gat strong o em i karim  hevi.” Dispela tok Hibru, em Jehova i tok em yet i save kamapim, em i kain olsem tok i makim “bel bilong meri” na em inap makim “pasin sori mama i pilim long pikinini.” *Kisim Bek 33:19; Jeremaia 33:26.

‘Ating wanpela mama inap lusim tingting long pikinini em yet i bin karim, a?’

4, 5. Baibel i stori olsem wanem long pasin bilong mama long sori long bebi bilong em bilong lainim yumi long pasin sori bilong Jehova?

Baibel i save stori long pasin sori mama i save pilim long bebi bilong em bilong lainim yumi long pasin sori bilong Jehova. Aisaia 49:15 i tok: “Ating wanpela mama inap lusim tingting long pikinini em yet i bin karim na em i no sori [ra·chamʹ] long dispela pikinini em i bin givim susu long en, a? Ating wanpela mama inap mekim olsem, tasol mi no inap tru lusim tingting long yupela. Nogat tru.” Dispela ves i kamapim klia bikpela pasin sori Jehova i pilim long lain bilong em. Olsem wanem em i kamapim klia dispela samting?

5 I hatwok long ting olsem wanpela mama inap lusim tingting long lukautim na givim kaikai long pikinini i susu yet. Liklik bebi i no inap lukautim em yet; long san na long nait mama i mas lukautim na mekim gut long em. Tasol sori tru, nau long dispela ‘taim bilong planti hevi nogut tru’ em taim planti man i no gat pasin bilong laikim narapela, sampela mama i no save lukautim gut bebi bilong ol. (2 Timoti 3:1, 3) Tasol Jehova i tokaut olsem: “Mi no inap tru lusim tingting long yupela.” Bikpela pasin sori Jehova i save pilim long ol wokboi bilong em i no save sot na i strong moa, winim tru dispela bikpela pasin sori yumi save long en—em pasin sori mama i save pilim long liklik pikinini bilong em. Olsem na i gat as na wanpela man i tok long Aisaia 49:15 olsem: “I no gat narapela tok i kamapim gut pasin laikim bilong God long Olpela Testamen olsem dispela tok.”

6. Planti man i gat wanem tingting long bikpela pasin sori? Jehova i tok wanem long yumi?

 6 Olsem wanem? Pasin sori i makim olsem man i no gat bun? Planti man i bin i gat dispela tingting. Olsem: Wanpela saveman bilong Rom, em Senika, em i bin stap long taim bilong Jisas na em i bikman bilong ol saveman long Rom, em i lainim ol man olsem “pasin sori em olsem samting i rong long tingting bilong man.” Senika i laikim bilip bilong ol Stoik, ol i ting man i mas i stap isi tasol na no ken pilim ol samting long bel. Senika i tok, man i gat savetingting em inap helpim ol man i gat hevi, tasol em i no ken sori long ol, long wanem, dispela bai mekim na em yet i no inap stap bel isi. Dispela kain tingting bilong man i tingim em yet tasol i no larim man long bel sori long narapela. Tasol Jehova i no kain man olsem! Long Baibel, Jehova i tokim yumi olsem em “i save sori moa yet long yumi, na oltaim em i save marimari long yumi.” (Jems 5:11) Pasin sori i no makim olsem man i no gat bun, em i wanpela pasin i gat strong na i bikpela samting, olsem yumi bai lukim. Orait nau yumi ken skelim olsem wanem Jehova, olsem gutpela papa, i kamapim dispela pasin.

Jehova i Sori Long Wanpela Lain Man

7, 8. Lain Israel i karim wanem kain hevi long Isip bilong bipo? Jehova i mekim wanem bilong helpim ol?

7 Pasin sori bilong Jehova i kamap ples klia long pasin em i mekim long lain Israel. Klostu long 1500 B.C.E., planti milion Israel i stap wokboi nating long Isip bilong bipo, na ol bosman i mekim hatpela pasin tru long ol. Ol Isip ‘i mekim sindaun bilong ol Israel i kamap nogut olgeta. Ol i hatwok long wokim ol brik.’ (Kisim Bek 1:11, 14) Ol Israel i bel hevi i stap, na ol i beten singaut long Jehova i mas helpim ol. God bilong bikpela sori i mekim wanem taim ol i beten long em?

