Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Go Klostu long Jehova

 SAPTA 28

‘Yu Wanpela Tasol Yu Stap Gut Long Ol Man i Lotuim Yu’

‘Yu Wanpela Tasol Yu Stap Gut Long Ol Man i Lotuim Yu’

1, 2. Bilong wanem yumi ken tok King Devit i save man i pilim olsem wanem taim narapela i no stap gut long em?

KING DEVIT i save man i pilim olsem wanem taim narapela i no stap gut long em. Wok king bilong em i gat planti hevi, wanpela taim ol wantok bilong em i painim rot bilong rausim em. Na tu, sampela man em yumi ting ol i gutpela pren bilong em, ol i givim baksait long em. Tingim Mikal, namba wan meri bilong Devit. Pastaim, em i ‘laikim tumas’ Devit, na ating em i strongim Devit long mekim wok king bilong em. Tasol bihain, em i “bel nogut long em,” na em i ting Devit i mekim pasin “olsem ol man i no gat tingting i save mekim.”1 Samuel 18:20; 2 Samuel 6:16, 20.

2 Na i gat man bilong givim gutpela tingting long Devit, em Ahitofel. Ol man i ting tok bilong em i olsem tok Jehova yet i autim. (2 Samuel 16:23) Tasol bihain, dispela man Devit i bin bilip long em, em i no stap gut moa long Devit na em i joinim ol man i bikhet long Devit. Na husat i kirapim ol man long insait long wok bilong rausim Devit? Em Apsalom, pikinini man bilong Devit yet! Dispela man i gat tingting nogut em i “pulim tingting bilong ol man bilong Israel na ol i save laikim em,” em i laik kisim ples bilong king. Dispela pasin bikhet i kamap bikpela tru, olsem na King Devit i mas ranawe, nogut ol man i kilim em i dai.2 Samuel 15:1-6, 12-17.

3. Devit i save long wanem samting?

3 Olsem wanem? I no gat wanpela man i stap gut long Devit? Taim em i karim ol hevi bilong em, Devit i save i gat man i stap gut long em. Em husat? Em God Jehova tasol. Devit i tok long Jehova olsem: “Bikpela, sapos man i no lusim yu, orait yu no save lusim em [“bai yu stap gut long em,” NW].” (2 Samuel 22:26) Pasin bilong stap gut long narapela em wanem samting, na olsem wanem Jehova i stap olsem nambawan gutpela piksa long dispela pasin?

 Pasin Bilong Stap Gut Long Narapela Em Wanem Samting?

4, 5. (a) Pasin bilong stap gut long narapela em wanem samting? (b) Yumi inap bilip long ol samting i no gat laip bai mekim wok bilong en, tasol olsem wanem dispela i narapela kain long pasin bilong stap gut long narapela?

4 Dispela tok “stap gut long em” olsem i stap long Ol Skripsa Hibru, em i makim pasin bilong laikim tru na givim bel long wanpela samting na i stap olsem i go inap long taim dispela samting i mekim pinis wok bilong en. Man i stap gut long narapela i gat pasin laikim. Mun i save kamap long olgeta nait, olsem na man bilong raitim song i tok, mun ‘i save stap olsem oltaim, na i soim ol manmeri olsem tok bilong God i tru olgeta.’ (Song 89:37) Olsem na yumi inap bilip long mun bai mekim wok bilong en. Tasol mun i no inap stap gut long narapela olsem man inap mekim. Bilong wanem? Long wanem, pasin bilong man long stap gut long narapela i kamapim pasin laikim bilong em—ol samting i no gat laip i no inap mekim dispela samting.

Baibel i tok mun i stap gut long wok bilong en, tasol ol man na ensel tasol inap kamapim pasin bilong Jehova long stap gut long narapela

5 Long Baibel, pasin bilong stap gut long narapela em pasin bilong mekim gut long man. Man i stap gut long narapela i kamapim olsem em i pas gut wantaim man em i stap gut long em. Dispela pasin bilong stap gut long narapela i no samting man i mekim long sampela taim na long narapela taim, nogat. Em i no olsem biksi bilong solwara em win i sakim nabaut. Pasin bilong stap gut long narapela i gat bikpela strong na em inap stap yet maski bikpela hevi i kamap.

6. (a) Olsem wanem long pasin bilong stap gut long narapela? Baibel i tok wanem long dispela samting? (b) Wanem rot i nambawan gutpela rot bilong kisim save long pasin bilong stap gut long narapela? Bilong wanem yu tok olsem?

