“Man husat i bin wokim ol long pastaim tru, em i bin wokim ol i kamap man na meri.”—Matyu 19:4

God Jehova * i bin kamapim namba 1 marit. Baibel i tok em i wokim namba 1 meri na “bringim meri i go long man.” Adam i amamas tru na i tok: “Em nau. Em i poroman tru bilong mi. Bun bilong em i kamap long bun bilong mi, na mit bilong em i kamap long mit bilong mi.” (Stat 2:22, 23) Long nau tu, Jehova i laik bai ol marit lain i stap amamas.

Taim yu marit, ating yu ting olsem oltaim yu bai stap amamas. Tasol maski maritman na maritmeri i laikim tru narapela narapela, ol bai wok yet long bungim hevi. (1 Korin 7:28) Dispela buklet i gat ol stiatok bilong Baibel, na sapos yu bihainim, dispela inap helpim marit na famili bilong yu long i stap amamas.—Song 19:8-11.

 1 MEKIM WOK JEHOVA I GIVIM LONG YU

BAIBEL I TOK: Maritman em het bilong famili.—Efesus 5:23.

Sapos yu maritman, Jehova i laik bai yu bihainim pasin isi na lukautim gut meri bilong yu. (1 Pita 3:7) Jehova i wokim meri olsem poroman bilong helpim yu na yu mas givim biknem na soim pasin laikim long em. (Stat 2:18) Yu mas laikim tru meri bilong yu na redi long tingim laik bilong em pastaim na no ken tingim laik bilong yu yet.—Efesus 5:25-29.

Sapos yu maritmeri, Jehova i laik bai yu rispektim tru man bilong yu na helpim em long inapim wok bilong em. (1 Korin 11:3; Efesus 5:33) Sapotim ol disisen em i mekim na givim bel olgeta long wok gut wantaim em. (Kolosi 3:18) Taim yu mekim olsem, yu bai stap olsem naispela bilas long ai bilong man bilong yu na long ai bilong Jehova.—1 Pita 3:1-6.

SAMTING YU KEN MEKIM:

  • Askim poroman marit long olsem wanem yu inap mekim gut wok bilong yu olsem maritman o maritmeri. Putim gut yau long tok bilong em, na mekim wok bilong yu i kamap gutpela moa

  • No ken les kwik. Sampela haptaim bai lus na bihain yutupela bai lain long rot bilong amamasim narapela narapela

2 TINGIM TRU FILINGS BILONG POROMAN MARIT

BAIBEL I TOK: Yu mas tingim laik bilong poroman marit. (Filipai 2:3, 4) Mekim gut long poroman marit olsem samting i dia tumas, na tingim olsem Jehova i laik bai ol wokman bilong em i mas “isi long olgeta man.” (2 Timoti 2:24) “Sapos man i no tingting gut na i tok, orait tok bilong en inap bagarapim bel bilong narapela man olsem bainat i sutim em. Tasol tok bilong man i gat gutpela tingting i save helpim ol man olsem gutpela marasin.” Olsem na skelim gut ol tok yu laik mekim. (Sindaun 12:18) Spirit bilong Jehova bai helpim yu na yu bai mekim ol tok i soim olsem yu laikim poroman marit na yu laik helpim em.—Galesia 5:22, 23; Kolosi 4:6.

SAMTING YU KEN MEKIM:

  • Beten askim God long helpim yu na bai yu inap stap isi na holim stretpela tingting paslain long yu toktok wantaim poroman marit long ol bikpela samting

  • Tingting gut long tok yu bai mekim na hau yu bai mekim dispela tok

 3 BUNG WANTAIM NA MEKIM DISISEN

BAIBEL I TOK: Taim yu marit, yu na poroman marit i kamap “wanpela bodi.” (Matyu 19:5) Tasol yutupela i narapela narapela na tingting bilong yutupela bai i no wankain. Olsem na yutupela i mas lain long stap wanbel na holim wanpela tingting. (Filipai 2:2) Em i bikpela samting long yutupela i mas stap wanbel taim yutupela i mekim ol disisen. Baibel i tok: “Kisim gutpela tingting pastaim na bai wok bilong yu i go het gut.” (Sindaun 20:18) Larim ol stiatok bilong Baibel i stiaim yutupela taim yutupela wantaim i mekim ol bikpela disisen.—Sindaun 8:32, 33.

SAMTING YU KEN MEKIM:

  • Tokim poroman marit long ol samting yu save long en na tingting yu holim long sampela samting, na tu, tokim em long filings bilong yu

  • Toktok wantaim poroman marit paslain long yu pasim tok long mekim wanpela samting

^ par. 4 Long ol tokples ol i bin yusim long raitim Baibel long namba 1 taim, Jehova em nem bilong God.