RITIM wanpela niuspepa. Lukim TV, o harim redio. I gat planti stori bilong pasin raskol, woa, na pasin teroris! Tingim ol hevi bilong yu yet. Ating yu gat wanpela bikpela sik o wanpela yu laikim em tru i dai na dispela i givim bikpela bel hevi long yu. Ating yu pilim wankain olsem gutpela man Jop husat i tok “ol hevi i kamap long mi i bagarapim mi.”—Jop 10:15.

Askim yu yet:

  • God i laik bai mi na ol narapela manmeri bilong graun i stap olsem?
  • Mi inap kisim helpim we bilong karim ol hevi bilong mi?
  • Wanpela taim bai kamap na i gat bel isi long graun?

Baibel i kamapim ol gutpela bekim long ol dispela askim.

BAIBEL I TOK GOD BAI KAMAPIM OL DISPELA SENIS LONG GRAUN.

Lapun man i kamap yangpela gen

“Em bai i mekim drai wara i stap long ai bilong olgeta bilong ol. Na ol manmeri bai i no i dai moa, na ol bai i no bel hevi moa na krai moa, na ol bai i no inap kisim pen gen.”—KTH 21:4


Pikinini meri husat i lek nogut em inap ron gen

“Ol lek nogut bai ol i kalap olsem ol dia.”—Aisaia 35:6


Man aipas i lukluk gen

“Ol aipas bai ol i lukluk.”—Aisaia 35:5


Meri i amamas taim wanpela bilong famili i kisim laip gen

“Olgeta manmeri i stap long matmat ol bai…lusim matmat na i kam ausait.”—Jon 5:28, 29


Pikinini man i kamap orait gen

“Bai i no gat wanpela man i tok: ‘Mi gat sik.’ ”—Aisaia 33:24, NW


Bikpela gaden wit

“Planti rais na wit samting i ken kamap long ol gaden bilong ol manmeri.”—Song 72:16


KISIM HELPIM LONG OL TOK BAIBEL I SKULIM YUMI LONG EN

Tupela man i stadi long Baibel

No ken sakim hariap ol dispela tok na ting ol i driman nating tasol. God i bin tok promis long kamapim ol dispela samting, na Baibel i stori long olsem wanem em bai mekim.

Tasol Baibel i mekim narapela samting tu. Em i helpim yu long i stap amamas tru long nau tu. Orait nau inap liklik taim tingting long ol hevi na wari bilong yu. Ating yu gat hevi bilong mani, hevi insait long famili, bikpela sik, o wanpela yu laikim em tru i dai pinis. Baibel inap helpim yu long karim ol hevi bilong nau, na em inap helpim yu long stap bel isi long rot bilong bekim ol kain askim olsem dispela:

  • Bilong wanem yumi karim pen na hevi?
  • Olsem wanem yumi ken karim hevi bilong ol samting yumi tingting planti long en?
  • Olsem wanem yumi ken helpim famili bilong yumi long i stap amamas?
  • Wanem samting i painim yumi taim yumi dai?
  • Bai yumi lukim gen ol famili bilong yumi i dai pinis?
  • Bilong wanem yumi ken bilip tru olsem God bai truim ol tok promis bilong em long ol samting bai kamap bihain?

Nau yu ritim dispela buk na dispela i soim olsem yu laik save Baibel i tok wanem. Dispela buk bai helpim yu. Yu ken lukim olsem daunbilo long pes i gat ol askim bilong wan wan paragraf. Planti milion manmeri i amamas long toktok long Baibel wantaim ol Witnes Bilong Jehova long rot bilong ol askim na bekim. Mipela i laik bai yu tu i amamas long mekim olsem. Mipela i laik bai God i blesim yu taim yu amamas long kisim save long tru tru Baibel i tok wanem!

KISIM SAVE LONG BAIBEL BILONG YU

Baibel

I GAT 66 buk na pas insait long Baibel. Ol i brukim ol long ol sapta na ves na bai i no hatwok long painim ol skripsa. Taim dispela buk i kolim ol skripsa, namba wan namba bihain long nem i makim sapta bilong buk o pas bilong Baibel, na namba bihain long dispela i makim ves. Olsem: “2 Timoti 3:16” i makim namba tu pas bilong Timoti, sapta 3, ves 16.

Yu bai kisim save long Baibel hariap long rot bilong lukim ol skripsa dispela buk i kolim. Na tu, gutpela sapos yu kirap ritim Baibel long olgeta de. Sapos yu ritim 3-pela i go inap 5-pela sapta long wanpela de, yu inap ritim Baibel olgeta insait long wanpela yia.