 6 Tru, i no gat planti man long nau i gat kain pasin olsem bilong stap gut long narapela. Planti man i “tingting long bagarapim pren bilong ol.” Na yumi harim planti stori long ol man na meri i lusim poroman marit bilong ol. (Sindaun 18:24, NW; Malakai 2:14-16) Pasin bilong mekim nogut long narapela i bikpela tru, olsem na ating yumi mekim wankain tok olsem profet Maika i mekim: “I no gat wanpela stretpela man [“man i stap gut long narapela,” NW] i stap long kantri bilong mi.” (Maika 7:2) Maski planti man i no save kamapim gutpela pasin sori, pasin bilong stap gut long narapela em i wanpela bikpela pasin bilong Jehova. Nambawan gutpela rot bilong kisim save long pasin bilong stap gut long narapela, em yumi ken skelim olsem wanem Jehova i kamapim dispela bikpela samting bilong pasin laikim bilong em.

Pasin Bilong Jehova Long Stap Gut Long Narapela

7, 8. Olsem wanem yumi ken tok Jehova wanpela tasol i stap gut long narapela?

7 Baibel i tok long Jehova olsem: “Yu wanpela tasol yu stap holi [“stap gut long narapela,” NW].” (KTH 15:4) Olsem wanem dispela tok i stret? Sampela man na ol ensel i bin stap gut long God. (Jop 1:1; KTH 4:8) Na olsem wanem long Jisas Krais? Em i nambawan man ‘i stap gut long God,’ a? (Song 16:10, NW) Orait olsem wanem yumi ken tok Jehova wanpela tasol i stap gut long narapela?

8 Pastaim yumi mas tingim olsem pasin bilong stap gut long narapela em i wanpela hap bilong pasin laikim. “God em i pasin laikim”—em i makim tru dispela pasin—olsem na i no gat narapela man inap kamapim gut pasin bilong stap gut long narapela olsem Jehova. (1 Jon 4:8, NW) Tru, ol ensel na ol man inap kamapim ol pasin bilong God, tasol Jehova em i nambawan piksa tru bilong pasin bilong i stap gut long narapela. Jehova em i “Man bilong bipo bipo yet,” na em i bin kamapim gutpela pasin sori inap longtaim tru, winim olgeta lain long heven na graun.  (Daniel 7:9) Olsem na Jehova em i man bilong stap gut long narapela. Em i kamapim dispela pasin long rot em narapela man i no inap kamapim. Tingim sampela rot olsem.

9. Olsem wanem Jehova i “stap gut long narapela long olgeta samting em i mekim”?

9 Jehova i “save marimari long yumi [“stap gut long narapela,” NW] long olgeta samting em i mekim.” (Song 145:17) Olsem wanem em i mekim olsem? Song 136 i bekim dispela askim. Dispela song i kamapim planti stori long Jehova i bin kisim bek ol man, olsem taim em i kisim bek lain Israel long solwara Retsi. Long pinis bilong olgeta ves bilong dispela song i gat tok: “Oltaim oltaim em i save laikim yumi [o stap gut long yumi] moa yet.” Dispela song i stap long hap bilong Ol Askim Bilong Skelim Long Bel long pes 289. Taim yu ritim ol dispela ves, bai yu kirap nogut long planti rot Jehova i bin mekim gutpela pasin sori long lain bilong em. Yes, Jehova i harim krai bilong ol gutpela wokman bilong em taim ol i laik kisim helpim na em i mekim ol samting long taim stret, na long dispela rot em i kamapim pasin bilong stap gut long narapela. (Song 34:6) Jehova bai mekim gutpela pasin sori long ol wokman bilong em sapos ol i stap gut long em.

10. Olsem wanem Jehova i stap gut long ol lo bilong em?

10 Na tu, Jehova i stap gut long ol wokman bilong em long rot bilong bihainim ol lo bilong em. Jehova i no olsem sampela man em tingting bilong ol i save senis senis, na ol i larim bel na tingting nating i stiaim ol. Tingting bilong Jehova long wanem samting i stret na wanem samting i no stret i no save senis. Kirap long bipo yet na i kam inap nau, tingting bilong em long wok bilong ol spirit nogut, lotuim ol god giaman, na kilim man i dai, i no senis. Long rot bilong profet Aisaia em i tok: “I go inap long taim man i lapun, mi no save senis.” (Aisaia 46:4, NW) Olsem na yumi ken bilip tru olsem pasin bilong bihainim ol lo bilong stretpela pasin i stap long Baibel em bai helpim tru yumi.Aisaia 48:17-19.