 8 Jehova i bel sori long ol. Em i tok: “Mi lukim pinis ol i wok long mekim nogut long ol manmeri bilong mi long Isip. Na ol manmeri bilong mi i wok long singaut long mi long kisim bek ol long han bilong ol bosman nogut. Mi harim pinis dispela singaut na mi save tru long pen na hevi ol i karim.” (Kisim Bek 3:7) Taim Jehova i lukim pen na hevi ol manmeri bilong em i karim na harim singaut bilong ol, em i pilim tru na sori long ol. Jehova em i God bilong pilim hevi bilong narapela, olsem yumi lukim long Sapta 24 bilong dispela buk. Na dispela pasin bilong pilim tru hevi bilong narapela em i wankain liklik olsem pasin sori. Tasol Jehova i no pilim tasol hevi bilong lain bilong em, nogat; em i kirap mekim samting bilong helpim ol. Aisaia 63:9 i tok: “Bel bilong en i bin sori tumas long ol na em i bin marimari long ol, olsem na em yet i bin kamap olsem ensel na kisim bek ol.” Long “bikpela strong bilong em” Jehova i bin kisim bek ol Israel long Isip. (Lo 4:34) Bihain em i wokim mirakel na givim kaikai long ol na kisim ol i go long gutpela graun bilong ol yet.

9, 10. (a) I gat wanem as na planti taim Jehova i helpim lain Israel long taim ol i sindaun pinis long Graun Bilong Promis? (b) Long taim bilong Jepta, Jehova i helpim lain Israel na ol i no gat hevi moa long wanem samting? Wanem samting i kirapim em long mekim olsem?

9 Jehova i mekim yet pasin sori. Taim lain Israel i sindaun long Graun Bilong Promis, planti taim ol i no stap gut long Jehova na ol i karim hevi long dispela. Tasol bihain ol i kisim gutpela tingting na singaut long Jehova. Planti taim em i helpim ol. Bilong wanem em i helpim ol? “Long wanem, em i sori long ol.”2 Stori 36:15; Hetman 2:11-16.

10 Tingim samting i bin kamap long taim bilong Jepta. Ol Israel i kirap lotuim ol god giaman, olsem na Jehova i larim ol Amon i mekim nogut long ol inap 18 yia. Bihain, ol Israel i tanim bel na rausim ol god giaman. Baibel i tok: “Ol Israel i lotu long Bikpela. Na em i sori long ol Israel na em i no laik bai ol i karim dispela hevi moa.” (Hetman 10:6-16)  Taim lain bilong em i kamapim olsem ol i tanim bel tru, Jehova i no laik tru long lukim ol i karim bikpela hevi. Olsem na God bilong bikpela sori i givim strong long Jepta bilong kisim bek ol Israel long han bilong ol birua bilong ol.Hetman 11:30-33.

11. Pasin Jehova i mekim long lain Israel i lainim yumi long wanem samting long pasin sori?

11 Pasin Jehova i mekim long lain Israel i lainim yumi long wanem samting long bikpela pasin sori? Wanpela samting, yumi ken lukim olsem dispela pasin i no makim tasol olsem man i save long hevi bilong narapela. Tingim stori bilong mama em pasin sori i kirapim em long mekim sampela samting taim bebi i krai. Na olsem tasol, Jehova i no save givim baksait long singaut na krai bilong lain bilong em. Bikpela pasin sori bilong em i kirapim em long helpim ol. Na tu, pasin Jehova i mekim long lain Israel i lainim yumi olsem pasin sori i no makim olsem man i no gat bun, nogat; dispela gutpela pasin i kirapim Jehova na em i no surik long helpim lain bilong em. Tasol olsem wanem? Jehova i save sori long ol wokman bilong em olsem wanpela lain, na ol wan wan wokman nogat?

Jehova i Sori Long Ol Man Wan Wan

12. Olsem wanem Lo i kamapim pasin bilong Jehova long sori long ol man wan wan?

12 Lo God i givim long lain Israel i soim olsem em i sori long ol man wan wan. Tingim pasin bilong em long tingim ol rabisman. Jehova i save taim nogut inap painim man na dispela inap mekim na wanpela man Israel i kamap rabisman. Ol i mas mekim wanem kain pasin long ol rabisman? Jehova i tokaut stret long ol Israel: ‘Yupela i no ken givim baksait long wantok na i no laik helpim em. Yupela i mas givim em olgeta samting em i askim, na Bikpela bai i mekim olgeta wok bilong yupela i kamap gutpela.’ (Lo 15:7, 10) Na tu, Jehova i tokim lain Israel long ol i no ken katim  olgeta wit samting i stap long arere bilong gaden na no ken go bek namba 2 taim na kisim kaikai i stap yet long gaden. Ol dispela hap kaikai i bilong ol man i sot. (Wok Pris 23:22; Rut 2:2-7) Taim ol Israel i bihainim dispela lo bilong helpim ol rabisman i stap namel long ol, ol man Israel i sot ol i no gat wok long askim ol man long givim kaikai long ol. Dispela i kamapim klia bikpela pasin sori bilong Jehova, a?

