“Yupela i mas laikim tru ol arapela, long wanem, pasin laikim i karamapim planti sin.”—1 Pita 4:8

Taim yutupela i marit nupela, kain kain hevi bai kamap. Tingting na filings bilong yutupela i narapela narapela. Sampela samting inap kamap o ol narapela lain inap putim hevi long yutupela.

Ating yutupela i surik long stretim hevi, tasol Baibel i tok yumi mas redi long stretim hevi. (Matyu 5:23, 24 Taim yutupela i bihainim ol stiatok bilong Baibel, yutupela bai bihainim ol nambawan gutpela rot bilong stretim ol hevi.

 1 TOKTOK WANTAIM NA STRETIM HEVI

BAIBEL I TOK: “Olgeta samting . . . i save kamap long taim bilong em yet,” na i gat “taim bilong toktok.” (Saveman 3:1, 7) Yutupela i mas lusim sampela haptaim long toktok wantaim na stretim hevi. Tokim poroman marit long filings na tingting bilong yu long dispela hevi. Oltaim yu mas “mekim tok tru” long poroman marit. (Efesus 4:25) Maski sapos yu bel nogut tru long poroman marit, no ken tingting long pait. Taim yu bekim tok long pasin isi, dispela inap helpim yupela long toktok gut na yupela i no inap pait.—Sindaun 15:4; 26:20.

Maski sapos yu no wanbel long tok bilong poroman marit, yu mas soim gutpela pasin, na soim olsem yu laikim na rispektim em. (Kolosi 4:6) Stretim kwik ol hevi, na no ken lusim pasin bilong toktok gut wantaim.—Efesus 4:26.

SAMTING YU KEN MEKIM:

  • Makim taim i stret long toktok wantaim na stretim hevi

  • Sapos em taim bilong yu long putim yau, orait no ken katim tok. Yu bai i gat taim bilong toktok

 2 PUTIM YAU NA PILIM TINGTING

BAIBEL I TOK: “Yupela i mas sori na laikim tumas ol arapela wanbilip . . . Yupela i mas go pas long givim ona long ol arapela wanbilip.” (Rom 12:10) Pasin bilong putim yau em i bikpela samting. Pilim tingting bilong poroman marit na “pilim hevi bilong [em] . . . na mekim pasin daun.” (1 Pita 3:8; Jems 1:19) No ken giaman long putim yau. Lusim samting yu mekim na putim gut yau taim poroman marit i toktok, o askim em sapos i orait long yutupela i toktok na stretim hevi long narapela taim. Sapos yu tingim poroman marit olsem wanwok, na i no olsem birua, orait dispela bai pasim yu long “belhat kwik.”—Saveman 7:9.

SAMTING YU KEN MEKIM:

  • Holim stretpela tingting na putim yau maski sapos yu no amamas long ol tok yu harim

  • No ken tingim tasol ol tok em poroman marit i mekim. Traim long luksave, krai bilong nek na pes bilong em i soim olsem em i amamas, o nogat

3 MEKIM SAMTING YUTUPELA I PASIM TOK LONG EN

BAIBEL I TOK: “Sapos yu wok hat, orait bai yu kisim gutpela pe. Tasol sapos yu sindaun nating na toktok tasol, bai yu stap rabis.” (Sindaun 14:23) Taim yutupela i wanbel long gutpela rot bilong stretim hevi, orait yutupela i mas mekim ol samting em yutupela wantaim i pasim tok long en. Ating yutupela bai lusim bikpela haptaim na strong, tasol gutpela samting inap kamap. (Sindaun 10:4) Sapos yutupela i wok bung wantaim, orait wok bilong yutupela bai “kamap gutpela.”—Saveman 4:9.

SAMTING YU KEN MEKIM:

  • Pasim tok long ol samting yupela wan wan bai mekim bilong stretim hevi

  • Skelim sapos ol samting yupela i mekim i wok long helpim yupela, o nogat