11. Kamapim sampela tok i soim olsem Jehova i save inapim ol tok promis bilong em.

11 Jehova i soim tu pasin bilong stap gut long narapela long rot bilong inapim ol tok promis bilong em. Taim em i tok profet  long wanpela samting, dispela i kamap tru. Jehova i tok: “Tok bilong mi bai i no inap kam bek nating long mi. Nogat. Em bai i mekim ol samting i kamap olsem mi tok. Na em bai i kamapim ol samting mi gat laik long ol i mas kamap.” (Aisaia 55:11) Jehova i save truim tok bilong em, na long dispela rot em i stap gut long lain bilong em. Jehova i no mekim na ol i mas tingting planti na wet nating long ol samting em i no gat tingting long kamapim. Jehova i gat gutpela nem tru long pasin bilong truim tok bilong em, olsem na Josua inap tok: “Bikpela i inapim tru olgeta gutpela promis em i bin mekim long ol.” (Josua 21:45) Olsem na yumi ken save olsem bai yumi no inap bel hevi, long wanem, Jehova i save inapim ol tok promis bilong em.Aisaia 49:23; Rom 5:5.

12, 13. Long wanem ol rot gutpela pasin sori bilong Jehova i bilong “oltaim oltaim”?

12 Olsem yumi stori pinis, Baibel i tok gutpela pasin sori bilong Jehova i bilong “oltaim oltaim.” (Song 136:1) Olsem wanem i olsem? Wanpela samting em Jehova i save lusim tru ol rong bilong man. Olsem yumi skelim pinis long Sapta 26, taim Jehova i lusim pinis wanpela rong, em i no save kamapim gen dispela samting long bihain. “Olgeta man i bin mekim sin, na olgeta i no inap i stap olsem piksa i soim biknem na strong bilong God,” olsem na yumi olgeta i mas amamas tru long gutpela pasin sori bilong Jehova bai stap inap oltaim oltaim.Rom 3:23NW.

13 Tasol gutpela pasin sori bilong Jehova bai stap oltaim long wanpela narapela rot tu. Baibel i tok, ol stretpela man “i olsem diwai ol man i bin planim klostu long wara. Em i save karim kaikai long taim bilong em stret, na lip bilong en i no save drai. Olgeta samting em i mekim i save kamap gutpela.” (Song 1:3) Tingim wanpela gutpela diwai em lip bilong em i no save drai! Na olsem tasol, sapos yumi amamas long Tok Bilong God, i stap bilong yumi bai i gat bel isi long en, ol gutpela samting bai kamap, na bai yumi stap longpela taim. Ol blesing Jehova i save givim long ol wokman i stap gut long em, ol i no inap pinis. Tru tumas, long nupela taim i gat stretpela pasin em Jehova bai kamapim, ol man i bihainim tok ol bai pilim gutpela pasin sori bilong em inap oltaim oltaim.KTH 21:3, 4.

 Jehova i No Larim Ol Man i Stap Gut Long Em i Lus

14. Olsem wanem Jehova i soim em i amamas long pasin bilong ol wokman bilong em long stap gut long em?

14 Planti taim tru Jehova i bin kamapim pasin bilong em long stap gut long narapela. Ol pasin bilong Jehova i no save senis liklik, olsem na pasin bilong em long stap gut long ol gutpela wokman bilong em i no inap pinis. Man bilong raitim song i tok: “Bipo mi yangpela, na nau mi lapun pinis, tasol mi no lukim God i givim baksait long wanpela stretpela man. Na mi no lukim ol pikinini bilong stretpela man i sot long kaikai . . . God i save laikim tumas stretpela pasin. Em i no inap larim ol manmeri bilong en [“ol manmeri i stap gut long em,” NW] i lus.” (Song 37:25, 28) Tru, yumi mas lotuim Jehova, long wanem, em i Man Bilong Wokim olgeta samting. (KTH 4:11) Tasol Jehova i gat pasin bilong stap gut long narapela, olsem na em i tingim tru ol gutpela wok yumi mekim.Malakai 3:16, 17.

15. Stori long olsem wanem pasin Jehova i mekim long lain Israel i kamapim klia pasin bilong Em long stap gut long narapela.

