Skip to content

Skip to secondary menu

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Wanem Rot Bilong Famili i Ken Stap Amamas?

Wanem Rot Bilong Famili i Ken Stap Amamas?

Yu ting em . . .

  • pasin laikim?

  • mani?

  • narapela samting?

 BAIBEL I TOK

“Ol man i harim tok bilong God na bihainim, ol i ken amamas!”—Luk 11:28, Nupela Taim Baibel.

SAMTING DISPELA INAP MEKIM LONG YU

Kisim pasin laikim tru.—Efesus 5:28, 29.

Mekim pasin rispek.—Efesus 5:33.

Stap wanbel tru.—Mak 10:6-9.

YU TING YUMI INAP BILIP TRU LONG TOK BAIBEL I MEKIM?

Yes, i gat tupela as na yumi inap bilip olsem:

  • God em i As bilong famili. Baibel i tok olsem God Jehova i as na “olgeta lain [famili] . . . i gat nem bilong ol.” (Efesus 3:14, 15) Yumi ken tok, i olsem God yet i kamapim pasin bilong i stap olsem famili. Wai na dispela i bikpela samting?

    Tingim: Sapos yu kaikai wanpela kaikai i swit tru na yu laik save long wanem ol samting ol i putim insait long dispela kaikai, bai yu askim husat? Bai yu askim stret man i kukim dispela kaikai.

    Olsem tasol, bilong kisim save long ol samting inap helpim famili long i stap amamas, i gutpela long larim Jehova, em Man i kamapim pasin bilong i stap olsem famili, long soim rot long yumi.—Stat 2:18-24.

  • God i save wari long yupela. Em i savepasin long ol famili i bihainim ol skultok bilong Jehova long Baibel. Bilong wanem? Long wanem “God i save wari long yupela.” (1 Pita 5:6, 7) Jehova i laik tru long helpim yupela—na long olgeta taim tok bilong em i save helpim tru yumi.—Sindaun 3:5, 6; Aisaia 48:17, 18.

 SAMTING BILONG TINGIM

Hau bai yu inap kamap gutpela man marit, meri marit, papa o mama?

Baibel i bekim dispela askim long EFESUS 5:1, 2 na KOLOSI 3:18-21.