“Yupela i amamas tru, maski inap sotpela taim yupela i mas karim kain kain hevi i mekim yupela i bel hevi.”—1Pita 1:6

Maski sapos yutupela i traim bes long helpim marit na famili bilong yutupela long i stap amamas, taim nogut inap kamap na i mekim na i hatwok long yupela i stap amamas. (Saveman 9:11) God i save givim helpim taim hevi i painim yumi. Sapos yutupela i bihainim ol stiatok bilong Baibel, famili bilong yutupela bai sanap strong na karim hevi, maski bikpela hevi tru i painim yupela.

 1 BILIP STRONG LONG JEHOVA

BAIBEL I TOK: “God i save wari long yupela, olsem na yupela i mas putim olgeta hevi bilong yupela long han bilong em.” (1 Pita 5:7) Oltaim yutupela i mas tingim olsem God i no gat asua long ol hevi i painim yupela. (Jems 1:13) Taim yutupela i go klostu long God, em bai helpim yutupela long karim ol hevi. (Aisaia 41:10) “Yupela i mas autim olgeta hevi na olgeta tingting bilong yupela long em.”—Song 62:8.

Sapos olgeta taim yutupela i ritim na stadi long Baibel, dispela bai mekim gut bel bilong yutupela. Yutupela bai pilim tru pasin bilong Jehova long “mekim isi bel bilong yumi.” (2 Korin 1:3, 4; Rom 15:4) Em i tok promis olsem em bai givim “bel isi bilong God i winim tru tingting bilong man.”—Filipai 4:6, 7, 13.

SAMTING YU KEN MEKIM:

  • Beten askim Jehova long helpim yupela long stap bel isi na tingting gut

  • Skelim olgeta tingting na makim nambawan gutpela rot yupela bai bihainim

2 LUKAUTIM YU YET NA FAMILI

BAIBEL I TOK: “Man i gat gutpela tingting, em i save wok strong long kisim save long olkain samting. Em i save putim yau gut long man i laik skulim em.” (Sindaun 18:15) Painimaut wanem samting olgeta wan wan long famili i nidim. Toktok wantaim ol. Putim yau long tok ol i mekim.—Sindaun 20:5.

Yupela inap mekim wanem taim wanpela long famili i dai? No ken pret long kamapim tingting i stap long bel bilong yupela. Tingim tu olsem “aiwara bilong Jisas i pundaun.” (Jon 11:35; Saveman 3:4) Na tu, em i bikpela samting long yupela i mas kisim gut malolo na slip. (Saveman 4:6) Dispela bai helpim yupela long karim hevi.

SAMTING YU KEN MEKIM:

  • Paslain long hevi i kamap, yupela i mas i gat pasin bilong toktok wantaim famili. Taim hevi i kamap, ol bai redi long toktok wantaim yupela

  • Toktok wantaim ol narapela husat i bin bungim wankain hevi

 3 KISIM HELPIM

BAIBEL I TOK: “Ol gutpela pren i save laikim yumi long olgeta taim. Tasol ol brata i save sambai long helpim yumi long taim bilong hevi.” (Sindaun 17:17) Ol pren i laik helpim yupela, tasol ating ol i no save long wanem samting ol inap mekim. No ken surik long tokim ol long ol samting yupela i nidim tru. (Sindaun 12:25) Na tu, kisim helpim long ol arapela husat i kliagut long tok bilong Baibel. Ol bai kamapim ol skultok bilong Baibel, na dispela inap helpim yupela.—Jems 5:14.

Sapos yu laik kisim helpim, orait olgeta taim yu mas bung wantaim ol lain husat i bilip tru long God na ol i trastim ol tok promis bilong em. Taim yu strongim ol narapela husat i nidim helpim, dispela bai mekim gut bel bilong yu. Tokim ol olsem yu bilip long Jehova na ol tok promis bilong em. Wok strong oltaim long helpim ol manmeri husat i nidim helpim, na no ken stap longwe long ol manmeri husat i laikim yu na tingim yu.—Sindaun 18:1; 1 Korin 15:58.

SAMTING YU KEN MEKIM:

  • Toktok wantaim wanpela gutpela pren na askim em long helpim yupela

  • Tokaut stret long ol samting yupela i nidim