15 Gutpela pasin sori bilong Jehova i mekim na em i save helpim lain bilong em taim hevi i painim ol. Man bilong raitim song i tok: “Em i save lukautim gut ol manmeri bilong en [“i stap gut long em,” NW] na kisim bek ol long han bilong ol man nogut.” (Song 97:10) Tingim pasin em i mekim long lain Israel. Bihain long ol i abrusim bagarap long solwara Retsi, ol Israel i singsing long Jehova: “Yu save marimari [o “mekim gutpela pasin sori,” NW] long mipela, olsem na yu bin kisim bek mipela na yu bin go pas na bringim mipela i go.” (Kisim Bek 15:13) Pasin bilong Jehova long kisim bek ol long solwara Retsi i kamapim gutpela pasin sori bilong Jehova. Olsem na Moses i tokim ol Israel: “Yupela i no bikpela lain i winim ol arapela lain bai Bikpela i mas tingting long yupela na makim yupela. Nogat. Yupela i liklik lain tasol. Tasol Bikpela i laikim yupela tumas na em i laik bihainim dispela promis em i bin mekim long ol tumbuna bilong yumi. Long dispela as tasol, na em i bin helpim yupela long bikpela strong bilong em, na long taim yupela i stap wokboi nating bilong ol Isip, em i kisim bek yupela long han bilong king bilong Isip.”Lo 7:7, 8.

16, 17. (a) Lain Israel i no pilim wanem samting? Olsem wanem Jehova i soim olsem em i sori long ol? (b) Planti Israel i mekim wanem na “ol i no inap abrusim bagarap”? Dispela i givim wanem tok lukaut long yumi?

 16 Lain Israel i no soim olsem ol i pilim gutpela pasin sori bilong Jehova. Bihain long Jehova i kisim bek ol, ‘ol i wok long mekim sin long God Antap Tru na ol i bikhet long em.’ (Song 78:17) Insait long planti handet yia, ol i bikhet planti taim, ol i givim baksait long Jehova na lotuim ol god giaman na insait long ol pasin haiden em ol dispela samting i mekim na ol i kamap doti. Tasol Jehova i no brukim kontrak bilong em. Nogat. Long rot bilong profet Jeremaia, Jehova i kirapim lain bilong em: “Israel, . . . yu mas kam bek long mi. Mi Bikpela, mi tok, mi no ken belhat moa long yu. Long wanem, mi God bilong marimari [“stap gut long narapela,” NW].” (Jeremaia 3:12) Tasol olsem Sapta 25 i stori pinis long en, planti Israel i no laik senisim pasin bilong ol. Tru tumas, “ol manmeri i wok long tok bilas long ol man God i salim i kam long ol, na ol i ting tok bilong ol i samting nating, na ol i wok long rabisim ol dispela profet.” Wanem samting i kamap? Bihain, “Bikpela i les tru long ol manmeri bilong en na i belhat moa yet long ol, na ol i no inap abrusim bagarap em i laik salim i kam long ol.”2 Stori 36:15, 16.

17 Dispela i lainim yumi olsem: Pasin bilong Jehova long stap gut long narapela i no mekim na em i no luksave long pasin tru bilong man o bilip nating long em. Tru, Jehova i “save laikim tru olgeta manmeri,” na em i amamas long marimari long man taim i gat as bilong mekim olsem. Tasol Jehova i save mekim wanem taim man i mekim rong i no laik senisim pasin nogut bilong em? Long kain taim olsem, Jehova i bihainim ol stretpela lo bilong em na i givim strafe long man. Olsem Jehova i tokim Moses, “mi save mekim save long ol man i gat asua.”Kisim Bek 34:6, 7.

18, 19. (a) Taim Jehova i givim strafe long ol man nogut, bilong wanem dispela tu i kamapim pasin bilong em long stap gut long narapela? (b) Olsem wanem Jehova bai kamapim pasin bilong em long stap gut long ol wokman bilong em ol man i bin birua na kilim ol i dai?

18 Taim God i givim strafe long ol man nogut, dispela tu i kamapim pasin bilong em long stap gut long narapela. Olsem wanem yumi tok olsem? Yumi ken tingim tok Jehova i givim long sevenpela ensel long Buk Kamapim Tok Hait, em i tok: “Yupela  i mas kisim dispela 7-pela dis i gat belhat bilong God, na go kapsaitim i go daun long graun.” Taim namba 3 ensel i kapsaitim dis bilong em “antap long ol bikpela wara na ol hul wara,” ol i tanim i kamap blut. Ensel i tokim Jehova: “God, yu stap nau, na bipo tru yu stap. Pasin bilong yu em i gutpela na stretpela olgeta, na yu holi tru [“stap gut long narapela,” NW]. Yu skelim pinis pasin bilong ol dispela man, . . . ol i bin kilim i dai ol profet na ol manmeri bilong yu, na mekim blut bilong ol i kapsait. Olsem na yu givim blut long ol dispela man nogut, bai ol i dring. . . . Em i bekim stret pasin nogut ol i bin mekim.”KTH 16:1-6.