13, 14. (a) Olsem wanem tok bilong Devit i kamapim gut olsem Jehova i tingim tru yumi wan wan? (b) Wanem stori i soim olsem Jehova i stap klostu long ol man i “gat hevi”?

13 Long nau tu, gutpela God bilong yumi i tingim tru yumi wan wan. Yumi ken bilip tru olsem em i save long ol hevi yumi karim. Man bilong raitim song, Devit, em i tok: “Bikpela i save lukautim ol stretpela manmeri, na em i save harim beten bilong ol. God i save stap klostu long ol manmeri i gat hevi. Na em i save helpim ol manmeri bilip [“bel,” NW] bilong ol i bagarap.” (Song 34:15, 18) Wanpela saveman bilong Baibel i tok long ol man dispela ves i stori long ol, na em i tok: “Bel bilong ol i bagarap na ol i daunim ol yet, long wanem, ol i pilim sin bilong ol, ol i ting ol i samting nating, na ol i ting ol i no inap mekim ol gutpela wok.” Ol kain man olsem inap ting Jehova i stap longwe na ol i no gutpela man inap long Jehova i ken tingim ol. Tasol dispela tingting i no stret. Tok bilong Devit i kamapim klia olsem Jehova i no save lusim ol man “i ting ol i samting nating.” God bilong yumi i gat pasin sori em i save olsem em i mas helpim yumi moa yet long kain taim olsem, na tru tumas, em i stap klostu.

14 Tingim wanpela stori. Wanpela mama long Yunaitet Stets i kisim pikinini man bilong em i gat 2-pela krismas i go hariap long haus sik, long wanem, pikinini i gat strongpela kus na i hatwok long pulim win. Taim ol dokta i sekim pikinini pinis, ol i tokim mama olsem pikinini i mas slip long haus sik inap wanpela nait. Mama i stap we long dispela nait? Em i stap long haus sik, em i sindaun klostu long bet  bilong pikinini! Liklik pikinini bilong em i sik, na mama i laik stap klostu long em. Yumi ken ting gutpela Papa bilong yumi long heven bai mekim gutpela pasin moa! Em i bin wokim yumi ol man i kamap kain olsem em yet. (Stat 1:26) Gutpela tok bilong Song 34:18 i tok, taim yumi “gat hevi,” Jehova, olsem wanpela gutpela papa, em “i save stap klostu” long yumi—em i sori long yumi na i redi long helpim yumi.

15. Long wanem ol rot Jehova i save helpim yumi wan wan?

15 Orait olsem wanem Jehova i save helpim yumi wan wan? Ating em i no tekewe as bilong hevi bilong yumi. Tasol Jehova i bin givim planti samting bilong helpim ol man i krai na i askim em long helpim ol. Tok bilong em i stap long Baibel i givim ol gutpela tok inap helpim tru ol man. Long kongrigesen, Jehova i givim ol wasman i winim ol mak bilong spirit, em ol i laik bihainim pasin sori bilong em taim ol i helpim ol wanbilip. (Jems 5:14, 15) Em i Man bilong “harim beten” na em i givim ‘holi spirit long ol man i askim em.’ (Song 65:2; Luk 11:13) Dispela spirit inap givim yumi “bikpela strong” na bai yumi ken sanap strong i go inap long taim Kingdom Bilong God i pinisim olgeta hevi. (2 Korin 4:7) Yumi amamas tru long ol dispela samting bilong helpim yumi, a? Yumi no ken lusim tingting olsem ol dispela helpim i kamapim bikpela pasin sori bilong Jehova.

16. Wanem nambawan bikpela samting i kamapim pasin sori bilong Jehova? Dispela i mekim wanem long yumi wan wan?

16 Nambawan bikpela samting i kamapim pasin sori bilong Jehova i olsem: Em i givim Man em i laikim tumas olsem pe bilong baim bek yumi. Dispela i bikpela samting tru Jehova i mekim na i opim rot long yumi ken kisim laip i stap oltaim. Tingim, pe bilong baim bek man i helpim yumi wan wan. Olsem na i gat as tru na Sekaraia, papa bilong Jon Bilong Baptais, i tok profet olsem dispela presen i litimapim “bikpela marimari [“sori,” NW]” bilong God bilong yumi.Luk 1:78.

 Taim Jehova i No Sori Long Man

17-19. (a) Olsem wanem Baibel i soim olsem pasin sori bilong Jehova i gat pinis bilong en? (b) Wanem samting i mekim na Jehova i no sori moa long lain bilong em?

17 Olsem wanem? Yumi mas ting olsem bikpela pasin sori bilong Jehova i no gat pinis bilong en? Nogat, Baibel i kamapim klia olsem Jehova i no save sori long ol man i sakim ol stretpela rot bilong em. (Hibru 10:28) Bilong save long as na em i mekim olsem, tingim stori bilong lain Israel.

18 Maski planti taim Jehova i kisim bek lain Israel long han bilong ol birua, bihain pasin sori bilong em i pinis. Dispela lain i bikhet ol i lotuim ol god giaman, ol i bringim imis bilong ol dispela god insait long tempel bilong Jehova! (Esekiel 5:11; 8:17, 18) Na Baibel i tok moa: “Ol manmeri i wok long tok bilas long ol man God i salim i kam long ol, na ol i ting tok bilong ol i samting nating, na ol i wok long rabisim ol dispela profet. Olsem na Bikpela i les tru long ol manmeri bilong en na i belhat moa yet long ol, na ol i no inap abrusim bagarap em i laik salim i kam long ol.” (2 Stori 36:16) Pasin bilong lain Israel i go nogut olgeta, na i no gat as na Jehova i mas sori moa long ol, ol i kirapim Jehova long kamapim stretpela kros bilong em. Wanem samting i kamap?

19 Jehova i no inap sori moa long lain bilong em. Em i tok: “Mi no ken marimari na sori long ol na larim ol i stap. Nogat tru. Bai mi bagarapim ol.” (Jeremaia 13:14) Olsem na Jerusalem na tempel bilong en i bagarap, na lain Israel i go kalabus long Babilon. Sori tru sapos ol man i bikhet tru na long dispela as God i no inap sori moa long ol!Krai 2:21.

20, 21. (a) Wanem samting bai kamap taim pasin sori bilong God i kamap long mak bilong en long taim bilong yumi? (b) Sapta i kamap bihain long dispela bai skelim wanem presen bilong Jehova i kamapim sori bilong em?

20 Olsem wanem long nau? Pasin bilong Jehova i no senis. Em i gat pasin sori, olsem na em i givim wok long ol Witnes bilong em long autim “gutnius bilong kingdom” long olgeta hap bilong graun. (Matyu 24:14) Taim ol man i gat gutpela  bel i harim gutnius, Jehova i helpim ol long klia gut long tok bilong Kingdom. (Aposel 16:14) Tasol dispela wok bai pinis. Jehova bai no kamapim pasin sori sapos em i larim pasin nogut bilong dispela graun, na ol pen na hevi bilong en, i stap inap olgeta taim. Taim pasin sori bilong Em i kamap long mak bilong en, Jehova bai kotim ol manmeri bilong dispela graun. Tasol long dispela taim tu em bai kamapim pasin sori bilong em—em i sori long nem holi bilong em na ol wokman bilong em i givim bel long em. (Esekiel 36:20-23) Jehova bai i rausim pasin nogut na kamapim nupela taim i gat stretpela pasin long en. Jehova i tok long ol man nogut olsem: “Bai mi no inap marimari long ol na mi no inap larim wanpela i stap. Nogat. Bai mi mekim wankain pasin long ol olsem ol i bin mekim long ol arapela man.”Esekiel 9:10.

21 I go inap long dispela taim, Jehova i sori long ol manmeri, em i sori tu long ol man husat bai kisim bagarap. Ol sinman husat i tanim bel tru ol bai kisim helpim long wanpela gutpela presen bilong Jehova i kamapim sori bilong em—em pasin bilong em long lusim rong. Long sapta i kamap bihain long dispela, bai yumi skelim sampela gutpela tok piksa long Baibel i kamapim pasin bilong Jehova long lusim tru rong bilong man.

^ par. 3 Long Song 103:13, tok Hibru ra·chamʹ i makim pasin marimari, o pasin sori, em papa i save mekim long ol pikinini bilong em.