Jehova bai tingim na kirapim bek ol man i bin stap gut long em i go inap long ol i dai

19 Taim ensel i mekim dispela toksave long kot bai painim ol man, ensel i tok Jehova i “stap gut long narapela.” Bilong wanem em i tok olsem? Long wanem, taim Jehova i bagarapim ol man nogut, em i soim olsem em i stap gut long ol wokman bilong em, em ol man i bin birua long planti bilong ol na kilim ol i dai. Ol dispela man i stap long tingting bilong Jehova. Em i gat bikpela laik tru long lukim gen ol dispela man i bin stap gut long em, na Baibel i tok em i tingting pinis long givim gutpela pe long ol, em kirap bek. (Jop 14:14, 15) Tasol maski sampela gutpela wokman bilong Jehova i dai pinis, em i no lusim tingting long ol. Nogat, ‘long ai bilong em ol i stap laip.’ (Luk 20:37, 38) Jehova i tingting pinis long kirapim bek ol man i stap  long tingting bilong em, na dispela i wanpela bikpela samting i kamapim klia pasin bilong em long stap gut long narapela.

Ol Natsi i bin kilim i dai Bernard Luimes (antap) na Wolfgang Kusserow (namel)

Wanpela lain politik i bin kilim i dai Moses Nyamussua long spia

Gutpela Pasin Sori Bilong Jehova i Opim Rot Long Abrusim Bagarap

20. Ol “sospen bilong kisim marimari” ol i husat? Olsem wanem Jehova i stap gut long ol?

20 Kirap long bipo yet i kam inap long nau, Jehova i bin stap gut tru long ol man i stap gut long em. Inap planti tausen yia, Jehova ‘i larim ol sospen bilong kisim pe nogut na em i wet longtaim long brukim ol.’ Bilong wanem em i mekim olsem? “Long wanem, em i laik bai olgeta man i ken save long bikpela lait na strong bilong en, na long gutpela sindaun tru em i laik givim long ol sospen bilong kisim marimari. Bipo yet em i redim ol dispela sospen pinis bai em i ken givim gutpela sindaun na biknem long ol.” (Rom 9:22, 23) Ol “sospen bilong kisim marimari” em ol Kristen i gat gutpela bel na God i bin makim ol long holi spirit long mekim wok king wantaim Krais long Kingdom  bilong em. (Matyu 19:28) Taim Jehova i opim rot long ol dispela sospen bilong kisim marimari i ken abrusim bagarap, Jehova i stap gut long Abraham, em i bin givim dispela tok promis long em: “Long rot bilong pikinini bilong yu olgeta lain bilong graun bai kisim blesing, long wanem, yu bin bihainim tok bilong mi.”Stat 22:18NW.

Jehova i stap gut long ol man i lotuim em, olsem na ol wokman i stap gut long em ol i ken bilip na wet long kisim ol gutpela samting long bihain

21. (a) Olsem wanem Jehova i soim olsem em i stap gut long bikpela lain em ol inap winim taim bilong bikpela hevi tru? (b) Pasin bilong Jehova long stap gut long narapela i kirapim yu long mekim wanem?

21 Jehova i stap gut long bikpela lain tu em ol inap winim taim bilong bikpela hevi tru na stap oltaim long Paradais long graun. (KTH 7:9, 10, 14) Maski ol wokman bilong Jehova i no gutpela olgeta, em i stap gut long ol na opim rot long ol i ken stap oltaim long Paradais long graun. Em i mekim olsem wanem? Long rot bilong pe bilong baim bek man—em i nambawan bikpela samting Jehova i mekim bilong soim pasin bilong em long stap gut long narapela. (Jon 3:16; Rom 5:8) Pasin bilong Jehova long stap gut long narapela i kirapim ol man em bel bilong ol i laikim tru stretpela pasin. (Jeremaia 31:3) Jehova i bin stap gut long lain bilong em na em bai stap olsem long bihain tu, ating dispela i mekim na yu pilim olsem yu stap klostu moa long em, a? Yumi gat laik long go klostu long God, olsem na yumi mas pilim pasin laikim bilong em na strongim tingting bilong yumi long stap gut long em na mekim wok bilong em.